A Pest Megyei Főügyészség a fogyasztók jogainak védelme érdekében a Magyarországon működő UniCredit bank fogyasztókkal való szerződések megkötése végett alkalmazott általános szerződési feltételeit vizsgálta meg. Az ügyészség pert indított a tisztességtelen feltételek érvénytelenségének megállapítása iránt. A Kúria most – az ügyészség keresete nyomán – helybenhagyta a banki általános szerződési feltételek érvénytelenségét. 

Az ügyészség egészen a 2000. évre visszamenőleg vizsgálta át a bank által alkalmazott általános szerződési feltételeket (üzletszabályzatokat, szerződési blankettákat), melyekben több tisztességtelen szerződési kikötést is talált. Az ügyészség a bíróságtól kérte e feltételek érvénytelenségének megállapítását.

Az ügyészi kereset alapján indult perben hozott jogerős bírósági ítélet megállapította, hogy

érvénytelen az olyan kikötés, amely a fogyasztóval szembeni jogvita esetén egy adott bíróság kizárólagos illetékességét köti ki, mivel korlátozza a fogyasztó igényérvényesítési jogát.

Egy kizárólagosan illetékes bíróság előtt való megjelenés – az ország egészét tekintve – időben és költségben jelentős és aránytalan teherrel járhat, amely visszatartó hatása révén arra indíthatja a fogyasztót, hogy lemondjon a bírósághoz fordulás lehetőségéről.

Tisztességtelenek minősültek azok a szerződési rendelkezések is, amelyek szerint,

ha a bank azt állította, hogy küldeményt küldött a fogyasztónak, és azt a fogyasztó nem kapta meg, a megküldés hiányát a fogyasztónak kellett bizonyítania, míg a bank mentesült a kézbesítés, illetve a kézbesítési kísérlet megtörténtének bizonyítása alól.

A kikötések ezáltal megfordították a bizonyítási terhet a fogyasztó hátrányára.

Nem voltak elfogadhatók azok a szerződési kikötések sem, amelyek értelmében

a bank a fogyasztó bármely kis összegű fizetési kötelezettségének elmulasztása esetén – ha annak nincsenek is komoly következményei – drasztikus és szükségtelen jogkövetkezményekkel élhetett, azonnali hatálylal mondhatta fel a szerződést.

Az ügyészi kereset szerint tisztességtelen volt több olyan kikötés is, amelyek

feljogosították a bankot a szerződési feltételek egyoldalú, utólagos módosítására.

Ezek a kikötések azért voltak tisztességtelenek, mert a körülmények megváltozásának következményeit (a változás milyen módon és mértékben hat ki a fogyasztó fizetési kötelezettségére) tartalmazó rendelkezések nem voltak a fogyasztó számára átláthatók.

Az ügyben a Fővárosi Ítélőtábla jogerős döntésével

az említett szerződési feltételek érvénytelenségét megállapította.

A másodfokú eljárásban a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség járt el.

A bank a jogerős ítélettel szemben felülvizsgálati kérelemmel élt, azonban a Kúria – amely előtt az ügyészi álláspontot már a Legfőbb Ügyészség képviselte – a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.

Az ügyészség által indítható közérdekű perek jogkövetkezménye az, hogy a bíróság jogerős ítéletében – amennyiben osztja az ügyészi keresetben foglaltakat – megállapítja a tisztességtelen általános szerződési feltételek érvénytelenségét.

A közérdekű perben hozott ítélet hatályaaz érintettek minden egyéb jogcselekménye nélkül – a törvény erejénél fogva kihat minden, a vállalkozással szerződő természetes személyre,

tehát minden olyan egyedi szerződésre, amelyben a tisztességtelen kikötés megtalálható. A törvény szerint az ilyen szerződési rendelkezésre jogosultságot alapítani és annak alapján teljesítését követelni nem lehet.

A bíróság kötelezte a bankot, hogy a fogyasztók tájékoztatása érdekében az ítéletről közleményt tegyen közzé a saját honlapján.