Nemzetbiztonsági ellenőrzés során keletkezett biztonsági szakvéleményben rögzített személyes adat megismerhetősége vonatkozásában sem a minősítés alapjául szolgáló közérdek, sem a megismeréshez fűződő magánérdek nem élvez automatikus elsőbbséget – szögezi le az Alkotmánybíróság IV/540/2019. számú, alkotmányjogi panaszt elutasító határozatában

Az Alkotmánybíróság elutasította a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény (Mavtv.) 11. § (2) bekezdésének „[a] megismerési engedély kiadását a minősítő megtagadja, ha az adat megismerése a minősítés alapjául szolgáló közérdek sérelméhez vezet” szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványt.

Az eljárás alapjául szolgáló ügyben az illetékes közigazgatási hatóság az indítványozóval szemben elrendelt nemzetbiztonsági ellenőrzés során keletkezett biztonsági szakvéleményben rögzített, rá vonatkozó személyes adatai megismerését megtagadta. A hatóság indokolása szerint ezen adatok megismerése a támadott rendelkezés értelmében a minősítés alapjául szolgáló közérdek sérelméhez vezet.

Az indítványozó álláspontja szerint a rá vonatkozó, személyét érintő érzékeny személyes adatait alkotmányos alapjoga megismerni. Az indítvány szerint az indítványozó alkotmányos alapjogát, a személyes adatok védelme és az információs önrendelkezési jogát, jogtalanul, észszerűtlenül és aránytalanul korlátozták, kizárták.

Az Alkotmánybíróság határozatában megállapította, hogy mivel a gyakorlat a Mavtv. 11. § (2) bekezdés második mondatát akként értelmezi, hogy az szükségességi-arányossági vizsgálatot ír elő az ütköző érdekek (a személyes adatok védelméhez való jog és a minősítéssel védett alkotmányos érték) összemérésére, a támadott rendelkezés, annak a joggyakorlatban értelmezett és alkalmazott tartalmára tekintettel, megfelel az arányosság követelményének.

A jogszabály értelmezésével és alkalmazásával kapcsolatosan ugyanakkor rögzíteni kell, hogy

sem a minősítés alapjául szolgáló közérdek, sem a megismeréshez fűződő magánérdek nem élvez automatikus elsőbbséget.

A minősítés alapjául szolgáló (alkotmányos értéknek minősülő) közérdek és az adatmegismerési érdek (személyes adatok védelméhez való jog) közötti arányossági mérlegelés során nem hagyható figyelmen kívül, hogy az érintett a Mavtv. 11. § (1) bekezdése értelmében köteles a rá vonatkozó nemzeti minősített adat megismerése előtt írásban titoktartási nyilatkozatot tenni és a nemzeti minősített adat védelmére vonatkozó szabályokat betartani. Ez az adatok bizalmasságának megőrzésére és nyilvánosságra kerülésük megakadályozására szolgál.

Az Alkotmánybíróság ezért az alkotmányjogi panaszt elutasította.