Az olasz „IRAP”‑hoz hasonló adó ellentétes a hatodik irányelvvel

2006.03.14. Jogi Fórum / Európai Közösségek Bírósága

Főtanácsnoki indítvány született a magyar iparűzési adóhoz hasonló olasz IRAP adó közösségi joggal való összeegyeztethetőségét vizsgáló ügyben

A Banca Popolare di Cremona az olasz imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) – a természetes és jogi személyekre a régióban végzett tevékenységükből származó nettó bevételre 4,25%‑os adókulccsal kivetett regionális adó – alapján befizetett összegek visszatérítését kéri. Az adókulcs egy százalékkal változhat régiónként, míg a nettó bevétel kiszámítása az érintett szervezet típusától függ.

A keresetet a Commission Tributaria Provinciale di Cremonához (Cremonai Regionális Adóügyi Bíróság) nyújtották be, amely azt a kérdést terjesztette a Bíróság elé, hogy az IRAP összeegyeztethető‑e a hatodik HÉA irányelv* azon rendelkezéseivel, amelyek megtiltják a tagállamok számára a HÉA‑hoz hasonló adók bevezetését és fenntartását a HÉA megfelelő működésének biztosítása érdekében.

2005. március 17‑én Jacobs főtanácsnok ismertette indítványát az ügyben, amelyben arra a következtetésre jutott, hogy az IRAP jellegzetességeivel rendelkező tagállami adó ellentétes a hatodik HÉA irányelvvel. Ugyanakkor, mivel ez a következtetés a közösségi joggal ellentétes adó címén beszedett, jelentős összegek visszatérítését vonná maga után, súlyos zavart okozva Olaszország regionális finanszírozásában, továbbá, mivel úgy tűnik, hogy a Bizottság hozzájárult az olasz kormány azon feltételezéséhez, hogy az IRAP összeegyeztethető a közösségi joggal, a főtanácsnok azt javasolta, hogy a Bíróság korlátozza ítéletének időbeli hatályát. A főtanácsnok továbbá az időbeli hatály korlátozásának új módját javasolta akképpen, hogy esetleg az IRAP jogellenességének megállapítása mellett, állapítsanak meg egy jövőbeni időpontot, amelyet megelőzően az egyének nem hivatkozhatnak a fenti jogellenességre az állammal szemben fennálló követelésük érvényesítése során.

Ezt követően újra megnyitották a szóbeli szakaszt, és a 2005. december 14‑i tárgyaláson a Bíróság meghallgatta a Banca Popolare, a Bizottság és egyes tagállamok szóbeli észrevételeit.
A mai napon ismertetett indítványában Christine Stix-Hackl főtanácsnok, aki Jacobs főtanácsnoknak a Bíróságtól való 2006. január 10‑i távozását követően átvette az ügyet, egyetért Jacobs főtanácsnokkal abban, hogy az IRAP a kérdést előterjesztő bíróság által megadott jellemzők alapján a HÉA alapvető jellegzetességeivel bír, tekintettel az általános alkalmazandóságra, az árarányosságra, illetve arra a tényre, hogy az adót a termelés és forgalmazás minden szakaszában kivetik, valamint az adót a termékértékesítéshez vagy szolgáltatásnyújtáshoz az adott szakaszban hozzáadott értékre vetik ki, biztosítva a korábbi szakaszokban megfizetett adó levonásának rendszerét – feltéve, hogy a gazdaság reprezentatív mintája által fizetett IRAP és HÉA összegek aránya lényegében állandó. A nemzeti bíróság feladata annak meghatározása, hogy ez így van-e, figyelemmel az IRAP jellegzetességeire. Amennyiben igaz, az IRAP ellentétes a hatodik HÉA-irányelvvel.

Az időbeli hatály korlátozásának kérdésében, Stix-Hackl főtanácsnok egyetért Jacobs főtanácsnokkal abban, hogy a Bíróság elé terjesztett és nem vitatott bizonyíték alapján, amely szerint a Bizottság biztosította Olaszországot arról, hogy az IRAP a közösségi joggal összeegyeztetethető, valamint hogy az olasz kormány becslése szerint a visszaigényelhető összeg jelenleg 120 milliárd euró, igazolható az ítélet időbeli hatályának korlátozása.

Magát a korlátozást illetően Stix-Hackl főtanácsnok álláspontja szerint megfelelő lenne, ha a Bíróság ítélete egy jövőbeni időpontban lépne hatályba, ami időt engedne Olaszországnak arra, hogy új szabályozást alkosson. Nem várható el reálisan az olasz hatóságoktól az, hogy egyik napról a másikra megváltoztassák a regionális finanszírozás rendszerét; ugyanakkor annak lehetővé tétele az adóalanyok számára, hogy azonnal támaszkodhassanak a Bíróság ítéletére, egyet jelentene az adó azonnali hatállyal való eltörlésével. A főtanácsnok ezért azt javasolja, hogy az ítélet a meghozatala szerinti adóév végével lépjen hatályba; vagyis amennyiben a Bíróság idén meghozza az ítéletét, az 2006 végén lépne hatályba.

Figyelemmel a jelen ügy körülményeire, Stix-Hackl főtanácsnok álláspontja szerint a korlátozás alól kivételt kellene tenni azok esetében, akik a visszatérítés iránt Jacobs főtanácsnok indítványának 2005. március 17‑i ismertetését megelőzően kezdeményeztek jogi eljárást. Álláspontja szerint ebben az időpontban vált ténylegesen valószínűvé, hogy a Bíróság az IRAP‑nak a közösségi joggal való összeegyeztethetetlenségét kimondó ítéletet hoz. Ez az időpont tűnik tehát a legmegfelelőbbnek a korábbi keresetek, valamint a siker magas valószínűsége miatt benyújtott spekulatív keresetek közötti megkülönböztetésre.

*A tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról – közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap-megállapításról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK (hatodik) tanácsi irányelv

(a főtanácsnok indítványa a C‑475/03. sz. ügyben)

  • kapcsolódó anyagok
ADÓZÁS
EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA