Az Alkotmánybíróság június 16-17-i teljes ülésének napirendje

2008.06.13. Jogi Fórum / Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság hétfői teljes ülése elé kerül az a határozattervezet, amely a halászatról és horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény 14. § (3) bekezdése második mondatának, valamint a végrehajtásról rendelkező 78/1997. (XI. 4.) FM rendelet 2. § (4) bekezdésének alkotmányosságát vizsgálja.

Megkérd jelezték a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 36. § (4) bekezdésének az alkotmányosságát is.

Határozat készül a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 61. § (3) bekezdésének alkotmányosságával összefüggésben.

Egy tervezet a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 21. § (1) bekezdése és a Munka törvénykönyvér l szóló 1992. évi XXII. törvény 193/U. §-a alkotmányellenességét veszi górcső alá.

Szó lesz a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény egyes rendelkezéseinek alkotmányosságáról.

Kifogás érkezett az Országos Választási Bizottság 301/2007. (VIII. 23.) OVB határozata ellen. Az OVB megtagadta a H. Sz. A. magánszemély által kezdeményezett népszavazás aláírásgyőjt ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarországon legyenek minél hamarabb előrehozott országgyűlési választások?”

A testület elé kerül az egyedülálló nyugdíjasok emelt összeg nyugellátásának biztosításával kapcsolatos, mulasztásában megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálata tárgyában készült határozattervezet is.

Napirenden lesz a F városi Ítél tábla 2.Pf. 21.483/2003/1. sz. jogerős végzése ellen benyújtott alkotmányjogi panasz.

Eredetileg háromtagú tanács hatáskörébe tartozott az az indítvány, amelyet három alkotmánybíró – Kiss László, Lenkovics Barnabás és Kovács Péter – együttes javaslatára tűzték a teljes ülés napirendjére. A testület azt vizsgálja, alkotmányellenes-e a Celldömölk Város Önkormányzatának a víz és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló 34/2003. (XII. 17.) sz. rendelete módosításáról szóló 2/2008. (I. 30.) sz. rendelete 1. sz. mellékletének a havi lakossági és közületi alapdíjakat átmérők függvényében megállapító része.

Szóba kerül az Egyetemes Elektronikus Hírközlési Támogatási Kasszába fizetendő hozzájárulás, valamint a teljesíthet támogatás mértékéről, illetőleg meghatározásuk módjáról szóló 18/2004. (IV. 29.) IHM rendelet 6. § (3) bekezdésének alkotmányossága.

Folytatják a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek alkotmányossági vizsgálatát.

Megvitatják a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényt, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvényt, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvényt, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2003. évi XLV. törvény 22. §-a és 177. § (1) bekezdését támadó indítványt.

Megbeszélik az Országos Választási Bizottság 310/2007. (VIII. 23.) OVB határozata ellen benyújtott kifogást. Az OVB hitelesítette a P. T. magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a Magyar Köztársaság Országgyűlése törvénymódosítással törölje a parlamenti képviselők alapdíján (alapilletményén) felüli juttatásokat: a bizottsági pótdíjakat, a különböző költségtérítéseket (utazás, szállás, reprezentáció), az ingyenes laptopot, a telefonhasználat térítést, illetve az internet
és postai szolgáltatásokra való jogosultságokat.”

Kifogás érkezett az Országos Választási Bizottság 30/2008. (I. 22.) OVB határozata ellen. Az OVB hitelesítette a B. Z. magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének mintapéldányát.

Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a magyarországi autópályákon a belső sávban a megengedett legnagyobb haladási sebesség 160 km/óra legyen?”

Egy indítványban a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 63. § (2) bekezdésének alkotmányosságát kérd jelezték meg.

Kedden harmadszor tárgyalják a köztársasági elnök azon indítványát, amely az Országgyűlés által 2008. február 18-án elfogadott, a Büntet törvénykönyv módosításáról szóló törvény alkotmányosságát kérdőjelezte meg. Az államfő aláírás előtt küldte véleményezésre a törvénymódosítást, amely a gyalázkodás tényállásának Büntetőtörvénykönyvbe illesztésével olyan magatartásokat és testmozdulatokat kívánt büntetni, melyek alkalmasak a magyar nemzet, vagy valamely társadalmi csoport tagjai méltóságának megsértésére.

Ugyancsak a köztársasági elnök indítványa alapján készül az a határozattervezet, amely a Polgári törvénykönyv módosításáról szóló, az Országgyűlés 2007. október 29-én elfogadott törvény 1. §-ának alkotmányosságát vizsgálja. A módosítás a személyhez fűződ jogok sérelmének egy újabb tényállását vezeti be. E szerint a személyiségi jog sérelmét valósítja meg az a nyilvános, súlyosan sért magatartás is, amely a személyiség valamely lényegi vonására irányul, és személyek e vonással rendelkező, a társadalmon belül kisebbségben lévő körére vonatkozik.

Megtárgyalják a belföldi közforgalmú menetrend szerinti vasúti személyszállítás és helyközi (távolsági) autóbusz-közlekedés, valamint a nevelési-oktatási intézmények által rendelt belföldi autóbusz különjáratok legmagasabb díjairól szóló 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelet 8. § (4) bekezdése f) pontjának alkotmányosságával összefüggő határozattervezetet. Az eredetileg a háromtagú tanács hatáskörébe tartozó ügy három alkotmánybíró – Kukorelli István, Lévay Miklós és Lenkovics Barnabás – együttes javaslata alapján került a teljes ülés napirendjére.

Az Országgyűlés kulturális és sajtóbizottsága az Alkotmánynak a művészeti élet
szabadságával, mint kulturális alapjoggal kapcsolatos rendelkezéseinek értelmezését kérte.

Egy indítványozó a Munka törvénykönyvér l szóló 1992. évi XXII. törvény 100. § (5) és (6) bekezdésének alkotmányosságát támadta meg.

Megvizsgálják a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 26. § (1), (2), (3) és (4) bekezdéseinek alkotmányosságát is.

A teljes ülések napirendje megtalálható az Alkotmánybíróság honlapján

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG