Az Alkotmánybíróság június 23-24-i teljes ülésének napirendje

2008.06.18. Jogi Fórum / Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság hétfői teljes ülése elé kerül az a határozattervezet, amely a Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf. 21.483/2003/1. sz. jogerős végzése ellen benyújtott alkotmányjogi panasz vizsgálata tárgyában készült.

Folytatják a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek alkotmányossági vizsgálatát.

Megvizsgálják a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 26. § (1), (2), (3) és (4) bekezdéseinek alkotmányosságát is.

Megtárgyalják a belföldi közforgalmú menetrend szerinti vasúti személyszállítás és helyközi (távolsági) autóbusz-közlekedés, valamint a nevelési-oktatási intézmények által rendelt belföldi autóbusz különjáratok legmagasabb díjairól szóló 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelet 8. § (4) bekezdése f) pontjának alkotmányosságával összefüggő határozattervezetet. Az eredetileg a háromtagú tanács hatáskörébe tartozó ügy három alkotmánybíró – Kukorelli István, Lévay Miklós és Lenkovics Barnabás – együttes javaslata alapján került a teljes ülés napirendjére.

Negyedszer kerül a testület elé az a határozattervezet, amely a köztársasági elnök indítványa alapján a Polgári törvénykönyv módosításáról szóló, az Országgyűlés 2007. október 29-én elfogadott törvény 1. §-ának alkotmányosságát vizsgálja. A módosítás a személyhez fűződ jogok sérelmének egy újabb tényállását vezeti be. E szerint a személyiségi jog sérelmét valósítja meg az a nyilvános, súlyosan sértő magatartás is, amely a személyiség valamely lényegi vonására irányul, és személyek e vonással rendelkező, a társadalmon belül kisebbségben lévő körére vonatkozik.

Ugyancsak negyedszer vitatják meg az államfő azon indítványát, amely az Országgyűlés által 2008. február 18-án elfogadott, a Büntet törvénykönyv módosításáról szóló törvény alkotmányosságát kérd jelezte meg. A törvénymódosítás a gyalázkodás tényállásának Büntet törvénykönyvbe illesztésével olyan magatartásokat és testmozdulatokat kíván büntetni, melyek alkalmasak a magyar nemzet, vagy valamely társadalmi csoport tagjai méltóságának megsértésére.

Eredetileg háromtagú tanács hatáskörébe tartozott az az indítvány, melyet Kiss László, Lenkovics Barnabás és Kovács Péter alkotmánybírák javaslatára tárgyal a teljes ülés. Azt vizsgálják, alkotmányellenes-e a Celldömölk Város Önkormányzatának a víz és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló 34/2003. (XII. 17.) sz. rendelete módosításáról szóló 2/2008. (I. 30.) sz. rendelete 1. sz. mellékletének a havi lakossági és közületi alapdíjakat átmérők függvényében megállapító része.

Napirenden lesz a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 200. § (2) bekezdés második mondata alkotmányosságát elemző tervezet.

Megvizsgálják a gyümölcsös ültetvények, valamint a gyümölcsös ültetvény méretet el nem érő, gyümölcsfával betelepített területek összeírásáról szóló 2006. évi XLVIII. törvény egyes rendelkezéseinek alkotmányosságát.

Megtárgyalják az Országos Választási Bizottság 492/2007. (XII. 18.) OVB határozata ellen benyújtott kifogást. Az OVB megtagadta a P. I. magánszemély által benyújtott népszavazás aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Egyet ért e Ön azzal, hogy a 2006. évre készített költségvetés, az annak végrehajtásáról készített Állami Számvevőszéki jelentés tükrében, kimeríti a választási csalás fogalmát, ezért a Köztársaság Elnöke feloszlathassa az országgyűlést, és kiírhassa az új választásokat.”

Kifogás érkezett az Országos Választási Bizottság 325/2007. (IX. 12.) OVB határozata ellen. Az OVB megtagadta a P. F. magánszemély által benyújtott népi kezdeményezés hitelesítését: „Egyetért-e Ön azzal, hogy az elmúlt 20 évben hatalmon levők nem a Magyar Nemzet, Nép és Állampolgárok érdekében gyakorolták hatalmukat?”

Egy indítványozó az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 11.- § a) pontjának az alkotmányosságát kérd jelezte meg.

Kedden veszik napirendre azt az indítványt, amely a Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 100. § (5) és (6) bekezdésének alkotmányosságát támadta meg.

Először tanácskoznak az Országos Választási Bizottság 434/2007. (X. 24.) OVB határozata elleni kifogásról. Az OVB hitelesítette a Semjén Zsolt és Navracsics Tibor, valamint a Fidesz és a KDNP országgyűlési képviselő csoportjainak további 151 országgyűlési képviselője által benyújtott népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a miniszterelnök, a miniszterek, az államtitkárok és az országgyűlési képviselők személyi jövedelemadó bevallásai a nyilvánosság számára hozzáférhetőek legyenek?”

Megvizsgálják az Országos Választási Bizottság 371/2007. (IX. 27.) OVB határozata elleni kifogást. Az OVB megtagadta a V. P. magánszemély által benyújtott népszavazás aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlésnek törölni kell az Alkotmány 28/B. § azon rendelkezéseit, amelyek csak az Országgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésről engednek népszavazást kiírni, mivel az elvonja az állampolgárok jogait az országos hatáskör szervezetek (pl.: Alkotmánybíróság, OVB, Legfelső Bíróság stb.) tevékenységének népszavazás útján történ véleményezését l?”

Megtámadták az Országos Választási Bizottság 67/2008. (II. 26.) OVB határozatot is.

Az OVB megtagadta a K. A. magánszemély által benyújtott népszavazás aláírásgyűjt ívének hitelesítését. Az íven ez szerepel: „A Magyar Köztársaságban előrehozott választást és új Alkotmányt akarunk.”

A teljes ülések napirendje megtalálható az Alkotmánybíróság honlapján

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG