A Bizottság fellép annak érdekében, hogy 12 tagállam végrehajtsa az uniós szabályokat

2008.10.17. Európai Bizottság

Az Európai Bizottság úgy döntött, jogsértési eljárást indít 12 tagállam ellen, mert nem hajtottak végre nemzeti jogrendszerükben egyes társasági joggal és vállalatirányítással kapcsolatos belső piaci irányelveket.

A Bizottság Belgiummal, Görögországgal, Spanyolországgal, Franciaországgal, Portugáliával és Svédországgal szemben a határokon átnyúló egyesülésekről szóló irányelv végrehajtásának elmulasztása miatt fordul a Bírósághoz. Luxemburgnak ugyanezen okból indokolással ellátott véleményt küld. A Bizottság szintén indokolással ellátott véleményt küld Belgiumnak, Spanyolországnak, Luxemburgnak, Portugáliának és Romániának a társasági tőke létrehozásának, megtartásának és átalakításának egyszerűsítéséről szóló irányelvvel, továbbá a Cseh Köztársaságnak, Magyarországnak, Hollandiának és Lengyelországnak a jegyzett társaságok átláthatósági követelményeiről szóló irányelvvel kapcsolatban. Az indokolással ellátott vélemény az EK-Szerződés 226. cikke szerinti jogsértési eljárás második szakaszát képezi. Ha a Bizottság két hónapon belül nem kap kielégítő választ, az ügyet az Európai Bíróság elé utalhatja.

Határokon átnyúló egyesülések – Belgium, Franciaország, Görögország, Luxemburg, Portugália, Spanyolország és Svédország

A 2005-ben elfogadott, határokon átnyúló egyesülésekről szóló irányelv a tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló egyesüléseinek megkönnyítésére irányul. Nagy mértékben a belföldi egyesülésekre vonatkozó szabályokra épülő egyszerű kereteket teremt, és megakadályozza a megszerzett társaság felszámolását. Az irányelv egy jelentős társasági jogi joghézagot szüntet meg, és fontos aktusnak minősíthető a 2003 májusában közzétett, az uniós társasági joggal és az Európai Unión belüli vállalatirányítással kapcsolatos bizottsági cselekvési terv szempontjából. Az irányelv az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások (ÁÉKBV) kivételével valamennyi tőkeegyesítő társaságra vonatkozik. Külön rendelkezések vonatkoznak a szövetkezetekre is. Az elfogadott irányelv alapján munkavállalói részvételi rendszert kell létrehozni a határokon átnyúló egyesülések esetén, ha legalább az egyik egyesülő társaságban már működik ilyen rendszer.

Az irányelv átültetésének határideje 2007 vége volt.

A társasági tőke létrehozásának, megtartásának és átalakításának egyszerűsítése – Belgium, Luxemburg, Portugália, Románia és Spanyolország

A társasági tőke létrehozásának, megtartásának és átalakításának szabályait módosító irányelvet 2006-ban fogadták el. A nyilvánosan működő részvénytársaságok tőkeszerzésének és tőkéjük átalakításának megkönnyítésére és egyszerűsítésére irányul. Az irányelv lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy bizonyos feltételekkel mentesítsék a társaságokat egyes jelentéstételi kötelezettségek alól, és megkönnyítsék számukra a tulajdonosi szerkezet átalakítását. A tőkeleszállítással kapcsolatos egységes hitelezői biztosítékokról is rendelkezik. Az irányelv módosítja az 1976. évi második társasági jogi irányelvet, amely összehangolja a nyilvánosan működő részvénytársaságok alapítására, az alaptőkével kapcsolatos minimumkövetelményekre, az osztalékfizetésre, valamint a tőke emelésére és leszállítására vonatkozó nemzeti rendelkezéseket. Az 1976. évi második társasági jogi irányelv meghatározza azokat a feltételeket, amelyekkel biztosítható a társasági tőkének a hitelezők érdekében történő megtartása. Ezenkívül védi a kisebbségi részvényeseket, és kimondja azt az elvet, hogy az ugyanolyan helyzetben lévő részvényeseket egyenlő bánásmódban kell részesíteni.

Az irányelv átültetésének határideje 2008 áprilisa volt.

A jegyzett társaságokra vonatkozó átláthatósági követelmények – Cseh Köztársaság, Magyarország, Hollandia és Lengyelország

A Bizottság 2007-ben kiegészítő intézkedéseket fogadott el a jegyzett társaságokra vonatkozó átláthatósági követelményekről szóló irányelvvel létrehozott európai uniós szabályozási keret tekintetében. Az átláthatósági irányelv és végrehajtási rendelkezései arra irányulnak, hogy a befektetők számára pontosabb adatok legyenek hozzáférhetők a társaságok teljesítményéről, pénzügyi helyzetéről és a nagyobb részvényesek személyében bekövetkezett változásokról. A Bizottság által elfogadott végrehajtási intézkedések az alábbiakkal kapcsolatban egészítik ki az átláthatósági irányelvet:
  • a kibocsátók által a féléves jelentésben közzéteendő pénzügyi adatok;
  • a befektetők által közzéteendő adatok az általuk megszerzett nagyobb részesedésekre vonatkozóan;
  • az előírt adatok egész Európában való nyilvánosságra hozatalára vonatkozó minimumkövetelmények; valamint
  • az irányelv bizonyos elemeivel összefüggő, harmadik országbeli szabályok egyenértékűségének elismerésére vonatkozó minimumkövetelmények.

Ezek a végrehajtási rendelkezések nem haladják meg az átláthatósági irányelvben már szereplő követelményeket.

Az irányelv átültetésének határideje 2008 márciusa volt.

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI BIZOTTSÁG
EURÓPAI UNIÓ