Alkotmányellenes a luxusadóról szóló törvény

2008.12.15. Jogi Fórum / Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság (Ab) az állampolgári jogok országgyűlési biztosa és több ma­gánszemély indítványa alapján hozott határozatában december 15-én megsemmisí­tette a helyi adókról szóló törvény egyes rendelkezéseit és a luxusadóról szóló tör­vény egészét.

Az alkotmányellenesség és a megsemmisítés alapvető indoka az ingatlanokra meg­állapított adókötelezettség szabályozási módja volt. A megsemmisített rendelke­zések (a luxusadó esetén) előírták, illetve (a helyi építmény- és telekadó esetén) le­hetővé tették, hogy egy ingatlan után a helyi adókról szóló törvény mellékletében, valamint a helyi önkormányzati rendeletekben (azaz normatív módon) megállapított számított érték alapján fizessenek adót. Az Alkotmánybíróság szerint az a körül­mény, hogy az adókötelezettség alapjául szolgáló érték normatív meghatározásával szemben az adózók nem élhetnek ellenbizonyítással, valamint emiatt a jogorvoslat és az adóható­sági határozat bírósági felülvizsgálata csak formális lehetőség, ellentétes az Alkot­mány több rendelkezésével. Sem a másodfokon eljáró adóhatóságok, sem a bíróság nem vizsgálhatja felül az adó alapját (az úgynevezett számított értéket).

A határozat szerint alkotmányellenes továbbá az is, hogy a törvények nem tartal­maznak garanciális szabályokat a számított érték meghatározására vonatkozó ön­kormányzati döntéshozatal tekintetében. Az Alkotmánybíróság hangsúlyozta, hogy önmagában sem az ingatlanok adóztatása, sem a számított érték nem alkotmányelle­nes, de a megsemmisített törvényi rendelkezések újraszabályozása során a jogalko­tónak kiemelt figyelmet kell fordítania arra, hogy az megfeleljen a közteherviselés alkotmányos követelményeinek: a vagyoni típusú adó esetében az adó alapjának és mértékének arányosnak kell lennie az adózók vagyonával, továbbá az adózók va­gyona és az adóalap között közvetlen kapcsolatnak kell fennállnia.

Az Alkotmánybíróság a fentieken túl megállapította, hogy az Országgyűlés által el­fogadottól eltérő szöveggel hirdették ki az adótörvényeket (köztük a helyi adókról szóló törvényt) módosító törvény egyik paragrafusát. Emiatt az Alkotmánybíróság a közjogilag érvénytelen törvényi rendelkezést a kihirdetés napjára visszamenőleges hatállyal megsemmisítette.

A határozathoz Bragyova András és Holló András alkotmánybírók különvéleményt csatoltak.

A határozat megtalálható az Alkotmánybíróság honlapján

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
ADÓZÁS
OMBUDSMAN