A házasságon kívül született gyermekek anyakönyvezéséről

2010.02. 4. Jogi Fórum / IRM

2010. január 1-től az anyakönyvvezetőnek születés anyakönyvezésekor, az apasági vélelem megállapításához adatot kell kérnie az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásából a Magyar Országos Közjegyzői Kamarától.

2010. január 1-jével sor került a közjegyzők és a Magyar Országos Közjegyzői Kamara által vezetett Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásának felállítására. Az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartása egyfelől biztosítja az élettársi kapcsolatban élő nagykorú, nem cselekvőképtelen személyeknek azt a lehetőséget, hogy közjegyző előtt nyilatkozatot tegyenek és ezáltal a hatóságok előtt folyó eljárásokban hitelt érdemlően bizonyíthassák kapcsolatuk fennállását, és így minden olyan egyéb polgári jogi, családjogi, közigazgatási jogi stb. jogviszony könnyebben és gyorsabban rendezhető legyen, amelyben az élettársi kapcsolat fennállásának jelentősége van. Másik oldalról pedig a hatóságoknak – így többek között az anyakönyvvezetőknek is – lehetőségük van arra, hogy az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásból adatot igényeljenek. Az érintett feleknek és hatóságoknak így lényegesen könnyebbé válik a helyzete azáltal, hogy a felek egy közhiteles nyilvántartás alapján igazolni tudják élettársi minőségüket.

Az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartáshoz kapcsolódik az anyakönyvvezető azon kötelezettsége, hogy a házasságon kívül született gyermekek anyakönyvezése előtt meg kell győződnie arról, hogy az anyának az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartása által igazolt élettársi kapcsolata keletkeztet-e apasági vélelmet a gyermek vonatkozásában.

A hatályos családjogi törvény szerint ugyanis, ha az anya a fogamzási idő kezdetétől a gyermek születéséig eltelt idő vagy annak egy része alatt nem állt házassági kötelékben, a gyermek apjának kell tekinteni azt a férfit, aki az anyával a fogamzási idő kezdetétől a gyermek születéséig eltelt idő vagy annak egy része alatt a közjegyző által vezetett Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartása által igazolt élettársi kapcsolatban élt. Amennyiben a kérdéses időszakban az anya több különböző férfival is élt ilyen nyilvántartott élettársi kapcsolatban, nem áll fenn a vélelem egyik férfi vonatkozásában sem.

Amennyiben a gyermekre vonatkozóan – akár még méhmagzatként – apai elismerő nyilatkozatot tettek, a nyilatkozó férfi ez esetben is kizárólag akkor jegyezhető be apaként az újszülött anyakönyvezésekor, ha az anya a fogamzási idő kezdetétől a gyermek születéséig eltelt idő vagy annak egy része alatt más férfival nem kötött házasságot, vagy mással nem élt az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartása által igazolt élettársi kapcsolatban.

Születés, így házasságon kívüli születés anyakönyvezésekor is vizsgálnia kell tehát az anyakönyvvezetőnek, hogy bárki vonatkozásában fennáll-e az apaság vélelme. Ehhez adatot kell kérnie az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásából a Magyar Országos Közjegyzői Kamarától, tekintettel arra, hogy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény értelmében az ügyféltől nem kérhető olyan adat igazolása, amely nyilvános, vagy amelyet valamely hatóság, bíróság vagy a Magyar Országos Közjegyzői Kamara jogszabállyal rendszeresített nyilvántartásának tartalmaznia kell.

Kötelező elektronikus adatszolgáltatást jogszabály nem ír elő az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartását illetően. Az anyakönyvezetők és a Magyar Országos Közjegyzői Kamara közötti gyors és hatékony adat-továbbítás érdekében azonban megkezdődtek a szükséges adatokhoz, az anyakönyvvezetők által történő közvetlen hozzáférés megteremtésének előkészületi munkái. Az online kapcsolat technikai megvalósításáig az anyakönyvvezető adatkérése papír alapon oldható meg; ez ideiglenesen meghosszabbíthatja a születések anyakönyvezésének eljárási idejét.

  • kapcsolódó anyagok
KÖZJEGYZŐK
CSALÁDJOG