Vámkezelés elmaradásából származó károk megtérítése - Ítélet az Európai Unió Bíróságán

2016.12.27. Jogi Fórum / Európai Unió Bírósága

Az árut a rendeltetési vámhivatalnál a fuvarozónak átadó majd a vámeljárás
állítólagos lefolytatása után azt újra felvevő alfuvarozó főszabály szerint nem
tartozik felelősséggel a vámkezelés elmaradásából keletkező károkért.

A Bíróságnak a C-547/15 sz. Interservice ügyben hozott ítélete

Egy kínai cég egy olasz cégnek 40 000 USA dollár értékben ruházati cikkeket értékesített, amelyek a szlovéniai Koper kikötőjébe hajón érkeztek meg. Az áru vámkezelésével egy magyar vállalkozás egy szlovén vámügynököt bízott meg, amely a koperi vámhivatalban megindította a vámeljárást, amelynek részeként az árut egy bécsi vámhivatalnál kellett volna bemutatni nyilvántartásban vétel céljából.

Az említett magyar vállalkozás fuvarozói minőségben egy magyar alfuvarozót bízott meg az árunak Koperból Bécsbe, illetve a vámeljárás lefolytatása után Rómába történő szállításával. Az alfuvarozó az árut Bécsbe szállította és ott a vámeljáráshoz szükséges iratokat átadta a fuvarozó képviselőjének, akitől később azt a tájékoztatást kapta, hogy a vámkezelés megtörtént. Ezt követően az alfuvarozó az árut továbbszállította Olaszországba.

A valóságban azonban a kérdéses árut sohasem mutatták be Bécsben vámeljárásra, ami miatt a szlovén vámhatóság 11 000 euró összegű vám, áfa és késedelmi kamat megfizetésére kötelezte a szlovén vámügynököt. Ez utóbbi megfizette az említett összeget, amelynek megtérítését most az alfuvarozótól kéri a magyar bíróságok előtt, mivel a fuvarozót időközben felszámolták.

Az ügyben eljáró Kúria azt szeretné megtudni az Európai Bíróságtól, hogy a Közösségi Vámkódex értelmében az alfuvarozó köteles-e hitelt érdemlően meggyőződni arról, hogy a fuvarozó az árut vámkezelés céljából ténylegesen bemutatta-e a vámhivatalnál, és ennek elmulasztása esetén – a fuvarozóhoz hasonlóan – felelősséggel tartozik-e a vámkezelés elmaradásából keletkező károkért.

A meghozott ítéletében a Bíróság megállapítja, hogy a Közösségi Vámkódex alapján a jelen ügy körülményei között az alfuvarozót akkor terheli a rábízott árunak a rendeltetési (a bécsi) vámhivatalnál való sértetlen bemutatására vonatkozó kötelezettség, ha ezen árut ténylegesen átvette és birtokolja, valamint tudatában van annak, hogy az áru vámeljárás alatt áll.

Következésképpen az a fuvarozó, aki ezt a birtoklást az árunak valamely másik fuvarozó részére való átadásával átengedi, főszabály szerint mentesül az említett kötelezettség alól, feltéve hogy ennek a másik fuvarozónak tudomása van arról a tényről, hogy ezt az árut vámeljárás alá vonták.

Mindennek alapján a Bíróság kifejti, hogy amennyiben a Kúria által megerősítést nyer, hogy a jelen ügyben az alfuvarozó a vámeljáráshoz szükséges iratokat Bécsben átadta a fuvarozó képviselőjének, akitől később azt a tájékoztatást kapta, hogy a vámkezelés megtörtént, úgy ezen alfuvarozó mentesül a szóban forgó kötelezettség alól. Emellett nem várható el tőle, hogy az áru újbóli átvételekor meggyőződjön arról, hogy azt a bécsi rendeltetési vámhivatalnál szabályszerűen és sértetlenül bemutatták.

A Bíróság végül hangsúlyozza, hogy az alfuvarozó felelősségének kizárására csak akkor kerülhet sor, ha az áru ismételt átvételekor nem tudta, hogy a vámeljárás nem fejeződött be szabályszerűen.

  • kapcsolódó anyagok
EU
EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA