Internetkapcsolat jogosultjának felelőssége szerzői jogsértés esetén - Az Európai Bíróság ítéletet hozott

2018.10.18. Jogi Fórum / Európai Unió Bírósága

Nem mentesülhet a felelősség alól azon internetkapcsolat jogosultja, amelyen keresztül a szerzői jogok megsértését fájlmegosztással elkövették, egy olyan családtag egyszerű megnevezésével, akinek ehhez az internetkapcsolathoz hozzáférési lehetősége volt. A jogosultaknak rendelkezniük kell olyan hatékony jogorvoslati formával vagy eszközzel, amely lehetővé teszi az illetékes igazságügyi hatóságok számára a szükséges információk benyújtásának elrendelését - áll az Európai Unió Bíróságának

A C-149/17. sz. ügyben hozott ítélet Bastei Lübbe GmbH & Co. KG kontra Michael Strotzer

A német Bastei Lübbe könyvkiadó azt kéri a Landgericht München I (müncheni I. sz. regionális bíróság, Németország) előtt, hogy Michael Strotzer térítse meg az abból keletkezett vagyoni kárát, hogy azon internetkapcsolaton keresztül, amelynek M. Strotzer a jogosultja, egy olyan hangoskönyvet osztottak meg – annak letöltése érdekében – egy fájlmegosztó weboldal (peer-to-peer) korlátlan számú felhasználójával, amely könyvhöz kapcsolódó szerzői- és szomszédos jogoknak a kiadó a jogosultja.

M. Strotzer vitatja, hogy ő maga megsértette volna a szerzői jogokat. Ezenfelül úgy érvel, hogy a vele együtt lakó szüleinek is volt hozzáférése ezen internetkapcsolathoz, anélkül azonban, hogy az említett kapcsolat e családtag általi használatának időpontjáról és jellegéről közelebbi részleteket közölne. A Landgericht München I szerint a Bundesgerichtshof (szövetségi legfelsőbb bíróság, Németország) ítélkezési gyakorlata értelmében, tekintettel a családi élet védelmére vonatkozó alapvető jogra, e védekezés elegendő a német jog szerint az internetkapcsolat jogosultja felelősségének kizárásához.1

A Landgericht München I ebben az összefüggésben a szellemi tulajdonhoz kapcsolódó jogokra vonatkozó uniós jogi rendelkezések értelmezését kéri a Bíróságtól.2

A mai napon hozott ítéletében a Bíróság azt a választ adja, hogy az uniós joggal ellentétes (az illetékes nemzeti bíróság által értelmezett, a jelen ügyben szóban forgóhoz hasonló) olyan nemzeti szabályozás, amely szerint nem állapítható meg azon internetkapcsolat jogosultjának felelőssége, amelyen keresztül a szerzői jogok megsértését fájlmegosztással elkövették, ha a kapcsolat jogosultja megnevez egy családtagot, akinek ehhez az internetkapcsolathoz hozzáférési lehetősége volt, anélkül hogy az említett kapcsolat e családtag általi használatának időpontjáról és jellegéről közelebbi részleteket közölne.

A Bíróság szerint igazságos egyensúlyt kell találni a különböző alapjogok, vagyis egyrészt a hatékony jogorvoslathoz való jog és a szellemi tulajdonjog, másrészt a magánélet és a családi élet tiszteletben tartásához való jog között.

Ezen egyensúly hiányzik, amennyiben gyakorlatilag teljes körű védelmet biztosítanak azon internetkapcsolat jogosultja családtagjainak, amelyen keresztül a szerzői jogok megsértését fájlmegosztással elkövették.

Ha ugyanis a nemzeti bíróság, melyhez a felelősség megállapítása iránti keresetet benyújtották, nem rendelheti el a felperes kérelmére az ellenérdekű fél családtagjait érintő bizonyítékok benyújtását, az lehetetlenné teszi a szellemi tulajdonjog állítólagos megsértésének megállapítását, valamint e jogsértés elkövetőjének azonosítását, és ennek következtében súlyosan sérti a hatékony jogorvoslathoz való alapjogot és a szerzői jog jogosultját megillető, szellemi tulajdonhoz való alapjogot.

Más lenne azonban a helyzet, ha a családi életbe történő, elfogadhatatlannak ítélt beavatkozás elkerülése érdekében a jogosultaknak más, hatékony jogorvoslat is rendelkezésére állna, amely ilyen esetekben lehetővé tenné többek között a szóban forgó internetkapcsolat jogosultja polgári jogi felelősségének megállapítását.

Végső soron egyébiránt a Landgericht München I feladata annak vizsgálata, hogy adott esetben az érintett nemzeti jogban léteznek-e más eszközök, eljárások és jogorvoslatok, amelyek lehetővé teszik az illetékes igazságügyi hatóságok számára az alapeljárásban szereplőhöz hasonló körülmények között a szerzői jog megsértésének megállapítását és e jogsértés elkövetőjének azonosítását lehetővé tevő információk benyújtásának elrendelését.
_________________________________________________________________________________

1A Landgericht e tekintetben kifejti, hogy e jogsértés vélelmezett elkövetője azon internetkapcsolat jogosultja, amelyen keresztül a szerzői jogok megsértését elkövették, amennyiben pontosan azonosították az IP címét, és semmilyen más személy sem férhetett e kapcsolathoz a jogsértés elkövetésének idején. Ugyanakkor e vélelem megdönthető, ha az említett internetkapcsolathoz a jogosultján kívül más személyek is hozzáférhettek. Egyébként, amennyiben e jogosult egy családtagjának volt erre lehetősége, a jogosult felelőssége a családi élet tiszteletben tartásához fűződő alapvető jogra tekintettel nem állapítható meg, ha egyszerűen megnevezi e családtagját, anélkül, hogy közelebbi részleteket kellene közölnie az említett családtag általi internethasználat időpontjáról és jellegéről.

2Az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról szóló, 2001. május 22-i 2001/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2001. L 167., 10. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 230. o.; helyesbítések: HL 2008. L 314., 16. o.; HL 2014. L 10., 32. o.), valamint a szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2004. L 157., 45. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 2. kötet, 32. o.).

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ JOGA
INTERNET
SZELLEMI ALKOTÁSOK JOGA
SZERZŐI JOG
EURÓPAI UNIÓ
EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA