A gépjármű forgalomban való részvételének számít-e a parkolás? - Az Európai Bíróság döntést hozott

2019.06.26. Jogi Fórum / Euróapi Unió Bírósága

Az olyan helyzet, amikor egy lakóingatlan magángarázsában több mint 24 órája parkoló gépjármű kigyulladt, és tüzet okozott, amely e gépjármű áramkörében keletkezett, kárt okozva ezen ingatlanban, „a gépjármű forgalomban való részvételének” a gépjármű-felelősségbiztosításról szóló irányelv értelmében vett fogalma alá tartozik - áll az Európai Unió Bíróságának ítéletében.

A C-100/18. sz. ügyben hozott ítélet - Línea Directa Aseguradora, S. A. kontra Segurcaixa, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros

2013 augusztusában egy lakóingatlan magángarázsában parkoló gépjármű, amelyet több mint 24 órája nem vezettek, kigyulladt és kárt okozott. A tűz a gépjármű áramkörében keletkezett. A gépjármű tulajdonosa a Línea Directa Aseguradora, S. A. (a továbbiakban: Línea Directa) biztosítótársaságnál kötött gépjármű-felelősségbiztosítást. A lakóingatlan a Segurcaixa, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros biztosítótársaságnál (a továbbiakban: Segurcaixa) volt biztosítva, amely a tulajdonos társaságnak a gépjárműben keletkezett tűz által az ingatlanban okozott károk megtérítése címén 44 704,34 euró összeget folyósított.

2014 márciusában a Segurcaixa keresetet nyújtott be a Línea Directa ellen a folyósított kártérítés megfizetése iránt, mivel a baleset egy, a gépjármű-felelősségbiztossal fedezett közlekedési eseményből eredt. A Segurcaixa kérelmét az első fokon eljáró bíróság elutasította, de a fellebbviteli eljárásban eljáró bíróság kötelezte a Línea Directát a Segurcaixa által kért összeg megfizetésére, mivel úgy ítélte meg, hogy a spanyol jog értelmében vett „közlekedési eseménynek” minősül az olyan helyzet, amikor egy magángarázsban nem állandó jelleggel tartott gépjármű kigyulladt, amennyiben e tűz a gépjárműben rejlő okoknak tulajdonítható, harmadik személy közrehatása nélkül.

A Línea Directa ezen ítélettel szemben felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a Tribunal Supremóhoz (legfelsőbb bíróság, Spanyolország). E bíróság, mivel kételyeket táplált „a gépjármű forgalomban való részvétele” a gépjármű-felelősségbiztosításról szóló irányelvben1 foglalt fogalmának az értelmezésével kapcsolatban, úgy határozott, hogy kérdéseket terjeszt a Bíróság elé.

Ítéletében a Bíróság megállapítja, hogy „a gépjármű forgalomban való részvételének” fogalma alá tartozik az olyan helyzet, amikor egy lakóingatlan magángarázsában parkoló gépjármű kigyulladt és tüzet okozott, amely tűz e gépjármű áramkörében keletkezett, és ezen ingatlanban kárt okozott, jóllehet az említett gépjárművet a tűz keletkezését megelőző több mint 24 órában nem mozdították el.

A Bíróság mindenekelőtt emlékeztet arra, hogy „a gépjármű forgalomban való részvétele” az uniós jog önálló fogalma, amelynek meghatározása nem bízható az egyes tagállamok mérlegelésére. A Bíróság kiemeli továbbá, hogy az uniós jogalkotó folyamatosan biztosította és erősítette az e gépjárművek által okozott balesetek károsultjainak védelmére irányuló célkitűzést.

A Bíróság megjegyzi, hogy ítélkezési gyakorlata2 szerint „a gépjármű forgalomban való részvétele” irányelv szerinti fogalmának hatálya nem korlátozódik a közúti forgalmi helyzetekre, és kiemeli, hogy e fogalomba beletartozik a gépjárművek minden olyan használata, amely összeegyeztethető e gépjárművek szokásos funkciójával, jelesül a gépjármű szállítási eszközként való minden használata.

Egyrészt az a tény, hogy a balesettel érintett gépjármű e baleset bekövetkezésének a pillanatában mozdulatlanul állt, önmagában nem zárja ki, hogy e gépjárműnek az ezen időpontban fennálló használata a gépjármű szállítóeszköz funkciója alá tartozhat. Másrészt az irányelv egyik rendelkezése sem korlátozza a biztosítási kötelezettségnek és a gépjárművek által okozott balesetek károsultjai számára az e kötelezettség által biztosítani kívánt védelemnek a terjedelmét az ilyen gépjárművek bizonyos területeken vagy utakon való használatának eseteire.

A Bíróság ebből arra következtet, hogy „a gépjármű forgalomban való részvétele” irányelv szerinti fogalmának terjedelme nem függ azon terület jellemzőitől, amelyen ezt a gépjárművet használják, és különösen nem függ attól a körülménytől, hogy az érintett gépjármű a baleset bekövetkezésének időpontjában egy parkolóban áll. E körülmények között a Bíróság megállapítja, hogy azok az időszakok, amikor a gépjármű parkol és mozdulatlan, olyan természetes és szükségszerű szakaszoknak tekinthetők, amelyek szerves részét képezik e gépjármű szállítóeszközként való használatának. Egy gépjárművet tehát szállítóeszköz funkciójának megfelelően használnak főszabály szerint akkor is, ha két helyváltoztatás között éppen parkol.

A jelen ügyben a Bíróság megállapítja, hogy valamely gépjárműnek egy magángarázsban való parkolása e gépjármű szállítóeszköz funkciójának megfelelő használatát valósítja meg. E megállapítást nem kérdőjelezi meg az a körülmény, hogy az említett gépjármű több mint 24 órát parkolt e garázsban, ugyanis a gépjármű üzemben tartása azt feltételezi, hogy a gépjármű olykor hosszú időn keresztül áll egy helyben a következő helyváltoztatásáig.

Ami azt a körülményt illeti, hogy a szóban forgó baleset egy gépjármű áramkörében keletkező tűz következménye, a Bíróság megállapítja, hogy mivel az e balesetet okozó gépjármű megfelel a „gépjármű” irányelv szerinti fogalmának, nem szükséges sem megkülönböztetni az említett gépjármű alkatrészei közül azt, amelyikből a kárt okozó cselekmény ered, sem meghatározni azokat a funkciókat, amelyeket ezen alkatrész biztosít.

_________________________________________________________________________________

1A gépjármű-felelősségbiztosításról és a biztosítási kötelezettség ellenőrzéséről szóló, 2009. szeptember 16-i 2009/103/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2009. L 263., 11. o.).

2Lásd különösen: a Bíróság 2017. december 20-i Núñez Torreiro (C-334/16) ítélete és 2018. november 15-i BTA Baltic Insurance Company (C-648/17) ítélete.

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ JOGA
KÖZLEKEDÉS
EURÓPAI UNIÓ
EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA