Dr. Járó Máriát, a D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt. vezető jogtanácsosát kérdeztük a jogvédelmi biztosításról

Mi a különbség a jogvédelmi biztosítás és a felelősségbiztosítás között?

A jogvédelmi biztosítás a XX. század elején jött létre, mint contre-assurance, vagyis a felelősségbiztosítással ellentétesen ható biztosítás. Speciális szakterület, amelyet nem helyettesíthetnek más biztosításfajták (pl. KGFB, baleset, casco stb.).

A jogvédelmi biztosítási szerződést és a felelősségbiztosítási szerződést különböző szempontok szerint lehet összehasonlítani. Az összehasonlításhoz azonban mindenekelőtt szükség van a két intézmény pontos definiálására.

Noha két magánjogi jogintézményről van szó, ennek ellenére a magánjogi kódexben, az 1959. évi IV. törvényben – A Polgári Törvénykönyvről – nem találjuk meg a jogvédelmi biztosítás fogalmát, a jogszabály az 559.§-ban a felelősségbiztosítás meghatározását adja meg. A jogvédelembiztosítás definícióját a biztosítókra irányadó, főként közjogi szabályokat tartalmazó jogszabály, A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 103.-104.§§-ai, valamint az I. számú Melléklet A) részének 18. pontja tartalmazza.

A jogvédelmi biztosítás – definició szerint – a jogi eljárási költségek viselésére és a biztosítási fedezetből fakadó más szolgáltatások nyújtására vonatkozó kötelezettség díj ellenében történő elvállalása, így különösen a biztosított által elszenvedett kár peren kívüli egyezséggel vagy polgári, illetve büntetőeljárás során történő megtérülésének biztosítása, a biztosított polgári, büntető-, közigazgatási hatósági vagy egyéb eljárásban illetve bizonyos esetekben a biztosítottal szemben támasztott kártérítési igény esetében való védelme vagy képviselete, valamit a jogvédelmi biztosítási szerződés általános szerződési feltételeiben rögzített költségek viselése.

Felelősségbiztosítási szerződés alapján a biztosítási díj megfizetése ellenében a biztosított követelheti, hogy a biztosító a biztosítási szerződésben megállapított mértékben mentesítse őt olyan kár megtérítése alól, amelyért jogszabály szerint felelős.

Jogvédelembiztosítási szerződés esetén a biztosítási szolgáltatásra a biztosított személy jogosult.

Ezzel ellentétben a felelősségbiztosítási szerződés esetén a biztosított – mivel ő a károkozó – nem jogosult biztosítási szolgáltatásra, annak címzettje kizárólag a károsult lehet, akinek a felelősségbiztosítási szerződés biztosítottja kárt okozott. A károsult a felelősségbiztosítási szerződés alanyai – alany a biztosító és a károkozó – szempontjából tehát 3. személynek tekintendő.

Amennyiben a jogvédelmi biztosítási szerződés biztosítottja szándékosan okoz kárt, a biztosító mentesül a biztosítási szolgáltatási kötelezettség alól. Ezzel ellentétben a felelősségbiztosítási szerződés keretében a biztosítót a szolgáltatási kötelezettsége alól a károsulttal szemben a biztosított szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartása sem mentesíti.

A jogvédelmi biztosítási szerződés keretében a biztosító egyrészt peres és/vagy peren kívüli képviselet formájában teljesíti a szolgáltatási kötelezettségét akkor, amikor a biztosítottat valamely, a biztosítási általános szerződési feltételek szerint biztosítási védelem alatt álló jogviszonya – pl. olyan károkozás során, amelyben a biztosított a károsult – keretében sérelem éri. Amennyiben a biztosítási szerződési feltételek szerint a költségviselés szükségessége is felmerül egy biztosítási esemény kapcsán, a biztosító pénzbeli szolgáltatást is nyújt. Általánosságban egyébként az mondható el, hogy a biztosító nagyobbrészt képviselet formájában teljesít szolgáltatást a biztosított részére.

A felelősségbiztosítási szerződés keretében kizárólag pénzbeli szolgáltatás teljesítésére köteles a biztosító.

Összességében a jogvédelmi biztosítás és a felelősségbiztosítás kapcsolatát úgy mutatnám be, hogy amennyiben az ügyfél jogvédelmi biztosítással és felelősségbiztosítással is rendelkezik, és a felelősségbiztosítási szerződés alapján a felelősségbiztosító nem áll helyt, ez a tény a jogvédelmi biztosítás keretében biztosítási eseménynek tekintendő, ha ezt a biztosított a jogvédelmi biztosítónál bejelenti, a jogvédelmi biztosító a jogvédelmi biztosítás általános szerződési feltételei szerint érvényesíti a biztosított ügyfél igényét a felelősségbiztosítóval szemben. A jogi képviseletet ebben az esetben a jogvédelmi biztosítási kötvény alapozza meg. A jogvédelmi biztosító szolgáltatási kötelezettségének felső határa évente a biztosítási kötvényben meghatározott biztosítási összeg.

Miért előnyös a jogvédelmi biztosítás az ügyfelek számára?

A jogvédelmi biztosítás egy olyan, ma Magyarországon még unikálisnak számító biztosítási forma, amely a speciális jogi ismerettel nem rendelkező ügyfelek számára a jogvédelmi biztosítás tartama alatt komfortérzetet, és biztonságot jelent. Ha jogvitába keveredik a biztosított ügyfél, akkor egy biztosító szakértelme és szervezettsége áll mögötte, és képviseli a biztosított ügyfél érdekeit az ellenérdekű féllel szemben.

Amennyiben a konkrét jogvita alapjául szolgáló eset egy, az ügyfél által már megkötött jogvédelmi biztosítási szerződés keretében biztosítási eseménynek tekintendő, a biztosított ügyfél helyett a biztosító fedezi mindazokat a költségeket, amelyek a jogos követelés peres vagy peren kívüli érvényesítése során szükségszerűen felmerülnek (ügyvédi honoráriumok, bírósági illetékek, szakértői díjak stb.) és a jogok és jogos érdekek érvényesítése során képzett szakemberek, jogászok, ügyvédi irodák állnak rendelkezésére, és képviselik a biztosítottat.

Külföldön is igénybe lehet venni a jogvédelmi biztosítást?

Igen. Annak eldöntése azonban, hogy melyik szolgáltatást lehet igénybe venni, a különböző jogvédelmi biztosítók esetében különböző, sőt ez a jogvédelmi biztosítási szerződés típusai szerint is változik. A D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt. által terjesztett biztosítási termékek keretében a természetes személy-biztosítottaknak kidolgozott kártérítési (deliktuális) jogvédelem, valamint a büntető-és szabálysértési jogvédelem-szolgáltatások, a biztosított gépjármű megóvásában érdekelt személyek, mint gépjárműtulajdonosok esetében a biztosító szolgáltatásainak területi hatálya Európára, a Földközi tengerrel határos Európán kívüli államokra, a Kanári–szigetekre, Madeirán, az Azori szigetekre, a volt Szovjetunió utódállamai közül pedig Észtországra, Lettországra és Litvániára is kiterjed.

Ez tehát azt jelenti, hogyha ezen országok területén okoznak kárt a biztosítottnak, a Magyarországon bejegyzett biztosító képviseli a károkozás helyén indult peres vagy peren kívüli eljárásban a magyar biztosított érdekeit szerződött partnerei (külföldön bejegyzett ügyvédi irodák) révén.

Milyen helyzetekben lehet érvényesíteni a jogvédelmi biztosítást?

Erre általánosságban úgy lehet válaszolni, hogy minden olyan esetben eljár a biztosító, ha a biztosítási díjjal fedezett biztosítási szerződés tartama alatt olyan, a biztosítási általános és különös szerződési feltételekben definiált biztosítási esemény következik be, amelyre a biztosító szolgáltatni köteles, és az esemény nem esik a mentesülések, kizárások esetkörébe.

Mennyire népszerű Magyarországon a jogvédelmi biztosítás Nyugat-Európához képest?

Felmérések szerint a jogvédelmi biztosításra sokan még egyfajta luxusként tekintenek Magyarországon. A magyar háztartások 1-1.5.%-a rendelkezik ilyen típusú jogvédelemmel. Nyugat-Európában viszont a háztartások 70-80 százalékában rendelkeznek a családok jogvédelmi biztosítással.

Milyen költségektől lehet megkímélni az ügyfeleket ezzel a biztosítási formával?

A jogvédelmi biztosítási szolgáltatás magában foglalja a biztosítottnak a biztosító álláspontja szerint jogosnak minősülő követelésével kapcsolatos peres és peren kívüli képviselete során szükségszerűen felmerült minden költséget (pl. illeték, a képviselet ellátásával felmerült munkadíj, ideértve büntető-és szabálysértési jogvédelem esetén akár az óvadék összegét is). A költségek felső határa biztosítási évenként a biztosítási kötvényben definiált biztosítási összeg.

A jogvédelmi biztosítási termék milyen kockázatokat fedez?

A jogvédelmi biztosításban az egyes szolgáltatástípusokon belül is számtalan eset létezik, ezért jelen cikk terjedelmi korlátait is figyelembe véve csak a főbb kockázatokat emeltem ki, amelyek biztosítási fedezettel rendelkeznek.

A D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt. a biztosított célcsoportokat figyelembe véve dolgozta ki a különböző biztosítás konstrukciókat.

A biztosítotti célcsoportokat két fő körbe sorolhatjuk: a természetes személyek és a gazdálkodó szervezetekre (vállalkozásokra).

A természetes személyek számára kidolgozott biztosítások között vannak olyan biztosítások, amelyek a hétköznapi életben leggyakrabban előforduló jogviszonyokkal – így különösen kártérítéssel, vagy valamely dolog adásvételével, munkajogviszonnyal vagy gondatlanságból elkövetett bűncselekménnyel vagy szabálysértéssel – összefüggésben felmerülő érdeksérelmeket definiálja biztosítási eseményként.

De vannak olyan konstrukciók is, amelyek keretében a biztosító a gépjármű megóvásában érdekelt személy, mint biztosított érdekeinek képviseletét „vállalja” a biztosított által elszenvedett személyi sérülés, vagyoni vagy nem vagyoni károk érvényesítése vagy a biztosított más biztosítókkal kötött, a biztosított tulajdonában vagy használatában álló gépjárműre kötött biztosítási szerződések megszegéséből eredő jogviták során.

A vállalkozások – így különösen: jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók – olyan komplex biztosítást is köthetnek, amely a leggyakrabban előforduló jogviszonyokban elszenvedett sérelem esetén biztosít képviseletet. Ilyenek különösen a kártérítési (deliktuális) jogviszonyok, a vállalkozás által megkötött szerződések vagy a munkajogi jogviszonyok.

A vállalkozások számára kidolgozott biztosítások – szintén a biztosítási díj ellenében, további díjfizetési kötelezettség nélkül – keretében a biztosító közreműködési szolgáltatást is nyújt a vállalkozás által megkötni kívánt, 10 millió Ft-ot meg nem haladó értékű dologra vonatkozó szerződés megszövegezésében vagy véleményezésében.

Kinek érdemes igénybe venni ezt a jogvédelmi szolgáltatást?

Minden olyan embernek, aki úgy gondolja, hogy lehetnek az életében olyan helyzetek, amikor speciális jogi ismeretek és határozott fellépés hiányában nem tudja jogos érdekeit érvényesíteni.


Dr. Járó Mária szakmai életrajza

Szakmai tapasztalat:

2009 február – jelenleg is – Vezető jogtanácsos, D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt.

2008 – 2009 – Vezető jogtanácsos, TIR Biztosító Egyesület

2007-2008 – Jogtanácsos, Generali-Providencia Biztosító Zrt., Jogi Osztály, Társasági jogi ügyek intézése és szerződések véleményezése

1995 – 2003 – Jogtanácsos Generali-Providencia Biztosító Rt.
1997 – 2003 – Egészség-és Balesetbiztosítási Osztály
2000 – 2003 – Atipikus bankbiztosítási szerződések kidolgozása
1997 – 1999 – Kárrendezési Osztályvezető (beosztottak száma 3), Kárrendezési folyamatok kidolgozása és ellenőrzése, peres képviselet, biztosítási szerződési feltételek kidolgozása
1995 -1997 – Életbiztosítási Osztály, Kárrendezési folyamatok kidolgozása és ellenőrzése, peres képviselet, biztosítási szerződési feltételek kidolgozása

További jogviszonyok:

2001 – 2003 – Vezető jogtanácsos Európai Utazási Biztosító Rt.

1998 – 2001 – Vezető jogtanácsos TIR Biztosító Egyesület

Egyéb:

Életbiztosítási mintafeltételek kidolgozásáért felelős MABISZ-munkacsoport vezetője – E munkacsoport készítette elő 1996-ban a hatályos Bit-ben definiált mintafeltételt, amelyet akkor minden biztosító átvett az életbiztosítási szerződési gyakorlatban.

Iskolai végzettség:

1995 – 1998 – Biztosítási szakjogászi másoddiploma

1997 – 1998 – Jogi szakvizsga

1993 – 1994 – TEMPUS-ösztöndíj Németországban

1989 – 1995 – Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kar, jogi diploma megszerzése