Címke: jogtörténet

Az egyház jogalanyiságának alapja

Az Egyetemes Egyház a római korban gyökeredzõ fejlõdési folyamaton keresztül napjainkra a világ egyik legkiterjedtebb szervezetévé vált. Liturgikus-spirituális, szociális és karitatív tevékenysége általánosan ismert és elismert. Pontosan meghatározott strukturális felépítése, és hatékony mûködését biztosító fegyelmi rendje képes a kor követelményeihez igazodni, biztosítva továbbélését és organikus fejlõdését. A jól mûködõ civil társadalmaknak, államoknak azonban nem elég csupán elismerni létezését, biztosítani a mûködéséhez szükséges esszenciális feltételeket, hanem egy olyan kapcsolatrendszert is ki kell építeniük az Állam és az Egyház között, melyben mindkettõ egymás mellett, egymást támogatva, dinamikusan fejlõdhet. Letöltés

Anekdoták a jogtörténetből

Anekdoták a jogtörténetből

Bár a jog többnyire valóban száraz, néha szőrszálhasogató, azért néhány derűs anekdota felhalmozódott a századok során. Dr. Rácz Lajos tanár úr, a budapesti jogi kar tanszékvezetője idézett fel néhányat a Törvénykönyv kérésére.

Az Európai Unió oktatáspolitikájának kialakulása a jogtörténet tükrében

Az oktatási politika Európában 1992-t megelõzõen meglehetõsen esetlegesen alakult – állapítja meg John Field. A tagállamok az oktatásra mindig úgy tekintettek, mint ami a saját nemzeti fennhatóságuk alá tartozik, bár különösen a 80-as évek során, az Európai Bizottságban egyre erõsebb meggyõzõdés alakult ki arról, hogy az oktatás az Európai Unió politikájának alapvetõ eszköze. Talán nem túlzás azt állítani – írja Halász Gábor -, hogy ebben a bírósági döntéseknek meghatározó szerepe volt. Tanulmányom célja e “talán” homályának az eloszlatása: kísérletet tettem annak a folyamatnak a bemutatására, amely azt bizonyítja, hogy a jogfejlõdés tevékeny és döntõ szerepet játszott a közösségi oktatáspolitika kialakításában....

A nemi erkölcs elleni erõszakos bûncselekmények elmélete és gyakorlata

“Dolgozatom terjedelmi határait figyelembe véve, a teljesség igénye nélkül kívánom áttekinteni a nemi erkölcs elleni erõszakos bûncselekmények haza jogi szabályozásának történetét.” A szerzõ a dolgozatot a Miskolci Egyetem III. éves levelezõs hallgatójaként, évfolyamdolgozat címén készítette el. A BRFK II. Kerületi Rendõrkapitányságán bûnügyi vizsgálóként dolgozik. Letöltés

A román jogfejlõdés kezdetei

Jelen dokumentum a 2001-es Román-Magyar Jogásztalálkozóra készült a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kötelékein belül. Akkori elsõ évesként kértek fel e mû megírására, melyben Románia területének benépesülésérõl, – a különféle joghatásokról, –a jogi kultúra kialakulásáról olvashatnak az érdeklõdõk. A mû külön értéke, hogy ritka és nehezen hozzáférhetõ romániai anyagokból készült aprólékos magyarra fordítással. Letöltés

A modernkori japán jogfejlõdés történeti csomópontjai

Jelen dolgozat, amely a XXVI. OTDK versenyen került elõadásra, s díijazásra, a modernkori japán jogfejlõdésnek a meidzsi fordulattól a II. világháborút követõ évekig tartó korszakát igyekszik felölelni. A kontinentális jogi dogmatikára felépült meidzsi kodifikáció az angol-amerikai elemeket átültetõ világháborút követõ jogalkotással a jogösszehasonlítás és jogtörténet számára kínál igen izgalmas területet. Letöltés

A veszélyes üzemi kárfelelõsség magyarországi fejlõdése a polgári korszakban

I. Bevezetés “A magánjogi tudomány legszínesebb és legváltozatosabb területe kétségkívül a kártérítés tana. Nincs még egy olyan része a magánjognak, ahol felfogásoknak oly sokféleségével, a véleményeknek oly szétágazóságával, az ellenmondásoknak oly szélsõségeivel találkoznánk, mint itt; de nincs még egy oly része sem, amely az ezerféle kérdéseknek oly kifogyhatatlan mennyiségét vetné felszínre és tartaná állandóan napirenden, mint ez.” E szavakkal kezdi Dezsõ Gyula az objektív felelõsségrõl szóló elsõ magyar nyelvû monográfiát. A XX. század elején igencsak idõszerûnek tûnt ez a kijelentés: a vétlen károkért való felelõsség lerombolni látszott a vétkességre alapított felelõsségi rendszer hosszú idõ óta szilárd bástyáját. A kártérítés jogalapjaként...