Az Szja. tv. tervezett változása radikálisan csökkentheti az ügyvédi reáljövedelmet. A Kormány sürgősséggel terjesztette be módosításait a parlamenthez. A sürgősséget elrendelték.

A Kormány által T/9817. számon május 22-én az Országgyűlés elé terjesztett, a Személyi jövedelemadóról szóló törvénymódosítás tervezetének 8. §-a, mely az Szja. törvény 25. §-a helyébe lépne, a következőket rögzíti:

1) Nem önálló tevékenységből származó bevétel minden olyan bevétel, amelyet a magánszemély e tevékenységével összefüggésben, vagy egyébként az e tevékenysége alapjául szolgáló jogviszonyára tekintettel megszerez. Ilyennek minősül különösen a nem önálló tevékenység alapjául szolgáló jogviszonyra tekintettel a munkabér, a tiszteletdíj, az illetmény, a jutalom, a költségtérítés, a más személy által fizetett adóköteles biztosítási díj címén kapott bevétel, a társas vállalkozásban személyesen közreműködő magánszemély tag (a továbbiakban: személyes közreműködő) által személyes közreműködése címén felvett, a társas vállalkozás által költségként elszámolt ellenérték (a továbbiakban: személyes közreműködői díj).

2) A nem önálló tevékenységből származó jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni azt a bevételt, amelyet a munkáltatótól a munkába járásról szóló kormányrendelet szerinti munkába járás esetén

  • az utazási bérlettel, az utazási jeggyel történő, az említett kormányrendelet által előírt elszámolás ellenében, legfeljebb a bérlet, a jegy árát meg nem haladó értékben (ideértve azt az esetet is, ha a juttatás a munkáltató nevére szóló számla ellenében történő térítés formájában valósul meg), vagy
  • költségtérítés címén (ideértve különösen a saját gépjárművel történő munkába járás költségtérítését is) a munkában töltött napokra a munkahely és a lakó- vagy tartózkodási hely között és/vagy hétvégi hazautazásra a munkahely és a lakóhely között közforgalmi úton mért oda-vissza távolság figyelembevételével kilométerenként 9 forint értékben kap a magánszemély. (E pontban meghatározott összeget meghaladó költségtérítés – ha a törvény másként nem rendelkezik – a magánszemély 1) bekezdés szerinti jövedelme.)

3) A magánszemély a munkahelye és a lakóhelye közötti útvonalra gépjárművel történő munkába járás címén költséget nem számolhat el.

4) Ha a személyes közreműködői díj éves összege az adóévben nem éri el a tevékenységre jellemző kereset éves összegét, nem önálló tevékenységből származó bevétel a következő bekezdések szerint megállapított személyes közreműködői díj-kiegészítés.

5) Személyes közreműködői díj-kiegészítésnek minősül a személyes közreműködő számára a társas vállalkozás által az adóévben kifizetett osztalékból és/vagy osztalékelőlegként már kifizetett, az adóévben jóváhagyott osztalékból az az összeg, amely a személyes közreműködői díjjal együtt eléri a tevékenységre jellemző kereset éves összegét (a továbbiakban: osztalékból megállapított személyes közreműködői díj-kiegészítés).

6) Ha a személyes közreműködői díj és az osztalékból megállapított személyes közreműködői díj-kiegészítés együtt sem éri el az adóévben a tevékenységre jellemző kereset éves összegét, szintén személyes közreműködői díj-kiegészítésnek minősül a társas vállalkozás ugyanezen adóév során jóváhagyott – fejlesztési tartalékkal csökkentett – adózott eredményének a személyes közreműködő vagyoni részesedése (részvény, üzletrész, vagyonjegy stb.) arányában számított összege, de legfeljebb annak az osztalékból megállapított személyes közreműködői díj-kiegészítést meghaladó részéből azon összeg (a továbbiakban: adózott eredményből megállapított személyes közreműködői díj-kiegészítés), amely a személyes közreműködői díjjal és az osztalékból megállapított személyes közreműködői díj-kiegészítéssel együtt eléri a tevékenységre jellemző kereset éves összegét.

7) A társas vállalkozás a személyes közreműködői díj-kiegészítés összegéről (jogcímenként) az adóévet követő január 31-éig köteles igazolást adni a személyes közreműködőnek, aki ennek alapján – a jövedelemszerzés időpontjának az adóévet követő év első napját tekintve – a személyes közreműködői díj-kiegészítés adóelőleg-alapja után az adóelőleg-fizetésre vonatkozó rendelkezések szerint adóelőleget állapít és fizet meg, azzal, hogy a személyes közreműködői díj-kiegészítés osztalékból megállapított része után már levont (megfizetett) adót levont (megfizetett) adóelőlegként veszi figyelembe.

8) A személyes közreműködő a jövedelemszerzés időpontjának napja szerint feltüntetve, az adózott eredményből megállapított személyes közreműködői díj-kiegészítésről, illetve annak halmozott összegéről – figyelemmel a következő bekezdésben foglaltakra is – nyilvántartást vezet.

9) Az előző bekezdésben említett nyilvántartás alapján

  • nem kell jövedelemként figyelembe venni a társas vállalkozástól a személyes közreműködő által az adózott eredményből megállapított személyes közreműködői díjkiegészítés nyilvántartott halmozott állományát meg nem haladóan osztalék (osztalékelőleg), címén megszerzett bevételt;
  • a személyes közreműködő a vagyoni részesedésének ellenérték fejében történő átruházása, illetve a társaságból történő kivonása, valamint a társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a részesedés megszerzésre fordított értékét növeli az adózott eredményből megállapított személyes közreműködői díj-kiegészítés nyilvántartott halmozott állományának az átruházott, kivont részesedéssel arányos része azzal, hogy a halmozott állományt csökkenti az a) pont rendelkezésének alkalmazása esetén a jövedelemként figyelembe nem vett összeg, a b) pont rendelkezésének alkalmazása esetén a vagyoni részesedés átruházásából, kivonásából, a társaság jogutód nélküli megszűnéséből származó jövedelem megállapítása során a vagyoni részesedés megszerzésére fordított értéket növelő összeg.