Fórum könyvek, szakirodalom régebbi elöl     új hozzászólás


ELADÓ KÖNYVEK

Ildikóka82 # e-mail 2009.06.02. 21:45

Pimbolicska,

csak ennyi? :)

Iwikó

Pimbolicska # e-mail 2009.06.01. 18:11

A következő nagyon jó állapotban lévő könyvek eladók:

Fábián György Parlamaneti választások az ez Európai Unió országaiban (1945-2002) Osiris tankönyvek új 2 500 Ft
Dieszler László Német szakmai társalgás Nemzeti tankönykiadó új 1 500 Ft
Bragyova András Nemzetközi jog az új alkotmáynban Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó új 1 700 Ft
Szalayné Sándor Erzsébet Európai Unió Közjogi alapjai I. kötet Dialóg Campus új 3 800 Ft
Meleg Csilla Általános szociológiai szöveggyűjtemény jogászoknak Dialóg Campus új 2 400 Ft
Béli Gábor Magyar jogtörténet Dialóg Campus alig használt 2 200 Ft
Vókó György Magyar büntetés-végrehajtási jog Dialóg Campus új 3 400 Ft
Brósz Róbert Római jogi gyakorlatok Nemzeti tankönykiadó új 1 000 Ft
Jakab Éva Forum Romanum Jogesetek és szerződési minták római jogból Szegedi Egyetemi tankönyv új 1 000 Ft
Fazekas Marianna - Ficzere Lajos Magyar Közigazgatási jog Általános rész Osiris tankönyvek alig használt 2 700 Ft
Maczonkai mihály Jogszociológia Dialóg Campus alig használt 200 Ft
Kajtár István Egyetemes állam- és jogtörténet Dialóg Campus alig használt 2 500 Ft
Kajtár István Bevezetés a jogi kultúrtöténetbe Dialóg Campus új 2 000 Ft
Sári János Alapjogok az alkotmányban II. Osiris tankönyvek új 2 800 Ft
Kukorelli István Alkotmánytan 1. Osiris tankönyvek új 3 000 Ft
Magyar-Német-Magyar jogi szótár KJK-Kerszöv Kiadó új 6 100 Ft
Drinóczi Tímea-Petrétei József Jogalkotástan Dialóg Campus alig használt 3 100 Ft
Béli Gábor- Kajtár István-szekeres Róbert Jogtörténeti tanulmányok VIII. PTE ÁJK új 1 000 Ft
Horváth Attila - Völgyesi Levente Jogtörténeti atlasz Rejtjek Kiadó új 800 Ft
Tremmel Flórián Bizonyítékok a büntetőeljárásban Dialóg Campus új 3 200 Ft
Mezey Barna Magyar Alkotmánytörténet Osiris tankönyvek alig használt 2 800 Ft
Bruhács János Nemzetközi jog III. Dialóg Campus új 3 500 Ft
Ferenczi Attila- Monostori Martina Latin nyelvkönyv Nemzeti tankönykiadó alig használt 900 Ft
Dr. Takács György Jogászok -latinul HVG Orac Lap és Könyvkiadó új 3 500 Ft
Bessenyő András Prómai magánjog Dialóg Campus új 3 500 Ft
Földi andrás - Hamza Gábor A római jog története és institúciói Nemzeti tankönykiadó új 3 100 Ft
Tremmel Flórián- Fenyvesi Csaba- Herke Csongor Kriminalisztika Dialóg Campus új 4 900 Ft
Hargiati józsef Jogi foglaomtár Közlöny Kiadó új 6 000 Ft
Herr Judit-Hajnáné Kelle Katalin*Hőnig Klára Aufgabesammlung Deutsche Juristische Fachsprache für Fernstudenten Teil 1 Mittelstufe PTE ÁJK új 1 100 Ft
Zelenik Istvánné Aufgabesammlung Deutsche Juristische Fachsprache für Grundstudenten Teil 1 Mittelstufe PTE ÁJK új 850 Ft
Herke Csongor A letartóztatás Dialóg Campus új 4 200 Ft
Fenyvesi Csaba A védőügyvéd Dialóg Campus új 5 600 Ft
Simon István Pénzügy jog II. Osiris tankönyvek új 3 700 Ft
Nochta Tibor -Kovács Bálint - Nemessányi Zoltán Magyar polgári jog Kötelmi jog Különös rész Dialóg Campus új 3 400 Ft
Hamza Gábor - Nótári Tamás Mit hoz a múlt Korona Kiadó új 4 500 Ft
Dr. Görgényi Ilona Kárjóvátétel a büntetőjogban, mediáció a büntetőügyekben HVG Orac Lap és Könyvkiadó új 4 500 Ft
Földvári József Magyar büntetőjog általános rész Osiris tankönyvek alig használt 2 200 Ft
Kiss György Munkajog Osiris tankönyvek alig használt 3 000 Ft
Balásházy Mária Jogi alaptan Aula Kiadó alig használt 1 300 Ft
Fischer Ferenc A kétpólusú világ 1945-1989 Dialóg Campus új 4 200 Ft
Visegrády Antal Jogi kultúra, jogelmélet joggyakorlat Aula Kiadó új 2 700 Ft
Visegrády Antal Angolszász jog és politika Dialóg Campus új 1 200 Ft
Kecskés László Polgárjogi tanulmáynok PTE ÁJK új 1 100 Ft
Büntetőeljárás 1998. évi XIX Tv Novissima Kiadó új 650 Ft
Fenyvesi Csaba- Herke Csongor- Tremmel Flórián Új magyar büntetőeljárás Dialóg Campus új 5 600 Ft
Herke Csongor Büntetőeljárásjog Dialóg Campus új 4 200 Ft
Nagy Éva-Pecze Dóra Polgári jog I. Dialóg Campus új 2 800 Ft
Juhász László Csődjog Dialóg Campus új 2 800 Ft
Kengyel Miklós Magyar polgári jogi eljárásjog Osiris tankönyvek új 2 500 Ft
Somfai Balász Családjog Dialóg Campus új 2 400 Ft
Földes Gábor Pénzügy jog Osiris tankönyvek új 2 700 Ft
Földes Gábor Adójog Osiris tankönyvek új 2 700 Ft
Kecskés László Polgári jog a személyek joga Dialóg Campus alig használt 3 000 Ft
Kecskés László A polgári jog fejlődése a kontinentális Európa nagy jogrendszereiben Dialóg Campus új 4 200 Ft
Lábady Tamás A magyar magánjog (polgári jog) általános rész Dialóg Campus új 2 800 Ft
Nochta Tibor -Kovács Bálint - Nemessányi Zoltán Magyar polgári jog kötelmi jog különös rész Dialóg Campus új 3 500 Ft
Francesco Galgano Globalizáció a jog tükrében HVG Orac Lap és Könyvkiadó új 2 800 Ft
Dr. Tögl- Molnár László Polgári eljárásjog I.-II. Novissima Kiadó új 1 500 Ft
Kiss György-Berke gyula-Bankó Zoltán Bevezetés a munkajogba Justis Bt új 2 000 Ft
Munka törvénykönyve magyarázata Comlex kiadó új 500 Ft
Polgáti törvénykönyv Novissima Kiadó alig használt 550 Ft
Polgári tövénykönyv magyarázat 1-2 KJK-Kerszöv Kiadó új 10 700 Ft
Munka törvénykönyve Novissima Kiadó alig használt 350 Ft
Illeték-szabály Novissima Kiadó 400 Ft
Dr. Fábián Ferenc-Dr. Sághy Mária Polgári jog I. Novissima Kiadó új 2 400 Ft
Dr. Köles Tibor -Dr. Sághy Mária Polgári jog II. Novissima Kiadó új 2 400 Ft
Dr. Gál Judit-Pálinkásné Mika Ágnes Társasági jogi perek HVG Orac Lap és Könyvkiadó új 5 000 Ft
Lőrincz Lajos A közigazgatás alapintézményei HVG Orac Lap és Könyvkiadó új 2 800 Ft
Ivancsics Imre- FábiánAdrián Bevezetés a közigazgatástanba PTE ÁJK új 850 Ft
Visegrády Antal Jogi alaptan PTE ÁJK használt 400 Ft
N.Horváth Margit-Dr. Nagy ferenc Latin nyelvkönyv I. Nemzeti tankönykiadó alig használt 900 Ft
Fenyvesi Csaba- Tremmel Flórián Kriminalisztika PTE ÁJK új 2 500 Ft
Fenyvesi Csaba A szembesítés Pécs 2008 új 1 000 Ft
Ivancsics Imre A közigazgatási hatósági eljárás PTE ÁJK új 2 500 Ft
NagyEndre-Rácz Lajos Magyar alkotmány- és közigazgatás történet HVG Orac Lap és Könyvkiadó új 3 400 Ft
Tilk Péter Az alkotméynbíróság hatásköre és működése PTE ÁJK új 1 700 Ft
Benedek Ferenc Római magánjog dologi és kötelmi jog PTE ÁJK használt 800 Ft
Sárközy Tamás Sportjog HVG Orac Lap és Könyvkiadó új 4 000 Ft
Dr. Lomnici Zoltán A közhasznú szervezetekről szóló törvény bírói gyakorlata HVG Orac Lap és Könyvkiadó új 3 000 Ft
Molnárné dr. Balogh Mária Társadalombiztosítási jog Novissima Kiadó új 1 600 Ft
Dr. Horváth István Munkajog Novissima Kiadó új 2 500 Ft
Peter Stein A római jog európa történetében Osiris tankönyvek új 1 600 Ft
Zeller Judit Alkotmáynjogi esetek Dialóg Campus új 1 400 Ft
Zlinszky János Ius publicum Római közjog Osiris tankönyvek új 700 Ft
Zlinszky János Ius privatum A római magánjog története Osiris tankönyvek új 700 Ft
A szent öregek könyve Bizantológiai intézeti alalapítvány új 2 500 Ft
Dr- Horváth István Munkajog Novissima Kiadó új 1 600 Ft
Az alkotmány magyarázata KJK-Kerszöv Kiadó új 7 200 Ft
Balogh Ágnes- Hornyák Szabolcs Büntető jog Általános rész PTE ÁJK új 1 300 Ft
Dr. Földes Gábor Az új adójog magyarázata 2007 HVG Orac Lap és Könyvkiadó új 10 500 Ft
Dr. Gál Judit- Dr. Kiss Gábor- Zara László A végelszámolási eljárás HVG Orac Lap és Könyvkiadó új 4 000 Ft
Sárközy Tamás Államszervezetünk potencia zavarai HVG Orac Lap és Könyvkiadó új 3 800 Ft
Szabó Miklós Jogi alapfogalmak Maxima Cs-A Kft új 1 100 Ft
Munkajogi itatminták HVG Orac Lap és Könyvkiadó új 5 000 Ft
Kiss Sándor Amit a nyugdíjügyintézésről tudni kell HVG Orac Lap és Könyvkiadó új 5 600 Ft
Kaposi Zoltán Magyarország gazdaságtörténete 1700-2000 Dialóg Campus új 2 800 Ft
Petrétei József Magyar alkotmányjog II. Dialóg Campus új 2 600 Ft
Petrétei József Magyar alkotmányjjog I. Dialóg Campus új 2 400 Ft
Csizmadia-Kovács/Asztalos Magyar állam- és jogtörténet Nemzeti tankönykiadó új 2 400 Ft
Chronowski-Drinóczi-Petrétei-Tilk-Zeller Magyar alkotmáynjog III. Alapvető jogok Dialóg Campus új 3 500 Ft
Alkotmányjogi jogszabályok I-II. Dialóg Campus új 1 700 Ft
Berta Zsolt Választójogi kézikönyv Dialóg Campus új 3 100 Ft
Fazekas Marianna - Ficzere Lajos Magyar Közigazgatási jog Általános rész Osiris tankönyvek új 3 500 Ft
Kereszi Klára Konrtoll vagy támogatás: az alternatív szankciók dilemmája Comlex kiadó új 2 700 Ft
Tóth Mihály Gazdasági bűnözés és bűncselekmények KJK-Kerszöv Kiadó új 2 400 Ft
Büntetű jogyszabályok Dialóg Campus új 700 Ft
Dr. Belovics-Dr. Békés-Dr. Busch-Dr. Gellér-Dr. Margitán-Dr. Molnár-DR. Sinku Büntetőjog Általános rész HVG Orac Lap és Könyvkiadó új 5 500 Ft
Balogh Ágnes- Hornyák Szabolcs Büntető jog Különös rész PTE ÁJK új 1 300 Ft
Jobbágyi Gábor Orvosi jog Hippokrátésztől a klónozásig Szent István Társulat új 2 300 Ft
Korinek László Irányzatok a kriminológiai gondolkodás fejlődésében BM Duna Palota Kiadó alig használt 700 Ft
Erdősy Emil-Földvári József-Tóth Mihály Magyar büntetőjog különös rész Osiris tankönyvek új 3 000 Ft
Balogh Ágnes- Kőhalmi László Büntető jog I. Általános rész Dialóg Campus új 2 800 Ft
Nagy Ferenc A magyar büntetőjog általános rész Korona Kiadó új 5 200 Ft
Gönczöl-Kereszi-Korinek-Lévay Kriminológia-Szakkriminológia Comlex kiadó új 3 900 Ft
Tóth Mihály Bünetőt eljárásjogi olvasókönyv Osiris tankönyvek új 2 500 Ft
Büntető törvénykönyv Novissima Kiadó új 600 Ft

Jog-Ász kártyák:
Alkotmáynjog Dialóg Campus új 1 400 Ft
Munkajog Dialóg Campus új 2 000 Ft
Magyar állam és jogtörténet Dialóg Campus új 1 400 Ft
Egyetemes állam- és jogtörténet Dialóg Campus új 1 700 Ft
Büntető eljárásjog Dialóg Campus új 2 000 Ft

Ildikóka82 # e-mail 2009.05.09. 09:56

Eladó Földvári professzor Magyar Büntetőjog, Általános rész (2006) c. könyve ill. Erdősy E.-Földvári J.-Tóth M. Magyar Büntetőjog, Különös rész (2007) c. könyve!

Nagyon alacsony áron megkaphatod a könyveket, alig használtak!

Érdeklődj itt: ildike123@freemail.hu

Iwikó

Legislator # e-mail 2009.03.08. 17:46

lol

Sunshine after the rain.

Impossible # e-mail 2009.03.07. 18:08
  • Mit ír a windows, ha megtelt a lemez?
  • No space left on device.
  • És mit ír, ha lelövöldözöd az összes űrhajót és műholdat?
  • No device left on space.
Legislator # e-mail 2009.03.06. 23:05

Keresd a Montesquieu-t, please:-).

Sunshine after the rain.

Legislator # e-mail 2009.03.06. 21:23

Elolvasom azonnyomban:-).

Sunshine after the rain.

Impossible # e-mail 2009.03.06. 17:46

Leg,

ment mail.

Impossible # e-mail 2009.03.06. 17:45

Mintha nekem ez meglenne...csak már azt nem tudom, hol. De utánanézek.

Legislator # e-mail 2009.03.05. 21:23

FIGYELEM FIGYELEM!

AKI ELADNÁ MEGUNT MONTESQUIEU: A TÖRVÉNYEK SZELLEMÉRŐL C. KÖNYVÉT, ATTÓL SZÍVESEN MEGVESZEM. BÁRMELY KIADÁSA ÉRDEKEL.

Sunshine after the rain.

Legislator # e-mail 2009.03.05. 21:21

Kedves Imp,

A félreértések a világhálón gyakoribbak, mint a face-to-face kommunikációban.

Imp írta:
"De Te inkább gyűjtöd, mint ellövöd. :)"

Ha kell, gyűjtöm. Ha kell, ellövöm. Mindenre van megoldás:-).

Sunshine after the rain.

Legislator # e-mail 2009.03.05. 21:16

Szia, Wasp:-),

Trainspotting. Valamiért ez a kedvenc filmem (bár se Skóciához, se a drogosokhoz nincs közöm, ez csak egy afféle nagy nemzedéki közös élménye a velem egykorúaknak).

Sunshine after the rain.

_Wasp_ # e-mail 2009.03.05. 21:04

Szia Leg,

meg akartam már többször is kérdezni, (és most itt az alkalom) hogy az aláírásod a Trainspotting-ból, a Fight Club-ból, vagy valami nagyon más forrásból származik?
(már ha nem titok)
W.

_Wasp_

póker és jogi problémák ingyenes
és felesleges megoldása

Impossible # e-mail 2009.03.05. 19:25

Nem könyvet lőnek a vízágyúból...és még csak nemis könyveket lőnek a vízágyúval, szóval nem értem, miért könyvekre gondoltál.
Amire Te gondolsz, az a könyvágyú lenne, ilyen viszont még nem létezik. Esetleg találd fel. De Te inkább gyűjtöd, mint ellövöd. :)

Legislator # e-mail 2009.03.05. 17:51

Ja, te a vízágyútöltelékről (alias víz) beszélsz, én meg a könyvről. lolz

Sunshine after the rain.

Legislator # e-mail 2009.03.05. 17:46

Nem kapni sehol, azért keresem itt:-).

Sunshine after the rain.

Impossible # e-mail 2009.03.05. 17:17

abból már annyit elhasználtak, hogy hiánycikk

Legislator # e-mail 2009.03.05. 16:29

Imp! A vízágyúba a töltényt.

FIGYELEM FIGYELEM!

Megveszem az alábbi két kötetet:

Hamza Gábor (ed.): Magyar jogtudósok I.-II. Budapest, 2000-2001. Professzorok Háza.

Sunshine after the rain.

Impossible # e-mail 2009.03.05. 16:13

az osztrák kft-s könyvet vagy a vizet? a víz azért drágább, mert hasznosabb

Legislator # e-mail 2009.02.01. 14:07

Hidd el, volna, aki megvenné:-).

Sunshine after the rain.

Impossible # e-mail 2009.01.31. 15:55

én meg adnék el vízágyúba töltényt.

Impossible # e-mail 2009.01.31. 15:55

minden vágyam, hogy osztrák kft-ről olvassak. lol

Legislator # e-mail 2009.01.29. 05:58

Igen.

Sunshine after the rain.

Kacsa1111 #   2009.01.26. 20:34

tök jó! ingyen reklám!!!

Kacsa11

Dr.Krakkói # e-mail 2009.01.26. 15:18

A közelmúltban megjelent Dr.Krakkói: Czifra bűnügyek című könyve, amely 12 megtörtént emberölés anoinim történetét tartalmazza - nyomozói emlékezet alapján.

A kötet 12x5 perces valóság-krimiből áll.Izgalmas és áldozatvédelmi szempontból is tanulságos.

Megrendelhető: www.novumverlag.hu, vagy telefonon:
+36 99/514 615.

Érdemes elolvasni, mivel később folytatása is várható!