A Budapesti Békéltető Testületnél lévő ügyekben a fogyasztók többször is arról számoltak be, hogy a kéményseprést végző közszolgáltató az ellenőrzések időpontjának kiértesítésében nem járt el szabályosan. Mit tehet ilyen esetben a fogyasztó? A kérelmezők általában nincsenek tisztában a jogi lehetőségeikkel, ezért szükséges a fogyasztói tudatosság erősítése ilyen esetekben is.

Egyik esetben a fogyasztó kérelmében jelezte, hogy a szolgáltató az éves ellenőrzés időpontjáról szóló értesítést korábban mindig postaláda útján közölte. Ezt 2015-ben viszont a fogyasztó tulajdonában álló ingatlan esetében nem alkalmazta a vállalkozás. Arra hivatkozott a cég, hogy családi házas övezetben ezt plakátolással teszik közzé. A szomszédos ingatlan tulajdonosai viszont aláírásukkal tanúsították, hogy az állítás nem felel meg a valóságnak, mert ők ez alkalommal is postaládába kapták meg az értesítést. A második értesítés időszakában a fogyasztó az ingatlanjában tartózkodott és a csengője is működött. Ennek ellenére a vállalkozás alkalmazottjai nem érkeztek meg 10.00-14.00 óra között. Ezután telefonon azonnal hívta az ügyfélszolgálatot, de az már nem volt elérhető. Ezért másnap telefonon panaszt tett. A kötelező harmadik, fizetés ellenében igénybe vehető ellenőrzéskor már minden további nélkül bejutottak az ingatlanba. A fogyasztó a Budapesti Békéltető Testülethez fordult és az eljárásban vitatta azt, hogy jogos lenne a harmadik ellenőrzés elvégzése kapcsán kiszabott pótdíj, a 4.262 Ft, mivel ő nem adott okot erre az ellenőrzésre.

A vállalkozás az eljárásban vitatta a fogyasztó kérelmét, mert állítása szerint a jogszabályoknak megfelelően járt el, amikor a családi házas övezetben plakátolással értesítette a tulajdonosokat az első ellenőrzés időpontjáról. Ezután második alkalommal is megpróbáltak bejutni a fogyasztó ingatlanába, aki nem tartózkodott otthon, így pedig a harmadik ellenőrzés már pótdíjasnak számít és a vállalkozás jogos követelését képezi.

Mit mond ebben az esetben a jogszabály?

A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény szerint a közszolgáltatás során a közszolgáltató sormunka keretében időszakonként köteles elvégezni a kémények ellenőrzését, felülvizsgálatát.

A közszolgáltató az időszakos ellenőrzést és a szükség szerinti tisztítást megrendelés nélkül, ütemezett sormunka keretében látja el az ingatlan használójának előzetes értesítése alapján. Amennyiben az ingatlan használójának a jelzett időpont nem megfelelő, az első időponttól számított 30 napon belül eső második időpontot jelöl meg a közszolgáltató. A közszolgáltatást az ingatlan használója köteles igénybe venni. A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 14/2013. (III.18.) Főv. Kgy. rendelet rendelkezései szerint továbbá a kiértesítés első alkalommal laza beépítésű, családi házas lakóterületeken, az utcasarkokon jól látható módon elhelyezett hirdetmény, plakát útján valósul meg. A kiértesítés akkor megfelelő, ha azon naptári nap, négyórás időtartam pontossággal kerül megjelölésre a munkavégzés időpontja.

Az ingatlan tulajdonosa köteles a közszolgáltatási tevékenység díjával megegyező összegű pótdíjat fizetni a harmadik ellenőrzésért, amennyiben a közszolgáltató az előírt értesítési kötelezettségének eleget tett, de a munkát az ingatlan tulajdonosának felróható magatartása következtében nem tudta elvégezni az első két ellenőrzés időpontjában. A közszolgáltató a pótdíj kiszámlázására a munka elvégzésére kijelölt napot követő 30 napon belül jogosult. Amennyiben a közszolgáltató az időszakos ellenőrzést és a szükség szerinti tisztítást az e rendeletben előírt kiértesítést követően, második alkalommal sem tudja elvégezni, a további alkalommal elvégzett időszakos ellenőrzés és szükség szerinti tisztítás után jogosult közszolgáltatási díjat felszámítani. A63/2012. (XII. 11.) BM rendelet 3.§ (6) bekezdése szerint a második időpontról szóló értesítés már sorszámozott, lakcímre szóló, szigorú számadású 2 példányos bizonylaton nyilvántartott, tanúval vagy fényképfelvétellel vagy az ingatlan használójának, tulajdonosának aláírásával vagy egyéb módon igazolt, postaládába helyezett, annak hiányában kapura vagy bejárati ajtóra jól látható módon elhelyezett értesítéssel valósul meg.

A konkrét ügyben a vállalkozás nem tudta bizonyítani, hogy az első és a második értesítés megfelelő volt, emiatt pedig a harmadik értesítésre nem a fogyasztó hibájából került sor. Ezen felül azonban a szolgáltató azt sem tudta igazolni, hogy a második értesítés időpontjában a fogyasztónak felróható okból nem tudtak az ingatlanba bejutni. Erről sem jegyzőkönyvet, sem tanukkal igazolt bármilyen okirati bizonyítékot sem tudott az eljárásban bemutatni. Mindezek figyelembevételével az eljárásban ajánlás született a pótdíj törlésére. Érdemes tudniuk a fogyasztóknak, hogy a közszolgáltatóra nem csak jogok, hanem kötelezettségek is vonatkoznak. Ilyen kötelezettség az ellenőrzés elvégzése. Amennyiben pedig ezt a kötelezettségét az adott ingatlan tulajdonosának vagy használójának felróható okból nem tudja teljesíteni, akkor ezt a tényt vita esetén megfelelően igazolnia is kell, amit adott esetben az alkalmazott akár a szomszédok tanúkénti bevonásával is megtehet.

Mire figyeljenek a fogyasztók?

1. Minden esetben őrizzék meg a kéményellenőrzésről történő értesítéseket! Ez fontos bizonyíték lehet az értesítések szabályszerűségének megállapításához vita esetén.

2. Amennyiben az adott ellenőrzési időpontban nem jelennek meg a szolgáltató alkalmazottjai, ezt haladéktalanul jelezzék az ügyfélszolgálaton szóban, telefonon vagy írásbeli panasz formájában!

3. A meghiúsult ellenőrzés bizonyításával kapcsolatban szerencsés, ha a szomszéd vagy más tanú annak tényét nyilatkozatával tudja igazolni.