Az Állami Számvevőszék lezárta az önkormányzati tulajdonban lévő Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. és a Dél-budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft. 2012-2015. évek közötti gazdálkodási tevékenységének ellenőrzéseit. Az ÁSZ megállapította, hogy Budapest XVIII. és XXII. kerületi önkormányzatai szabályszerűen gyakorolták tulajdonosi jogaikat. A Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató NKft. vagyongazdálkodása összességében szabályszerű volt, azonban a Dél-budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú NKft. vagyongazdálkodása nem felelt meg az előírásoknak. Mindkét társaság fizetőképessége biztosított volt, bevételeik és ráfordításaik elszámolása összességében szabályszerű volt, és belső szabályozásuk is összességében megfelelt az előírásoknak.

Az Állami Számvevőszék kiemelt célja, hogy a helyi önkormányzatok gazdálkodásában rejlő pénzügyi kockázatok feltárásával, az államháztartáson kívülre nyújtott költségvetési támogatások és ingyenes vagyonjuttatások, valamint az államháztartáson kívül működő feladatellátó rendszerek ellenőrzéseivel hozzájáruljon ahhoz, hogy a közpénzeket az államháztartáson kívül működő szervezetek is átlátható, rendezett módon használják fel. Az ÁSZ ezért ütemezetten ellenőrzi az önkormányzatok tulajdonában lévő gazdálkodó szervezeteket, melynek keretében a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. és a Dél-budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft. ellenőrzésére is sor került.

A Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. ellenőrzése

Budapest főváros XVIII. Kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimre önkormányzata 2007-ben hozta létre a kizárólagos tulajdonában lévő társaságot, 6 millió Ft törzstőkével. Az önkormányzat tulajdonosi részesedése 2008-ban 87,5%-ra csökkent – a fennmaradó 12,5%-ot magánszemélyek birtokolják. A foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma 2012-ben 271, 2015-ben 290 fő volt.

A Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft 2012 óta a kormányzati szektorba besorolt társaságnak minősült. Közfeladata a kerület lakosságának egészségügyi alapellátási kötelezettségi körébe tartozó háziorvosi, házi gyermekorvosi-, szakorvosi és fogorvosi járóbeteg ellátása, valamint egyéb humán-egészségügyi szolgáltatás volt. A feladatellátást szolgáló vagyont az önkormányzat a társaság térítésmentes használatába adta. A társaság 2015-ben a járóbeteg szakellátás keretében 434 413 esetet látott el.

A mérlegfőösszeg 2012-től 2015-ig 616,6 millió Ft-ról 584,8 millió Ft-ra csökkent. A változást jellemzően a befektetett eszközök és a passzív időbeli elhatárolások csökkenése okozta annak ellenére, hogy az ellenőrzött időszakban elért mérleg szerinti eredmény a saját tőke összegét összesen 148,6 millió Ft-tal növelte. A bevételek összege kis mértékben, 12,6 millió Ft-tal csökkent. A társaság az önkormányzattól az ellenőrzött időszakban összesen 697,9 millió Ft működési és 101,4 millió Ft felhalmozási célú támogatásban részesült.

Az önkormányzat a tulajdonosi jogok gyakorlásának kereteit szabályszerűen meghatározta. A társasági szerződésben az előírásoknak megfelelően rögzítették a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyeket. A tulajdonosi jogokat a taggyűlés szabályszerűen gyakorolta, a döntéshozatalhoz a képviselő-testület határozatai rendelkezésre álltak. A taggyűlés üzleti terv készítési kötelezettséget nem írt elő a társaság részére. Az előírás hiánya ellenére a társaság minden évben elkészítette üzleti tervét, amit a taggyűlés jóváhagyott. A beszámoló elfogadásáról a felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló írásbeli jelentésének birtokában döntöttek. A taggyűlés nem alkotott a javadalmazással összefüggő szabályzatot. Az önkormányzat belső ellenőrzése a társaságnál 2013-ban és 2015-ben ellenőrzött, ezzel támogatva a szabályszerű működés kontrollját.

A saját vagyon nyilvántartása és leltározása megfelelt az előírásoknak. A társaság fizetőképessége biztosított volt, beszámolási, adatszolgáltatási és közzétételi kötelezettségének határidőben eleget tett. Az ügyvezető az előírások ellenére nem szabályozta a közérdekű adatigénylések teljesítésének rendjét, és nem jelölt ki adatvédelmi felelőst.
A bevételek, a ráfordítások, továbbá a beruházások, felújítások elszámolása összességében szabályszerű volt. A társaság az önköltségszámítás rendjét nem szabályozta, s ennek hiányában nem biztosította a vállalkozási tevékenység elszámoltathatóságát.

Az Állami Számvevőszék jelentésében az ügyvezetőnek öt, a polgármesternek egy javaslatot fogalmazott meg, amelyekre 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük.

 

 

A Dél-budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft. ellenőrzése

 

Budapest Főváros XXII. kerület Budafok-Tétény Önkormányzata 1996-ban alapította a kizárólagos tulajdonában lévő Dél-budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.-t, 10 millió Ft törzstőkével. A társaság törzstőkéje 2012. január 1-jén 13 millió Ft volt, s az ellenőrzött időszakban nem változott. A feladatellátást szolgáló ingatlant az önkormányzat a társaság ingyenes használatába adta. A társaság 2012-ben 102, 2015-ben 97 főt foglalkozatott.

A Dél-budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft. 2012-től a kormányzati szektorba besorolt társaságnak minősült, s közfeladatot látott el; a XXII. kerület – 2015. január 1-jén – 54 504 fős lakossága részére egészségügyi alapellátást és szakellátást biztosított. Tevékenységét elsősorban OEP-finanszírozással és az önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatásával látta el.

A mérlegfőösszeg az ellenőrzött időszakban 220,4 millió Ft-ról 234,9 millió Ft-ra, az összes bevétel 650,1 millió Ft-ról 696,0 millió Ft-ra, míg a saját tőke összege 37,4 millió Ft-ról 43,4 millió Ft-ra növekedett. Az összes bevételen belül a közhasznú bevételek aránya 2012-ben 97,6%, 2015-ben 98,4% volt. Az OEP-től származó bevételek összege 27 millió Ft-tal (6,5%-kal) emelkedett. A mérleg szerinti eredmény minden évben pozitív volt. A követelések 53,4%-kal növekedtek, a kötelezettségek állománya 27,5%-kal csökkent. Az önkormányzat a társaság részére az ellenőrzött időszakban összesen 618,7 millió Ft működési és 47,6 millió Ft fejlesztési támogatást nyújtott.

Az önkormányzat az előírásoknak megfelelően meghatározta a tulajdonosi jogok gyakorlásának kereteit, s azokat a képviselő-testület szabályszerűen gyakorolta. A képviselő-testület a beszámoló elfogadásáról a felügyelő bizottság írásbeli jelentése és a könyvvizsgálói vélemény birtokában döntött. Az önkormányzat belső ellenőrzése a társaságnál 2012-ben és 2015-ben végzett ellenőrzést.

A társaság az előírásoknak megfelelő számviteli szabályzatokkal rendelkezett, azonban a számviteli politika és a számlarend tartalma nem felelt meg az előírtaknak. A társaság vagyongazdálkodásában az ellenőrzés az alábbi iányosságokat tárta fel: a mérlegtételeket nem támasztották alá leltárral, nem készítettek mennyiségi leltárt, továbbá elmulasztották a vevő követelések egyedi értékelését és az értékvesztés elszámolási kötelezettség vizsgálatát. Mindezek ellenére a könyvvizsgáló az éves beszámolókat hitelesítő záradékkal látta el.

A társaság fizetőképessége biztosított volt, beszámolási, adatszolgáltatási kötelezettségének határidőben eleget tett, közzétételi kötelezettségét azonban nem teljesítette teljes körűen. Nem készített adatvédelmi szabályzatot, nem szabályozta a közérdekű adatigénylések teljesítésének rendjét, és adatvédelmi felelőst sem jelölt ki.

A bevételeket és ráfordításokat a társaság összességében szabályszerűen számolta el, önköltségszámítást azonban nem végzett. A térítésköteles egészségügyi szolgáltatások díjait 2012. júliustól a jogszabályi előírásoknak megfelelően meghatározta.

Az Állami Számvevőszék a jelentésében az ügyvezetőnek tizenegy, a polgármesternek egy javaslatot fogalmazott meg, amelyekre 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük.