A Petrecz Sándor Alapítvány keretében működő Keresztény Jogakadémia 2022. évre ismét pályázatot ír  kitudományos tanulmányok írására vonatkozóan. A „Keresztényként és jogászként a jövőbe” című pályázat célja – az előző évihez hasonlóan – a jog és jogtudomány, valamint a kereszténység metszéspontjainak felderítése, illetve annak bemutatása, hogy a kereszténység, mint az európai kultúra és erkölcsiség évezredes alapja milyen összefüggésben áll azzal a jogrendszerrel, amely a társadalmi élet másik pillére, hogyan hatnak ezek a rendszerek egymásra, és hogyan lehetne ez a kapcsolat még gyümölcsözőbb.

A Keresztény Jogakadémia olyan pályaműveket vár, amelyek nemcsak elméleti megközelítéseket tartalmaznak, de a gyakorlat, az oktatás és a jogalkalmazás napi szintű munkájában is iránymutató megoldásokat kínálnak.
A legjobb írásokat benyújtók mint előadók részt vehetnek a Keresztény Jogakadémia konferenciáján és az annak anyagából összeállított könyv szerzői között is helyet kapnak.

 

A Keresztény Jogakadémia pályázati felhívása:

A Keresztény Jogakadémia (a továbbiakban: Jogakadémia) „Keresztényként és jogászként a jövőbe” címmel a 2022-es évre meghirdeti tudományos tanulmányok írására vonatkozó pályázatát. A Jogakadémia felhívásának célja, hogy elősegítse olyan pályaművek megszületését, amelyek alkalmasak egy nyomtatott és elektronikus kiadványban való megjelentetésre, és ezáltal széles körben való terjesztésre. Cél tovább olyan megoldások, jogintézmények felvázolása, bemutatása, amelyek alkalmasak arra, hogy akár a jogtudomány, akár a gyakorlati jogalkalmazás hasznosítsa őket, és ilyen módon részeivé válhassanak az egyetemi oktatásnak, a nemzeti vagy európai joganyagnak.

A pályázók az alábbi témák közül választhatnak:

 • Az egyházi és egy állami fenntartású intézmények közötti különbség
 • Milyen állam és társadalomalkotó szerepe lehet az egyházaknak a következő 100 évben nyugaton?
 • Az erkölcs és a jog összhangjának fontossága a 4.0 ipar idején
 • Az egyházi jogintézmények átültetésének lehetősége a világi jogba
 • A szociális gondoskodás szerepének vizsgálata az állam és az egyház vonatkozásában
 • A keresztyén értékrend megjelenése a szakmai etika szabályai között
 • Életvédelem, teremtésvédelem – a jog lehetőségei
 • Vallásszabadság és szólásszabadság – korlátok, összefüggések és ütközések
 • A COVID-járvány hatása az alkotmányosság, az egyházak, a keresztény értékrend, az egyházi jogi intézmények szempontjából

A Jogakadémia szeretné lehetővé tenni, hogy sokféle jogág szakértői közreadhassák gondolataikat, így tágan határozza meg a pályaművek témakörét. Fontos azonban, hogy a felsorolt témakörökbe tartozó tanulmány mind a jogtudományi színvonalasság, mind a keresztény tartalom és összefüggés szempontjából releváns legyen.

A pályázat formai követelményei

A pályázat 12-es méretű Times New Roman betűtípussal, sorkizárt tagolással, tudományos igényességgel (tagolva, idézetek, szakirodalom pontos megjelölésével) elkészített 30-40 ezer karakter terjedelmű tanulmány. A pályaművekhez szükség esetén melléklet (kép, magyarázó ábra stb.) csatolható.

A pályázat benyújtására jogosultak köre

 • Jogi egyetemi / igazgatászervezői / államtudományi hallgatói jogviszonnyal rendelkező magánszemélyek (BA/Bsc, MA/Msc, PhD)
 • Jogi / igazgatásszervező / államtudományi végzettséggel rendelkező magánszemélyek

A pályaművek megjelentetése

Jelen pályázaton részt vett megfelelő színvonalú pályaművek a Jogakadémia által 2022-ben kiadott kötetben megjelennek, valamint íróik meghívást kapnak a Jogakadémia ugyancsak 2022-ben megrendezésre kerülő konferenciájára mint előadók. A pályázaton való részvétel lehetőséget kínál a szélesebb szakmai közönségnek való bemutatkozásra. A nyertes pályaművek pénzjutalomban nem részesülnek, de a Jogakadémia fenntartja azt a jogot, hogy a legkiválóbbakat külön jutalomban részesítse.

A jelentkezés menete

A jelentkező e-mailben jelzi részvételi szándékát a kapcsolattartónak azzal, hogy elküldi:

 • önéletrajzát,
 • a kitöltött és aláírt jelentkezési adatlapot és témavázlatot (magában foglalja a pályázati
  feltételeket vállaló nyilatkozatot).

A jelentkezés, előzetes bírálatra benyújtás határideje: 2021. november 22.

Kapcsolattartó: dr. Badacsonyi Zoltán szakmai igazgató (+36 20 374 8197, petreczalapitvany@gmail.com)

Amennyiben a fent leírt dokumentumokat e-mailen maradéktalanul eljuttatta, a jelentkező e- mailben visszaigazolást kap arról, hogy jelentkezése elfogadásra került. Amennyiben hiányos a jelentkezése, e-mailben egyszer kap értesítést a pótlásra való felszólításról. Ha az egyszeri felszólítást követő 3 munkanapon belül nem tesz eleget a hiányzó dokumentumok pótlásának, úgy jelentkezése automatikusan elutasításra kerül. A hiánytalan jelentkezés beadása nem jelenti egyben a témavázlat elfogadását vagy a pályamű befogadását.

A jelentkezést követően előzetes bírálatra kerül a jelentkező témavázlata, hogy az megfelel-e a Keresztény Jogakadémia elvárásainak, és a Választható témák cím alatt jelzetteknek.

Amennyiben az előzetes bírálat alapján a téma alkalmas, a Jogakadémia erről értesíti a jelentkezőt.

Az előzetes bírálat határideje: 2021. december 5.

A pályázat benyújtásának módja

Az előzetes bírálatot követően az elkészült pályaműveket a kapcsolattartó e-mail címére kérjük megküldeni. (petreczalapitvany@gmail.com)

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 21. A pályázat elbírálása

A beérkezett pályaműveket 2022. március 25-ig bírálja el az erre a célra felkért Szakmai Bizottság. A Jogakadémia kapcsolattartója legkésőbb 2021. március 30. napjáig elektronikus úton minden pályázót értesít az eredményről.

A bírálat szempontjai:

 • A formai követelmények teljesítése;
 • a pályamű szakmai színvonala és keresztény relevanciája;
 • igényes formai kivitele;
 • pontos és egységes hivatkozási rendszer használata;
 • a pályamű eredményei milyen mértékben hasznosíthatók a Jogakadémia és a szakmai közösség céljaira.
A jelentkezéshez szükséges adatlap alább letölthető!