2023 júniusában kihirdetett jogegységi határozatában a Kúria az eddigi joggyakorlattól eltérően, de a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) álláspontjával egyezően kimondta, hogy az ügyintézési határidő elmulasztása önmagában nem szünteti meg a bírság kiszabásának lehetőségét.

Korábbi, 2022. márciusi cikkünkben mi is írtunk a Kúria és az Alkotmánybíróság akkori legfrissebb döntéseiről, amelyek rámutattak, hogy az ügyintézési határidőnek a GVH oldaláról történő betartása kiemelkedően fontos, mert ez a jogbiztonságot, ennek keretében pedig a tisztességes hatósági eljáráshoz való jogot szolgálja, így abban az esetben,

ha a GVH úgy szab ki vállalkozással szemben bírságot, hogy a jogszabályban meghatározott ügyintézési határidőt túllépte, a bíróság csökkentheti annak összegét, jelentős késedelem esetén pedig akár meg is semmisítheti azt.

A GVH ezen jogértelmezéssel kapcsolatban számos alkalommal fogalmazta meg kritikáját, azonban a megbírságolt vállalkozások szinte kivétel nélkül hivatkoztak a fenti joggyakorlatra.

Ezen jogértelmezési vitának tett pontot a végére a Kúria egy előtte zajló versenyügyben. Az ügyben ítélkező bírói tanács a Jogegységi Panasz Tanácshoz (a továbbiakban: „Tanács”) fordult, jelezve, hogy el kíván térni a korábbi ügyben hozott kúriai döntéstől. Az ügyben a legfőbb ügyész is a GVH jogértelmezésével egybehangzóan fejtette ki álláspontját. A Tanács helyt adott a bírói tanács indítványának és ennek megfelelően rögzítette, hogy

az ügyintézési határidő túllépése esetén is kiszabható versenyfelügyeleti bírság, de a bírság mértékének meghatározásakor tekintettel kell lenni a túllépéssel okozott jogsérelemre.

“A Tanács egyúttal azt is kimondta, hogy a korábbi kúriai határozat a továbbiakban nem hivatkozható precedensként a bíróságokon – emelte ki Bodori Kamilla, az act Bán és Karika Ügyvédi Társulás szakértője.

Ennek eredménye, hogy a versenyjogot sértő magatartások így egy esetleges eljárási hiba miatt sem maradnak szankció nélkül. A GVH eddigi joggyakorlata szerint, abban az esetben, amikor megállapította, hogy sérült az eljárási határidőkre vonatkozó követelmény, a bírság kiszabásától nem tekintett el, ugyanakkor az időmúlást enyhítő körülményként vette figyelembe a bírságösszeg meghatározásakor, ami összhangban van a Kúria most megjelent jogegységi határozatában foglaltakkal.

Összefoglalva a fent leírtakat, a korábbi, nem túl hosszú ideig alkalmazott, a vállalkozásokra nézve kedvezőbb joggyakorlattól eltérően, az eljárási határidő elmulasztása esetén is lehetősége van a GVH-nak a bírság kiszabására, azonban az időmúlással okozott jogsérelemre a bírság mértékének meghatározásakor figyelemmel kell lennie.