Jelentõsebb jogszabály változások az Európai Unióhoz történõ csatlakozás kapcsán

2004.06.24. www.ugyvezeto.hu

Az áruk és a szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról szóló 79/1998. (IV. 29.) Korm. rendelet is jelentõsen módosult 2004. május 1-tõl.

Fogyasztóvédelem

 • A fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény szerint az ellen, akinek jogszabályba ütközõ tevékenysége a fogyasztók széles körét érinti vagy jelentõs nagyságú hátrányt okoz, a Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõség, a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezet vagy az ügyész, valamint külön meghatározott esetben a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete is pert indíthat a fogyasztók széles körének védelme, illetõleg a jelentõs nagyságú hátrány kiküszöbölése érdekében. Ilyen per akkor is indítható, ha a sérelmet szenvedett fogyasztók személye nem állapítható meg. A kereset a jogsértés bekövetkezését követõ egy éven belül nyújtható be.

A fent hivatkozott törvényben megfogalmazott keresetindítási jog kibõvült. Ennek értelmében a keresetindítási jog megilleti azokat az Európai Unió bármely tagállamának joga alapján létrejött minõsített szervezeteket - az általuk védett fogyasztói érdekek védelme körében -, amelyek a fogyasztók védelme céljából a jogsértéstõl eltiltó határozatokról szóló 98/27/EK irányelv 4. cikkének (3) bekezdése alapján az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában közzétett jegyzéken szerepelnek, feltéve, hogy a keresetben érvényesített igény külön jogszabályban meghatározott jogszabály megsértésén alapul.

 • Az áruk és a szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról szóló 79/1998. (IV. 29.) Korm. rendelet is jelentõsen módosult 2004. május 1-tõl.

Fõbb módosítási, illetve szabályozási területek:

 • Biztonságossági követelmények.
 • CE megfelelõségi jelölés (A CE megfelelõségi jelölés a mûszaki harmonizációs irányelvek alapján a megfelelõség-értékelési eljárások különbözõ szakaszaiban alkalmazandó modulokról és a CE megfelelõségi jelölés elhelyezésérõl és használatáról szóló 93/465/EGK tanácsi határozat melléklete B. pontjának a)-c) alpontjában foglaltakat tanúsítja.)
 • Nehezen felismerhetõ és ezért veszélyes árukra vonatkozó különös rendelkezések.
 • Piacfelügyelet és ellenõrzés.
 • Kölcsönös tájékoztatás. (A piacfelügyeleti hatóságok kötelesek a tudomásukra jutott tények vagy körülmények alapján a Központi Piacfelügyeleti Információs Rendszeren (a továbbiakban: KPIR) keresztül haladéktalanul tájékoztatni a Fõfelügyelõséget mindazon árukról, amelyek nem felelnek meg a biztonságossági követelményeknek. A Fõfelügyelõség az áruk biztonságosságára vonatkozóan tudomására jutott adatok alapján haladéktalanul tájékoztatja a hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ piacfelügyeleti hatóságot, területi gazdasági kamarát és a vámhatóságot, vagy ha az ügy más szerv hatáskörébe tartozik, megkeresi az eljárásra jogosult hatóságot.

A Fõfelügyelõség a piacfelügyeleti hatóságok által végzett piacfelügyeleti ellenõrzéssel kapcsolatos adatokat és beszerzett dokumentumokat a KPIR-ben feldolgozza és nyilvántartja.
A Magyar Köztársaság részérõl a Fõfelügyelõség vesz részt a termékbiztonsággal kapcsolatos ügyekben illetékes piacfelügyeleti hatóságok európai hálózatában, az Európai Termékbiztonsági Hálózatban.
A Magyar Köztársaság a Fõfelügyelõségen keresztül kapcsolódik a Közösségi Gyors Tájékoztatási Rendszerhez (a továbbiakban: RAPEX), amelynek célja a tagállamok közötti gyors információcsere súlyos veszély esetén.
Súlyos veszély esetén a Fõfelügyelõség értesíti az Európai Bizottságot a gyártók és forgalmazók által hozott önkéntes intézkedésekrõl. Amennyiben a Fõfelügyelõség az Európai Bizottság útján más tagállamból származó, a fentieknek megfelelõ értesítést kap, tájékoztatja az Európai Bizottságot a részérõl megtett intézkedésekrõl.

 • Vámáruk piacfelügyeleti ellenõrzése.
 • A gyártók és forgalmazók információs kötelezettsége nem megfelelõ áruk esetén.

Amennyiben a gyártók vagy a forgalmazók tudják vagy a birtokukban lévõ információ és szakmai tudásuk alapján tudniuk kell, hogy az általuk gyártott, illetve forgalmazott áru a fogyasztókra nézve veszélyes, mivel az általános biztonsági elõírásokkal összeegyezhetetlen, haladéktalanul tájékoztatják errõl az illetékes piacfelügyeleti hatóságot, különös tekintettel a fogyasztókat érintõ veszély elhárítására tett intézkedésekre. Az illetékes piacfelügyeleti hatóság az információt továbbítja a KPIR-be.

 • A RAPEX alkalmazására szolgáló eljárás.
 • kapcsolódó anyagok
FOGYASZTÓVÉDELEM