Módosul a közoktatási törvény?

2009.09. 1. Jogi Fórum / Diákönkormányzat.hu

Arató Gergely, az oktatási tárca államtitkára a kormányszóvivői tájékoztatón bejelentette, hogy a kormány támogatja a 2009. június 22-én benyújtott a közoktatási törvény módosítását célzó szocialista képviselői indítványt, amely az iskolák biztonságos működését garantáló szabályokról szól. Az indítvánnyal kapcsolatban a Diákjogi Szektor szervezetei is kialakították véleményüket.

A T/10046 számú önálló képviselői indítvány szerint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 40. §-a a következő szabállyal egészül ki:

"(3) A szervezeti és működési szabályzatban meghatározhatók azok a közoktatási intézmény biztonságos működését garantáló szabályok, amelyek megtartása kötelező a közoktatási intézmény területén tartózkodó szülőknek, illetve a közoktatási intézménnyel kapcsolatban nem álló más személyeknek. A szervezeti és működési szabályzat e rendelkezéseit hozzáférhetővé kell tenni oly módon, hogy azokat bárki megismerhesse."

A javaslat ahhoz kívánja megteremteni a törvényi kereteket, hogy az intézménnyel közvetlen jogi kapcsolatban nem álló személyekkel szemben is el lehessen járni, ha belépő személyek megzavarják az intézményben folyó pedagógiai tevékenységet.

Az indítvány benyújtói felvetik azt, hogy a közoktatásról szóló törvény javasolt módosítása esetén az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet közoktatásra vonatkozó szabálysértési tényállásai kiegészülhetnek a következők szerint: „Az a szülő vagy gyám, aki a közoktatási intézmény területén botrányt okoz 150.000,- forintig terjedő pénzbírsággal sújtható”.

Az indítvány benyújtói szerint tehát ez a törvénymódosítás alkalmas arra, hogy segítséget nyújtson az iskolai erőszak elleni fellépéshez.

Az indítvány kapcsán a Diákközéletért Alapítvány a következő véleményt fogalmazta meg:

1. Álláspontjuk szerint pontosítani kellene az indítványban megfogalmazott nyilvánosságra hozatali szabályt. A jelenlegi előírások is kötelezővé teszik a működési szabályzat nyilvánosságra hozatalát:

 • „A szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és az intézményi minőségirányítási programot a nevelési-oktatási intézmény honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni. …” - 1993. évi LXXIX törvény 40. § (12)
 • Az intézmény a működési szabályzatot oly módon köteles elhelyezni, hogy azt a szülők és a tanulók szabadon megtekinthessék. - 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 8.§ (1), (4)
 • Az óvoda, iskola, kollégium vezetője vagy az általa kijelölt pedagógus köteles a szülők, tanulók részére tájékoztatást adni a szervezeti és működési szabályzatról. - 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 8.§ (2), (4)

A Diákközéletért Alapítvány véleménye szerint az indítványozók által tett szabályt a következőképpen kellene pontosítani:

… A szervezeti és működési szabályzat e rendelkezéseit hozzáférhetővé kell tenni oly módon, hogy azokat az intézménybe való belépéskor bárki megismerhesse.

2. Az indítvány felveti az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet közoktatásra vonatkozó részének módosítását is.

Ezzel kapcsolatban az Alapítvány pontosítandónak tartja az elkövetői kör meghatározását.

Javaslatuk: Az a szülő, illetve a közoktatási intézménnyel kapcsolatban nem álló más személy aki a közoktatási intézmény területén botrányt okoz, 150 .000,- forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

Álláspontjuk szerint az általuk megfogalmazott javaslat egyértelművé teszi, hogy ezt a szabálysértést az intézmény alkalmazottain és tanulóin kívül bárki elkövetheti, tehát nem csak a szülők, hanem közeli és távoli hozzátartozók, vagy akár az iskola, illetve iskolai rendezvény területére tévedt idegenek is.

Az intézmény alkalmazottai és a diákok azért nem tartoznak bele az alanyi körbe mert ha ők követnek el ilyen cselekményt, velük szemben fegyelmi eljárást lehet indítani.

3. Az Alapítvány álláspontja szerint célszerű lenne a „botrányokozás” definícióját jogszabályba foglalni.

A Diákközéletért Alapítvány által megfogalmazott javaslatot az alábbi szervezetek is támogatják:

 • Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete
 • Fiatalok az Ifjúságért Egyesület
 • Ifjúsági Közélet Fejlesztéséért Alapítvány
 • Jogismeret Alapítvány
 • Magyarország Felfedezői Szövetség
 • Magyarországi Diákönkormányzatok Egyesülete
 • Makói Ifjúsági Diákönkormányzat
 • Országos Kollégiumi Diákszövetség
 • Új Ifjúság Egyesület

Az önálló képviselői indítvány a következő címen érhető :

http://www.parlament.hu/irom38/10046/10046.pdf

www.diakonkormanyzat.hu

 

 • kapcsolódó anyagok
CIVIL SZERVEZETEK
OKTATÁSÜGY