A T-33/09. sz. ügyben hozott ítélet - Portugália kontra Bizottság

2011.03.30. Jogi Fórum/ Európai Bíróság

A Bíróság által megállapított kényszerítő bírság behajtása keretében a Bizottság nem értékelheti a nemzeti jogszabálynak az uniós joggal való
összeegyeztethetőségét.

Ez az értékelés a Bíróság kizárólagos hatáskörébe tartozik, és a Bizottságnak új kötelezettségszegés megállapítása iránti eljárást kellett volna indítania.

2004. október 14-én hozott ítéletében1 a Bíróság megállapította, hogy Portugália – mivel nem helyezte hatályon kívül az uniós jog megszegése miatt kárt szenvedett személyeknek fizetendő kártérítést vétkesség vagy rosszhiszeműség bizonyításától függővé tévő nemzeti jogszabályát – nem teljesítette kötelezettségeit a közbeszerzések területén2. Mivel úgy ítélte meg, hogy Portugália nem tett eleget az ezen ítéletben foglaltaknak, a Bizottság 2006. február 7-én új keresetet nyújtott be, kényszerítő bírság megállapítását kérve. 2008. január 10-én hozott ítéletében3 a Bíróság úgy döntött, hogy Portugália nem tett eleget az első, 2004. évi ítéletében foglaltaknak, mivel a vitatott nemzeti jogszabályt még nem helyezte hatályon kívül. A Bíróság következésképpen arra kötelezte Portugáliát, hogy az első, 2004. évi ítéletben foglaltak teljesítéséhez szükséges intézkedések megtételében való késedelemért az ítélet 2008. január 10-i kihirdetésétől számítva napi 19 392 euró összegű kényszerítő bírságot fizessen.

Időközben, 2007. december 31-én Portugália elfogadta a 2008. január 30-án hatályba lépett, a szóban forgó nemzeti jogszabályt hatályon kívül helyező, az állam által okozott károk megtérítésének új rendszerét bevezető 67/2007. sz. törvényt. A Bizottság azonban úgy ítélte meg, hogy e törvény nem minősül a 2004. évi ítélet megfelelő és teljes végrehajtását biztosító intézkedésnek. A Bizottság e tekintetben azt állította, hogy a kártérítés ezen új rendszere nem teszi a portugál jogot összeegyeztethetővé az árubeszerzésre és az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélésével kapcsolatos jogorvoslati eljárások alkalmazásáról szóló irányelvből eredő kötelezettségekkel. Portugália ekkor elfogadta a 67/2007. sz. törvényt módosító 31/2008. sz. törvényt, egyben úgy ítélte meg, hogy a 67/2007. sz. törvénnyel a 2004. évi ítélet végrehajtásához szükséges valamennyi intézkedést elfogadta. A 31/2008. sz. törvény 2008. július 18-án lépett hatályba.

2008. november 25-i határozatában a Bizottság megállapította, hogy a 67/2007. sz. törvény nem minősül a 2004. évi ítélet megfelelő végrehajtásának, és hogy a nemzeti hatóságok csak a 31/2008. sz. törvény elfogadásával tettek eleget a Bíróság ítéletében foglaltaknak. A Bizottság következésképpen 3 665 088 euró összegű kényszerítő bírság megfizetésére szólította fel Portugáliát a 2008. január 10-től július 17-ig terjedő időszak tekintetében. Mivel Portugália úgy ítélte meg, hogy a portugál jogrend 2008. január 30-át – a 67/2007. sz. törvény hatályba lépésének időpontját – követően megfelelt a 2004. évi ítéletnek, vitatta a Bizottságnak a kényszerítő bírság teljes összegét megállapító határozatát, és a Törvényszéktől ennek megsemmisítését kérte. A mai napon hozott ítéletében a Törvényszék megsemmisíti a Bizottság határozatát.

A Törvényszék először is megállapítja, hogy hatáskörrel rendelkezik a jelen kereset elbírálására. E tekintetben hangsúlyozza, hogy az uniós jog nem határozza meg a Bíróság kötelezettségszegést megállapító, és valamely tagállamot a Bizottság számára kényszerítő bírság megfizetésére kötelező ítélete végrehajtásának módozatait. Hasonlóképpen, az uniós jog nem ír elő különös rendelkezéseket valamely tagállam és a Bizottság között az ilyen ítéletek tekintetében kialakult jogviták rendezését illetően. A Törvényszék azonban megállapítja, hogy a Bizottság feladata az Unió költségvetésébe fizetendő összegek behajtása a Bíróság ítéletének végrehajtásaképpen. A Törvényszék hangsúlyozza, hogy következésképpen hatáskörrel rendelkezik a tagállam által kényszerítő bírság címén fizetendő összeget meghatározó bizottsági határozattal szemben benyújtott kereset elbírálására. A Törvényszék rámutat, hogy e hatáskörének gyakorlása során nem sértheti meg a Bíróság számára az uniós jogból eredő kötelezettségek valamely tagállam általi megszegésének elbírálására fenntartott kizárólagos hatáskört.

Ezt követően, a kereset megalapozottságát illetően a Törvényszék arra emlékeztet, hogy a 2008. évi ítéletből az következik, hogy ahhoz, hogy teljesítse a 2004. évi ítéletben foglaltakat, Portugáliának hatályon kívül kellett helyeznie a vitatott nemzeti jogszabályt, és a kényszerítő bírságot ezen időpontig kell fizetni. Márpedig, e jogszabályt a 2008. január 30-án hatályba lépett 67/2007. sz. törvény helyezte hatályon kívül. A Bizottság ugyanakkor megtagadta, hogy a tagállami kötelezettségszegés megszűnésének időpontját ezen időpontban határozza meg, és a tagállami kötelezettség megszűnésének napját 2008. július 18-ában, a 31/2008. sz. törvény hatályba lépésének időpontjában határozta meg. A Törvényszék megállapítja, hogy a Bizottság ily módon megsértette a 2008. évi ítélet rendelkező részét, és a megtámadott határozatot következésképpen megsemmisíti.

Végül a Törvényszék elutasítja a Bizottság azon érvelését, miszerint kötelessége volt annak megvizsgálása, hogy a 67/2007. sz. törvény elfogadását követően bevezetett új jogi szabályozás az uniós jog megfelelő átültetésének minősült-e. Az ilyen értékelés ugyanis egyfelől a Bíróság kizárólagos hatáskörébe tartozik, és másfelől túlmutat az annak meghatározására irányuló ellenőrzésen, hogy a nemzeti jogszabályt ténylegesen hatályon kívül helyezték-e, vagy sem. A Törvényszék megállapítja, hogy – következésképpen – a Bizottság a 2008. évi ítélet végrehajtásának keretében nem határozhatott úgy, hogy a 67/2007. sz. törvény nem volt összeegyeztethető az uniós joggal, majd ebből nem vonhatott le következtetéseket a Bíróság által megállapított kényszerítő bírság kiszámítása tekintetében.

Amennyiben úgy ítélte meg, hogy az új törvény által bevezetett jogi szabályozás nem minősült az uniós jog megfelelő átültetésének, új kötelezettségszegés megállapítására irányuló eljárást kellett volna indítania.

EMLÉKEZTETŐ:

A Törvényszék határozata ellen annak közlésétől számított két hónapon belül kizárólag jogkérdésekre vonatkozó fellebbezést lehet benyújtani a Bírósághoz.

A megsemmisítés iránti kereset az uniós intézmények uniós joggal ellentétes jogi aktusainak megsemmisítésére irányul. Bizonyos feltételek mellett a tagállamok, az európai intézmények és a magánszemélyek indíthatnak megsemmisítés iránti keresetet a Bíróság és a Törvényszék előtt. Az érintett intézménynek a jogi aktus megsemmisítése miatt esetleg kialakult joghézagot orvosolnia kell.
 

----------------------------------------------------------------------

1  A Bíróság C-275/03. sz., Bizottság kontra Portugália ügyben 2004. október 14-én hozott ítélete.

2 Az árubeszerzésre és az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélésével kapcsolatos jogorvoslati eljárás alkalmazására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló, 1989. december 21-i 89/665/EGK tanácsi irányelv (HL L 395., 33. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 1. kötet ,246. o.) 1. cikkének (1) bekezdéséből és 2. cikke (1) bekezdésének c) pontjából eredő kötelezettségek.

3  A Bíróság C-70/06. sz., Bizottság kontra Portugália ügyben 2008. január 10-én hozott ítélete.
 

  • kapcsolódó anyagok
BÍRÓSÁG
EURÓPAI BIZOTTSÁG
EURÓPAI UNIÓ
EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA