Új Fogyasztóvédelmi Politika, melynek nyertesei a fogyasztók

2012.01.26. Jogi Fórum/ FOE

A fogyasztók egészségének, életének és biztonságának védelme; tudatosságuk javítása érdekében célzott kampányok indítása, a fogyasztóvédelmi iskolai oktatás hatékonyabbá tétele – többek közt ilyen és ezekhez hasonló prioritásokat határoz meg az a Kormányhatározat, amely 2012. január 23-án került kihirdetésre.

A Kormány 1011/2012. (I. 23.) számú határozata Magyarország IV. középtávú fogyasztóvédelmi politikájának megvalósítására irányuló, azok végrehajtásához szükséges kormányzati intézkedéseket taglalja, amelyben górcső alá veszi és változtatásokat eszközöl a fogyasztóvédelem állami intézményrendszere és a fogyasztói érdekérvényesítés, tudatosságnövelés területén. Kitér ezen kívül a békéltető testületekre és a fogyasztóvédelmi civil szervezetekre is. 

A fogyasztóvédelem állami intézményrendszere kapcsán az új Fogyasztóvédelmi Politika a vállalkozások jogkövető magatartása előmozdítása érdekében preventív és alternatív eszközök alkalmazását írja elő. E körbe tartozik a fogyasztóbarát embléma feltételrendszerének kidolgozása és bevezetése is, valamint a már létező pozitív lista rendszerének továbbfejlesztése. Ehhez kapcsolódóan pedig meghatározásra került, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság eljárásai során – kiegészítve a fenti alternatív hatósági eszközöket – arányos és következetes szankcionálási gyakorlat fog érvényesülni. Mindez a kiszámítható és átlátható hatósági jogalkalmazást segíti elő, amely pedig a vállalkozások számára biztosítja azt, hogy tisztában legyenek azzal, hol is húzódik a határ a jogsértő és a jogkövető magatartás között. A fogyasztók szempontjából kiemelten fontos, épp ezért Egyesületünk támogatja a fogyasztók életének, egészségének és biztonságának védelmét, amely a Kormányhatározatban is nevesítetten immár EU konform piacfelügyeleti rendszerben valósul meg, méghozzá az állami fogyasztóvédelmi intézményrendszer fenntartásával és fejlesztésével. Az új Fogyasztóvédelmi Politika révén a jövőben egységes piacfelügyeleti szabályozás biztosítja a fogyasztók egészséghez és biztonsághoz fűződő érdekeinek maximális védelmét. 

A fogyasztóknak azonban nem csak a fentiekhez fűződik alapvető érdekük, hanem ahhoz is, hogy már gyermekkorukban részesüljenek a megfelelő fogyasztóvédelmi iskolai oktatásában. Ehhez kapcsolódóan a Kormányhatározat értelmében a tudatos fogyasztóvá válás elősegítése a gyermekkorúak, tanköteles korúak körében kiemelt feladatként került meghatározásra. A Fogyasztóvédők Országos Egyesülete támogatja a fogyasztóvédelmi iskolai oktatás hatékonyabbá tételét, hiszen a tapasztalatok azt mutatják, hogy jelenleg az iskolai keretben történő fogyasztóvédelmi oktatás alig működik. A fogyasztókat azonban már gyermekkorban meg kell ismertetni az őket megillető alapvető fogyasztói jogokkal, olyan helyzetbe szükséges hozni őket, hogy a későbbiek során a kellő tudással és magabiztossággal felvértezve állhassanak ki jogaikért a kereskedőkkel szemben fogyasztói jogvita esetén. Az új Fogyasztóvédelmi Politika a fentieken kívül fokozott védelemben részesíti a speciálisan védendő, azaz a 18. életévüket be nem töltött fogyasztókat. Egyesületünk támogatja ezért a védelmüket szolgáló jogszabályoknak való megfelelés szigorúbb hatósági ellenőrzését. A fiatalokon kívül az időskorúakkal és fogyatékossággal élőkkel is számolnak, és e fogyasztói kör számára is erősebb védelmet nyújtanak a megfelelő jogszabályok kidolgozása révén. A közüzemi szolgáltatások azon körére vonatkozóan pedig biztosítják a fogyasztóvédelmi hatóság hatáskörét, ahol még nincsenek meg a kellően kidolgozott fogyasztóvédelmi előírások. Ilyennek minősül például a hulladékkezelési közszolgáltatások köre. Szintén az új Politika érdemeként tartjuk számon, hogy a közérdekű keresetek alapvető szabályai módosulnak, erre szükség van a tényleges és hatékony fogyasztói érdekérvényesítés érdekében. Eddig ugyanis nem volt egyértelmű az, hogy közérdekű kereset indítása esetén az azt kezdeményező pusztán a vállalkozás általi jogsértés megállapítását kérheti avagy igényelheti a jogsértő elmarasztalását is. A fogyasztók érdekeit egyértelműen az szolgálja, ha kérhető a marasztalás, valamint annak végrehajtási szabályai egyszerűsödnek és nem kell új, külön eljárást indítaniuk igényeik érvényesítéséért, ha egyszer már a bíróság közérdekű keresetben marasztalta el az adott vállalkozást. 

A békéltető testületek körében régóta fennálló társadalmi igény kerül rendezésre akkor, amikor a békéltető testületeket tanácsadó jogkörrel ruházza fel a Kormányhatározat. Ennek köszönhetően a fogyasztó már előzetesen is érdeklődhet ügyes-bajos dolgát illetően a testülettől, utána pedig – immár jogai ismeretében – nyújthatja be kérelmét egyéni fogyasztói jogvitája rendezésére. Üdvözöljük azt is, hogy a Politika megteremti a békéltető testületek eljárásában nem együttműködő vállalkozásokkal szembeni szigorú hatósági fellépés lehetőségét. Ez esetben ugyanis a vállalkozásokat rákényszerítik, hogy egy asztalhoz leültetve őket a fogyasztóval, megvalósuljon a felek közötti kommunikáció: ezzel pedig sokkal több egyezség születik. A hatósági fellépés azonban még nem jelenti a vállalkozások függetlenségének megsértését, hiszen továbbra sem kötelesek alávetési nyilatkozatot tenni. A bírósági gyakorlat is rámutat egyébiránt arra, hogy a testületek gyorsan és eredményesen hoznak döntést a fogyasztói jogvitában, ezért is kell a vállalkozásokat még jobban ösztönözni a testületek eljárásain való részvételre. Újfent a fogyasztói tudatosságot erősíti az új Fogyasztóvédelmi Politikában foglalt célkitűzés, miszerint az együtt nem működő vállalkozásokról országosan egységes és nyilvános lista kerül kialakításra. A fogyasztók ez esetben ugyanis egy portálon nyomon követhetik azokat a vállalkozásokat, amelyek renitens módon nem működnek együtt a békéltető testületekkel, megakadályozva a felek közötti egyezség létrehozatalát. A Kormányhatározat értelmében a békéltető testületek ismertsége is nő a jövőben, ennek módja pedig célzott kampányok lefolytatása. Üdvözlendő a Politika ezen eleme is, hiszen mit sem ér a testületek önmagában való léte, ha a fogyasztók nem tudják, hogy számukra adott egy fórum igénybe vételének lehetősége, ahol gyorsan és ingyenesen rendezhetik jogvitájukat az adott vállalkozással. 

A fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek kapcsán az új Politika a fogyasztóvédelem területére vonatkozó pályázati rendszert gyökeresen átalakítja. Pozitívum, hogy ennek során a szakmaiság és önkéntesség elvét fokozottan szem előtt tartják, ezzel ugyanis végre a tényleges tevékenységet és valóban a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó civilek kapják az állami támogatásokat. A fogyasztói tudatosságot ismét elősegítő elem, miszerint a fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek szerepét növelik a fiatalok oktatása és képzése terén. A Kormányhatározat ezt nevesítetten a megfelelő szakmaisághoz és akkreditációval való rendelkezéshez köti, ezzel biztosítja az átadott tudás minőségének magas fokát is. Üdvözlendő, hogy a Politikában felismerik annak tényét, hogy a fogyasztói tájékoztatás megfelelő hatékonysága érdekében abba a fogyasztóvédelmi társadalmi szervezeteket szükséges bevonni, ezt pedig célzott kampányok indítása révén valósítják meg. A tapasztalatok szerint ugyanis nem szabad megvárni a fogyasztói jogvita létrejöttét, hanem annak elébe kell menni: meg kell keresni, meg kell találni a fogyasztókat és előzetesen kell őket felvilágosítani jogaikról. Szintén új elem az előbbi cél végrehajtására az interneten elérhető online fogyasztóvédelmi magazinok indítása, amelybe újfent bevonják a fogyasztóvédelmi társadalmi szervezeteket, amelyet. a Fogyasztóvédők Országos Egyesülete támogat is. Ki kell ugyanis használni az új technikák nyújtotta lehetőségeket, amelyek egyszerre költséghatékonyak, valamint általuk megszólítható a fogyasztók széles köre. 

Figyelemmel a fentiekre, a Fogyasztóvédők Országos Egyesülete üdvözli az új Fogyasztóvédelmi Politikát, mivel az olyan rendkívül fontos elemeket tartalmaz, amelyek megvalósulása elengedhetetlen a tudatos fogyasztóvá váláshoz, valamint a fogyasztói érdekek megfelelő érvényesüléséhez.

  • kapcsolódó anyagok
FOGYASZTÓVÉDELEM
FEOSZ