Kormányzati programterv a korrupció megelőzésére

2012.02.15. Jogi Fórum/ Magyarorszag.hu

A közigazgatási tárca a kormányportálon társadalmi véleményeztetés céljából „A Kormány korrupció megelőzési programja 2012-2014” címmel egy 35 oldalas dokumentumot tett közzé.

A közigazgatási tárca a kormányportálon társadalmi véleményeztetés céljából „A Kormány korrupció megelőzési programja 2012-2014” címmel egy 35 oldalas dokumentumot tett közzé, amely hivatásetikai kódexet vezetne be a közigazgatási szervek munkatársai számára, kiegészítené a nemzeti alaptantervet a korrupcióval szembeni ellenállást szolgáló értékekkel és ismeretekkel, továbbá a korrupció hatékony visszaszorításához - többek között - felülvizsgálni javasolja a büntető jogszabályokat.

A programtervezet célul határozza meg a bejelentésfogadási és bejelentővédelmi intézményrendszer tényleges kialakítását, valamint a jogszabályok korrupciós kockázatok szempontjából történő előzetes vizsgálatát. Szükségesnek tartja az "értékalapú szervezeti éthosz" kialakítását, amelyhez a tisztviselők magatartásukkal igazodni képesek.

Hivatásetikai kódexet kell kiadni a közigazgatási szervek munkatársai számára annak érdekében, hogy egyértelműen és világosan meghatározott legyen a korrupciónak, illetve a közszolgálati értékekkel ellentétesnek minősülő magatartások - olvasható a dokumentumban.

Az egyes állami szervekre ható tervezett intézkedések között szerepel az "integritás irányítási rendszer" bevezetése, 2012-ben kísérleti jelleggel két szerv esetében, majd 2012 végétől fokozatosan először minden minisztériumban, majd az általuk felügyelt intézményeknél. A programterv szerint az állami szerveknek rendszeresen fel kell mérniük a szervezetüket érintő korrupciós kockázatokat, valamint az ezek kiküszöbölésére hivatott belső kontrollrendszerek állapotát, és ennek alapján évente szervezeti szintű intézkedési terveket kell készíteniük a feltárt hiányosságok orvoslásáért.

Az intézményrendszer egészére ható intézkedések részeként a kormány által megtárgyalandó előterjesztések, valamint a miniszteri rendeletek hatásvizsgálatát ki kell egészíteni a korrupciós kockázatok vizsgálatával, ehhez az Állami Számvevőszék ajánlásait figyelembe vevő módszertani útmutatót kell kibocsátani.

Ki kell egészíteni a bejelentővédelmi jogi szabályozást. Javaslatot kell tenni a bejelentők anonimitása és a bejelentések kivizsgálása pártatlanságának biztosítása szervezeti bázisának az Országgyűlés alá rendelt független szerv keretében történő kialakítására, a takarékos költségvetési gazdálkodás szempontját figyelembe véve új állami szerv létrehozása nélkül - írják.

A programtervezet szerint a minisztériumok szervezetén belül létre kell hozni azokat a mechanizmusokat, amelyek képesek a minisztériumot, illetve az alárendelt szerveket érintő korrupciós kockázatokra vagy eseményeket jelző közvetlen bejelentések, valamint a központi bejelentővédelmi rendszerbe érkező bejelentések alapján történő hivatalos megkeresések fogadására, feldolgozására és belső kivizsgálására, valamint a bejelentőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés megelőzésére.

Meg kell határozni a részben vagy egészben magánérdeket képviselő, eljárásjogi értelemben ügyfélnek vagy panaszosnak nem minősülő, államszervezeten kívüli emberek közszolgálati tisztviselők általi fogadásának szabályait - írják, hozzátéve: a szabályozásnak tartalmaznia kell, hogy tisztviselők csak előzetes engedéllyel fogadhassanak ilyen embereket, és akkor is csak a találkozók, azok témája, valamint az azokon részt vevő személyek és az általuk képviselt szervezetek név szerinti nyilvántartása és nyilvánosságra hozatala mellett.

A korrupciós kockázatok szempontjából át kell tekinteni a közbeszerzési törvény, valamint a nemzeti és közösségi költségvetési pénzügyi támogatások szabályrendszere alkalmazásának tapasztalatait, és végre kell hajtani az esetleg szükséges korrekciókat. El kell végezni a büntető jogszabályok felülvizsgálatát a korrupció hatékony visszaszorításához, és javaslatot kell tenni a szükséges változtatásokra - sorolják, rögzítve: a javasolt szabályozásnak ki kell terjednie a korrupcióból származó anyagi előnyök valódi visszatartó erejű, eredményes elvonására, különös tekintettel a közszereplők, valamint a jogi személyek és más szervezetek által szerzett anyagi előnyökre. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben - írják - a közszereplő meghatározását úgy kell korrigálni, hogy az a hazai közszereplőkre is kiterjedjen.

A programtervezet szerint meg kell vizsgálni azokat a lehetőségeket, amelyek a nyomozó hatóságoknak a korrupció visszaszorításában részt vevő egységeit erősítik, ennek finanszírozási hátterét, és - lehetőség szerint, elsősorban belső átcsoportosítással - végre kell hajtani a szükséges fejlesztéseket.
Tervezik tájékoztatási programok indítását a korrupciós jelenségeket visszaszorító értékek hirdetésére. Rámutatnak, hogy az állam értékek melletti elkötelezettségének hitelessége a társadalom szemében jelenleg az eddigi rossz tapasztalatok miatt kérdéses, de a hitelesség folyamatos, következetes, a kinyilvánított értékeknek megfelelő állami működéssel és tisztviselői viselkedéssel fokozatosan visszaszerzendő.

A programot - amelyhez intézkedési tervet is csatoltak konkrét dátumokkal - uniós támogatások felhasználásával, az Államreform Operatív Program keretei között finanszíroznák, végrehajtásának 2013 őszén történő, közbülső értékelésére a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetet (OECD) kérik fel.

A minisztérium az észrevételeket 2012. március 7. 8.00-ig várja a balazs.agoston.nagy@kim.gov.hu címre.

  • kapcsolódó anyagok
KÖZIGAZGATÁS
KORMÁNYZAT