A szabadalmi jog aktuális kérdései, kitekintéssel az innovációs tevékenységre is. (ELTE – ÁJK szakdolgozat)

Dolgozatom központi témája így az, hogy mai, piacgazdasági viszonyok között milyen lehetõségük van a feltalálóknak, illetve szabadalmasoknak az oltalmat illetõen a korábbiakhoz képest, milyen hazai és nemzetközi jogintézmények állnak rendelkezésükre, tevékenységük pedig hogyan kapcsolható össze az olyan új tendenciákkal, mint K+F támogatása, kis- és középvállalkozások piacon maradásának elõsegítése. Meg kívánom vizsgálni, hogy vállalati szinten hogyan próbálják megvalósítani az innovációt és miként hat ez a feltalálókra, a találmányok közvetlen megalkotóira. Külön fejezetet szánok a szolgálati és alkalmazotti találmányok feltalálóinak, tekintettel arra, hogy napjainkban õk vannak többségben. Ami pedig a szabadalom tárgyát illeti, kitérek a termék – és eljárási szabadalom jogosultjaira, valamint a gyógyszer szabadalom és a szoftverek problémáira is. Mindezen témák vizsgálatánál az aktuális, közösségi és nemzetközi vonatkozásokra is kitérek, figyelembe véve természetesen a dolgozat terjedelmi korlátait is.