Az általános forgalmi adó levonhatósága körében a jogalkalmazási gyakorlat az Európai Unió Bírósága által, előzetes döntéshozatali eljárásokban 2012. június 21-én a C-80/11. és a C-142/11. számú (Mahagében-Dávid) egyesített ügyekben, továbbá a 2012. szeptember 6-án a C-324/11. számú (Tóth) ügyben hozott ítéletek alapján nagymértékben megváltozott. Ezen ítéleteket követően fokozott jogértelmezési bizonytalanság volt tapasztalható, de a Kúria által hozott ítéletek hatására az értelmezés és az alkalmazás tekintetében is megváltozott a korábban követett adóhatósági, jogalkalmazói gyakorlat.

Továbbra is alapvető fontossággal bír, hogy az előzetesen felszámított ÁFA levonásának a joga kizárólag valós ügylethez, tényleges gazdasági teljesítéshez kapcsolódhat. Ezt támasztják alá az EUB ítéletei, amikor a közös hozzáadottérték-adó rendszerről szóló 2006/112 EK Tanácsi irányelv 167., 178. cikkeit értelmezik. Ezen HÉA irányelvi szabályok implementálásra (átültetésre) kerültek a hazai jogrendbe, nevesül az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 120.§ (1) bekezdés a) pontjában és a 127. § (1) bekezdés a) pontjában.

Az adólevonási jog csak alakilag és tartalmilag hiteles számla (felszámított adó összegét hitelesen igazoló dokumentum) alapján gyakorolható jogszerűen. Az ÁFA törvény ügylettípusonként adja meg a levonásra jogosító bizonylatok fajtáit. A számla akkor tekinthető tartalmilag hiteles bizonylatnak, ha a gazdasági esemény a számlán szereplő adatok szerint és módon, valamint a számlán feltüntetett felek között történt. Ha a számla formailag megfelel a követelményeknek, de valótlan adatot tartalmaz, az általa dokumentált gazdasági eseményre, illetve az abban részes felekre vonatkozóan a számla tartalmilag hiteltelennek, azaz fiktívnek minősül. Fiktív számla alapján adólevonási jogot nem lehet gyakorolni.

A tanulmány a fenti, jelentőségük miatt közismert magyar vonatkozású ügyek példáin keresztül mutatja be az adólevonási jog érvényesíthetőségében bekövetkező változásokat és hatását a magyar jogalkalmazásra.

A Szerző adójogi és pénzügyi jogi szakjogász, adótanácsadó.