A Közlönyfigyelő 7. részében a 2011. május 31. és 2011. június 10. közötti időszakot vizsgáltuk, melyben leginkább törvénymódosítások és nemzetközi rendelkezéseket kihirdető jogszabályok születtek.

Törvények a vizsgált időszakban:

2011. évi LIII. törvény A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvénymódosításáról. A jogszabály a Baracska, Martonvásár, Ercsi, Gyúró, Ráckeresztúr, Tordas helységekből álló, korábban Ercsi kistérségi székhellyel működő Ercsi kistérség nevét Martonvásár kistérségre változtatta és a kistérség székhelyéül is Martonvásárt jelöli ki.

2011. évi LIV. törvény A sportról szóló 2004. évi I. törvénymódosításáról. A jogszabály meghatározza a versenyzők és sportszakemberek számára kifizethető egyszeri támogatás feltételeit. Ezen felül a „nemzet sportolója” cím jelölési rendjét változtatja meg, amennyiben a címre – a nemzet színésze címhez hasonlóan – annak már meglévő birtokosai tehetnek javaslatot.

2011. évi LV. törvény az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi CLXXX. törvény módosításáról. A törvény az EU által Iránnal szemben bevezetett korlátozó intézkedések hazai végrehajtását segíti elő a pénzügyi szektor vonatkozásában. Ezen túl „a 423/2007/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2010. október 25-i 961/2010/EU tanácsi rendelet 16–26. és 37. cikkének a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

2011. évi LVI. törvény A Délkelet-európai Rendészeti Központról szóló, Bukarestben, 2009. december 9-én létrejött Egyezmény, valamint a Délkelet-európai Rendészeti Központ kiváltságairól és mentességeiről szóló, Bukarestben, 2010. november 24-én létrejött Jegyzőkönyv kihirdetéséről szól.

2011. évi LVII. törvény Az Összefogás az Államadósság Ellen Alapba történő befizetésekhez kapcsolódó kedvezmények megalkotásáról és az Alap létrehozásával kapcsolatos törvénymódosításokról rendelkezik. Azokat a kedvezményekre vonatkozó szabályokat alkotja meg, melyek ösztönzik az „Összefogás az Államadósság Ellen Alapba” történő adományok befizetését. Ezek egyrészt személyi jövedelemadó kedvezmények, másrészt vállalkozói kedvezmények, melyek az Alapnak támogatást, juttatást nyújtó vállalkozások esetében járnak oly módon, hogy a juttatást, támogatást a vállalkozások elszámolhatják az adózás előtti eredményük terhére. A törvény ezen kívül elvégzi azokat a törvénymódosításokat melyek az Alap működésével kapcsolatos – Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapon útján történt – befizetések, valamint a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal ellenőrzési jogkörének rendezése érdekében szükségesek.

2011. évi LVIII. törvény A Nemzetközi Mezőgazdasági Fejlesztési Alapot létrehozó Megállapodás kihirdetéséről. A Nemzetközi Mezőgazdasági Fejlesztési Alap létrehozása az Egyesült Nemzetek szakosított szervének alapokmánya, így törvénnyel kihirdetendő.

2011. évi LIX. törvény Az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló 1990. évi LVI. törvény módosításáról rendelkezik. Kimondja, hogy a miniszterelnöki biztos, az országgyűlési képviselők is kizárólag a 1990. évi LVI. törvény 1. § (2) bekezdése szerinti képviselői alapdíjra jogosultak.

2011. évi LX. törvény A mozgóképről szóló 2004 . évi II . törvény, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról rendelkezik. A Magyar Nemzeti Filmarchívum kibővítésével és strukturális átalakításával létrehozza a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézetet. Ennek célja a kulturális örökség digitális megőrzésével kapcsolatos feladatok ellátása, „a magyar kultúra által létrehozott alkotások digitális rögzítése, illetve az eddig zártan és szétszórtan működő archívumok rendszerének összekapcsolása, a közkinccsé tétel elősegítése.” (http://www.parlament.hu/irom39/03114/03114.pdf)

Kormányrendeletek a vizsgált időszakban:

  • 86/2011. (V. 31.) Korm. rendelet Az „Energia Központ” Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyes közreműködő szervezeti, projektirányítási és kezelési feladatainak meghatározásáról és egyes fejlesztéspolitikai jogszabályok módosításáról rendelkezik. A Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság jogutódaként működő „Energia Központ” a jogszabályban meghatározott operatív programokban közreműködő szervezeti feladatokat lát el, irányít egyes intézményfejlesztési projekteket és kezeli a LIFE projekteket is.
  • 87/2011. (V. 31.) Korm. rendelet A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi CLIV. törvény végrehajtásáról. A rendelet a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap szervezetének tevékenységét működését és eszközeinek felhasználását szabályozza, meghatározza a szervezet nyilvántartására, adatainak nyilvánosságra hozatalára, valamint az ellenőrzésre vonatkozó szabályokat.
  • 88/2011. (V. 31.) Korm. rendelet A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról rendelkezik.
  • 89/2011. (VI. 1.) Korm. rendelet A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetéről és egyes szervek kijelöléséről szóló 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet módosításáról. A rendelet a fent említett 2011. évi LV. törvény rendelkezéseihez kapcsolódóan Kormány a Bűnügyi Főigazgatóságot jelöli ki, mint a pénzeszközök átutalására vonatkozó korlátozó intézkedés foganatosításáért felelős szervet.

(Feldolgozott Magyar Közlönyök: 2011/57.-2011/62)