Az Állami Számvevőszék törvényi kötelezettségének megfelelően ellenőrizte a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról szóló törvényjavaslatot. Értékelte megbízhatóságát, valamint azt, hogy a költségvetési törvény végrehajtása törvényesen, szabályszerűen valósult-e meg.

Az ÁSZ a bevezetésben egyértelművé teszi, hogy a 2008. évi költségvetés végrehajtását törvényi kötelezettségének, valamint az Országgyűlés határozatainak megfelelően szabályszerűségi, megbízhatósági szempontból ellenőrizte, s nem volt célja a kormányzati intézkedések társadalmi-gazdasági hatásainak, valamint a költségvetés végrehajtása gazdasági folyamatainak célszerűségi, eredményességi aspektusból való értékelése.

A zárszámadási törvényjavaslat elszámolás-technikai szempontból korrekt, megfelel rendelteltetésének. A központi költségvetés kiadási főösszegének 92%-ára kiterjedő ellenőrzés alapján a központi költségvetés zárszámadási törvényjavaslatban szereplő pénzforgalmi adatai összességükben megbízhatóak. Ugyanakkor a jelentés kénytelen megállapítani, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelő teljes körű dokumentációs alátámasztás hiányában – a koncessziós díjbevételeket kivéve – az állami vagyonnal kapcsolatos bevételekről az ÁSZ nem tudott véleményt alkotni. A jelentés részletezi, hogy mely területek, szervezetek beszámolóira vonatkozóan kellett elutasító véleményt, vagy korlátozó minősítést adni, illetve a beszámoló megbízhatóságát nem befolyásoló hibákra felhívni a figyelmet.

A törvényjavaslat normaszövege és mellékletei egymással összhangban vannak, de a prezentációra vonatkozó, korábban jelzett hiányosságok továbbra is fennállnak. Az ÁSZ ezúttal is hangsúlyozza: szükséges a törvényjavaslat átláthatóságának további javítása, a parlamenti döntéshez fontos összefüggések és adatok minél teljesebb körű bemutatása, ami a zárszámadási dokumentum tartalmi és formai követelményeinek meghatározását és a prezentáció megújítását is igényli.

A jelentés az ellenőrzési megállapítások és javaslatok mellett – a teljesebb áttekinthetőség és a parlamenti vita támogatása érdekében – közli a legfontosabb bevételi, kiadási és egyenleg-adatokat, valamint az adósság mutatóit (általában az eredeti, valamint a módosított előirányzatokat és a zárszámadási törvényben foglalt teljesítés tényszámait).

Az államháztartás 2008. évi (pénzforgalmi szemléletű) hiánya 893,7 Mrd Ft, a GDP arányában 3,4 %, ami egynegyedével alacsonyabb a 4,5%-os előirányzatnál. A központi költségvetés tervezett hiánya 1117,7 Mrd Ft volt, a tényadat lényegesen kedvezőbb: 870,0 Mrd Ft.

A központi költségvetés, a társadalombiztosítás és az elkülönített állami pénzalapok finanszírozása 2008-ban biztosított volt.

A központi költségvetés bevételeinek több mint háromnegyedét – 6200 Mrd Ft-ot meghaladó mértékben – az APEH, valamint a Vám- és Pénzügyőrség felelősségi körébe tartozó adónemek tették ki. Az adó- és vámbevételek teljesítési adatai a zárszámadásban egészében és bevételi nemenként is megegyeznek a Kincstárba befolyt összegekkel.

A központi költségvetés 18.103,9 Mrd Ft-nyi bruttó adóssága 6,2%-kal haladta meg a tervezettet és 16,2%-kal a 2007. évi tényszámot. Az adósságállomány mértéke 64,8% (2007 végén 61,3% volt).

Az adózók központi költségvetés felé fennálló tartozása 2008-ban mintegy 330 Mrd Ft-tal nőtt és meghaladja az 1400 Mrd Ft-ot (ez több mint másfélszerese az államháztartás, illetőleg a központi költségvetés elmúlt évi hiányának). A hátralékállomány közel kétharmada – az APEH kimutatásai szerint – nem behajtható.

Hasonlóan a megelőző évi ellenőrzésekhez, az ÁSZ az általános tartalék felhasználásának körében a jogszabályi előírásoktól való eltérést tapasztalt. A központi egyensúlyi tartalék felhasználásának jogszerűségét pedig – kritériumok hiányában – nem állt módjában megítélni.

A költségvetésben megjelenő, valamint a költségvetésen kívül felhasznált európai uniós források (közel 600 Mrd Ft) együttvéve jóval felülmúlták a teljesített hazai befizetési kötelezettséget (több mint 200 Mrd Ft). Ehhez kapcsolódóan a jelentés jelzi, hogy végeredményben az uniós forrásokat is tartalmazó előirányzatok teljesülése 43%-kal elmaradt a tervezettől, s bemutatja ennek részleteit, befolyásoló tényezőit is.

Az elkülönített állami pénzalapok, valamint a társadalombiztosítás alapjainak költségvetési beszámolóit könyvvizsgálók hitelesítették. A társadalombiztosítás 67,5 Mrd Ft hiánnyal, az állami alapok viszont 28,2 Mrd Ft többlettel zártak. A társadalombiztosítási alapok tekintetében az ÁSZ az átláthatóságot rontó, évek óta kifogásolt gyakorlatot (t.i., hogy a járulékbevételek összevont számlára érkeznek és így az adatok sem a tervezéshez, sem az értékeléshez nem használhatók fel) ismételten bírálja. Rávilágít arra is, hogy bár a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló ÁSZ jelentésben az Egészségbiztosítási alapot, illetőleg az egészségügyi finanszírozást érintően megállapított anomáliák kiküszöbölésére történtek bizonyos intézkedések, az alapvető hiányosságok továbbra is fennállnak.

A jelentés a helyi önkormányzatok költségvetési kapcsolataira vonatkozó legfontosabb adatok közlése mellett a többcsatornás pénzmozgásokra és a rájuk vonatkozó előírások betartására irányuló helyszíni ellenőrzések főbb megállapításait is összegezi.

A kialakult gyakorlatnak megfelelően a jelentés tartalmazza, hogy az ellenőrzött önkormányzatok milyen mértékben vettek igénybe és számoltak el jogtalanul normatív hozzájárulást, illetőleg milyen összeg jár részükre feladatellátásuk alapján pótlólagosan. Az adatok tanúsága szerint e körben – a figyelmesebb elszámolások mellett a Kincstár ellenőrzési tevékenységének kiterjesztése folytán – javult a zárszámadás megbízhatósága.

E fejezet részeként részletesen tájékoztat a 4-es metróvonal beruházásának problémáiról (jelzi például, hogy az építés költségvetési támogatása 2008-ban több mint két és félszerese a tervezettnek és rámutat a megfelelő állami kontroll pozíció érvényesítésének szükségességére is).

A jelentés első kötetében a zárszámadási adatok megbízhatóságának és a pénzfelhasználások átláthatóságának erősítése, valamint az évek óta visszatérő tipikus hibák, hiányosságok megelőzése érdekében tesz javaslatokat az Állami Számvevőszék. Javaslatainak homlokterében a tartalékok kezelését, az egészségügyi finanszírozás rendszerét, az Európai Unióval összefüggő költségvetési kapcsolatokat, az állami vagyon kezelését, a 4-es metró beruházását és – széles körben – a vezetés, a szervezés, a szabályozás és az ellenőrzés hatásfokának javítását érintő teendők állnak.

Az elkészített jelentés az Interneten, a www.asz.hu címen olvasható.