Ha a fogyasztó a pénzügyi intézmény által a számára megküldött elszámolást vitatja, vagy ha a pénzügyi intézmény nem számolt el vele, akkor panasszal élhet a pénzügyi intézmény felé.

A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény alapján, a 2004. május 1. napja és a 2014. július 26. napja között kötött fogyasztói kölcsönszerződések (deviza alapú vagy forint alapú hitel- vagy kölcsönszerződés, pénzügyi lízingszerződés, deviza alapúnak nem minősülő deviza hitel- vagy kölcsönszerződés, pénzügyi lízingszerződés) vonatkozásában a tisztességtelenül alkalmazott árfolyamrés és egyoldalú szerződés módosítás folytán a pénzügyi intézményeknek elszámolási kötelezettségük keletkezett.

A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény alapján, ha a fogyasztó a pénzügyi intézmény által a számára megküldött elszámolást vitatja, vagy ha a pénzügyi intézmény nem számolt el vele, akkor panasszal élhet a pénzügyi intézmény felé.

A panasz elutasítása esetén a fogyasztónak – ha a panaszban foglaltakat továbbra is fenntartja – a pénzügyi intézmény álláspontjának kézbesítésétől számított 30 napon belül (akadályoztatás esetén az akadály megszűnésétől számított 30 napon belül, de legkésőbb a kézbesítéstől számított 6 hónapon belül) a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kell kezdeményeznie. A panaszt kizárólag írásban lehet előterjeszteni.

A Pénzügyi Békéltető Testület eljárást megszüntető döntésének vagy a helyes elszámolást megállapító határozatának hatályon kívül helyezése iránt – a döntés kézbesítését követő 30 napon belül – a fogyasztó mint kérelmező az elszámolást készítő pénzügyi intézmény mint kérelmezett ellen polgári nemperes eljárást kezdeményezhet. Ha a fogyasztó a kérelem előterjesztésében akadályozva van, akkor az akadály megszűnésétől számított 30 napon belül, de legkésőbb 2016. október 31. napjáig kell a kérelmet előterjesztenie.

A kérelmet a Pénzügyi Békéltető Testülethez (postacím: 1525 Budapest, BKKP Pf. 670.) kell benyújtani, erre rendszeresített űrlapon. A kérelmet a Pénzügyi Békéltető Testület az ügy irataival együtt, a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül a bírósághoz továbbítja.

Az űrlapok alkalmazása kötelező. Az űrlap kizárólag papír alapon nyújtható be, elektronikus úton nem.

A kérelem illetékköteles. Az illetéket a kérelmen kell leróni illetékbélyeg formájában. Az illeték mértéke az eljárás tárgya értékének 3%-a, legalább 5.000 forint, legfeljebb 250.000 forint.

Az űrlapok

 • letölthetők ITT,
 • valamennyi járásbíróságon papír alapon, kitöltetlen formában, a hozzájuk tartozó kitöltési útmutatóval elérhetők.

A kérelmező a kérelmet elutasító és az eljárást megszüntető döntéssel szemben benyújtott kérelmében kérheti, hogy a bíróság határozatában állapítsa meg, hogy

 • a pénzügyi intézmény elszámolása, illetve a Pénzügyi Békéltető Testület döntése jogszabályt sért, a Pénzügyi Békéltető Testület jogszabálysértő határozatát helyezze hatályon kívül és kötelezze a pénzügyi intézményt új elszámolás készítésére,
 • a panasz nem volt elkésett és így a panasz elutasításának nem volt helye, ezért a pénzügyi intézmény a panaszeljárás keretében a panasszal érdemben köteles foglalkozni és a panaszeljárást az arra irányadó szabályok szerint lefolytatni,
 • a pénzügyi intézménynek a kérelmezővel szemben az elszámolási kötelezettsége a 2014. évi XXXVIII. törvény, illetve a 2014. évi XL. törvény szerint fennáll, és kötelezze a kérelmezettet az elszámolásra vagy
 • ha a Pénzügyi Békéltető Testület a fogyasztó kérelmét nem a kérelem megalapozatlansága miatt utasította el és szüntette meg az eljárást – a Pénzügyi Békéltető Testület döntése jogszabályt sért, azt helyezze hatályon kívül és kötelezze a Pénzügyi Békéltető Testületet új eljárás lefolytatására.
 • ha a Pénzügyi Békéltető Testület határozatában a fogyasztó kérelmétől eltérően állapítja meg a helyes elszámolást, a kérelmező kérheti, hogy a bíróság állapítsa meg, hogy a Pénzügyi Békéltető Testület határozata jogszabályt sért, azt helyezze hatályon kívül és kötelezze a Pénzügyi Békéltető Testületet új eljárás lefolytatására.

A kérelmező a kérelmében kizárólag olyan tényeket, indokokat, helytelen adatokat, számítási hibákat jelölhet meg, amelyekre a Pénzügyi Békéltető Testület előtti eljárásban is hivatkozott.

A bíróság a pénzügyi intézet elszámolása, illetve új elszámolásra irányuló kérelem esetén kizárólag a jogszabálysértést vizsgálja, vagyis a Pénzügyi Békéltető Testület eljárásnak és határozatának jogszerűségét.

A kérelmet a bíróság polgári nemperes eljárásban bírálja el, amelynek lefolytatására a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes törvényszék székhelyén működő járásbíróság illetékes. Belföldi lakóhely hiányában az illetékességet a fogyasztó tartózkodási helye alapozza meg; ha a fogyasztó tartózkodási helye ismeretlen vagy külföldön van, az utolsó belföldi lakóhely irányadó, ha pedig ez nem állapítható meg vagy a fogyasztónak belföldön lakóhelye nem is volt, az illetékességet a pénzügyi intézmény székhelye alapítja meg.

Az elszámolást készítő pénzügyi intézmények is kérhetik 30 napon belül a bíróságtól a Pénzügyi Békéltető Testület határozatának megváltoztatását a tekintetben, hogy

 • az elszámolás helyes
 • a panasz elkésett és ezért a panaszeljárást nem kell lefolytatni vagy
 • a kérelmezőnek a kérelmezettel szemben az elszámolási kötelezettsége a 2014. évi XXXVIII. törvény, illetve e törvény szerint nem áll fenn.

A pénzügyi intézmények által indított eljárásban csak olyan indok adható elő, amelyre a kérelmező a Pénzügyi Békéltető Testület eljárásban is hivatkozott.

A bíróság a polgári nemperes eljárásban kizárólag azon iratok és adatok alapján dönt, amelyek a Pénzügyi Békéltető Testület eljárása során rendelkezésre álltak. Az eljárásban egyéb bizonyításnak helye nincs. A polgári nemperes eljárásban szünetelésnek, felfüggesztésnek, felülvizsgálatnak és perújításnak nincs helye.

A kérelem benyújtásának a Pénzügyi Békéltető Testület határozata végrehajtására halasztó hatálya van.

Az elszámolási nemperes ügyekben lehetőség van a bírósági közvetítés igénybevételére. A nemperes eljárásban hozott jogerős, az elszámolás tárgyában született határozat más polgári eljárásban nem vitatható.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény rendelkezései szerint, a Pénzügyi Békéltető Testület kötelezést tartalmazó határozata, illetve ajánlása ellen fellebbezésnek nincs helye. A kötelezést tartalmazó határozat, illetve ajánlás ellen – a kézbesítéstől számított 15 napon belül, annak hatályon kívül helyezése iránt – kereset terjeszthető elő a fogyasztó, illetve a pénzügyi intézmény a Fővárosi Törvényszéken, ha

 • a Pénzügyi Békéltető Testület összetétele vagy eljárása nem felelt meg a törvényi rendelkezéseknek,
 • a Pénzügyi Békéltető Testületnek nem volt hatásköre az eljárásra, vagy
 • a kérelem meghallgatás nélküli elutasításának lett volna helye.