Könyvtár kattintásra – Digitalizált Törvényhozási Tudástár - 2 millió oldalnyi digitalizált dokumentum egy helyen

2013.01.14. Jogi Fórum / Országgyűlési Könyvtár

2 millió oldalnyi jogforrás, történeti országgyűlési dokumentum, jogtudományi, politikatudományi és történettudományi szakirodalom vált hozzáférhetővé 2012 novemberében az Országgyűlési Könyvtár „Digitalizált Törvényhozási Tudástár” elnevezésű projektjével. A http://dtt.ogyk.hu portál a jogalkotási munkát és a jogalkotás hátterében folyó szakmai tevékenységet is támogatni kívánja.

Az Országgyűlési Könyvtár Digitalizált Törvényhozási Tudástár (DTT) elnevezésű projektje az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP) keretében, kiemelt projektként, az Európai Unió támogatásával és az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg 2010. január 4. és 2012. november 30. között. A projekt keretében 2 millió oldalnyi magyar nyelvű könyv, időszaki kiadvány, történeti országgyűlési dokumentum, jogforrás, jogi, történettudományi és politikai szakirodalom került digitalizálásra. A digitális gyűjtemény és a hozzá kapcsolódó tudástár a könyvtár által korábban digitalizált állományokkal együtt az ún. DTT portálon át érhető el (http://dtt.ogyk.hu).

Általános műszaki paraméterek:

  • képformátum: TIFF,
  • felbontás: 400 dpi,
  • színmélység: 24 bit,
  • OCR minőség főszövegek esetében: 95% (azaz 100 karakter max. 5 hibát tartalmaz).

A digitalizált dokumentumokat kereshető, kétrétegű PDF formában, a DigiTool nevű gyűjteménykezelő szoftveren keresztül szolgáltatja.

A digitális objektumok metaadatai az Europeana Libraries projekt keretében elérhetővé váltak a TEL (The European Library) felületen és az Európai Digitális Könyvtárban (Europeana) is. A DTT projektről részletes beszámoló olvasható a portál „Háttérinformációk” című fejezetében.

GYŰJTEMÉNYEK ÉS KERESHETŐSÉGÜK

Könyvek

A legfontosabb jogtudományi, politikatudományi és történettudományi szakkönyvek, adattárak, valamint az országgyűlés történetére, működésére vonatkozó legkeresettebb művek tematikus gyűjteményekbe rendezve – 2248 kötet, 1864 mű, mintegy 700 ezer oldal digitalizálva.

A digitalizált könyvek között neves jogtudósok, társadalomtudósok, politikusok (köztük Angyal Pál, Apponyi Albert, Csemegi Károly, Eötvös Károly, Magyary Zoltán, Polner Ödön, Szladits Károly, Wlassich Gyula stb.) művei kaptak helyet. Számos szerzőt rövid életrajz mutat be, kiemelve életük fontosabb állomásait, kutatási területüket. Az életrajzok végén szereplő linkek egy kattintással elvezetnek a szerző digitalizált műveihez.

Az adattárak algyűjteményben a kutatáshoz szükséges jogi, politikai és történeti tematikájú kötetek egyaránt találhatók. Közös jellemzőjük, hogy tény-adat jellegű információkat (statisztikák, névtárak) tartalmaznak, illetve lexikális tudást (fogalom-meghatározások, életrajzok, évszámok) közvetítenek. Néhány adattárhoz könyvismertetés is tartozik.

A jogi és államtudományi szakirodalomban a két világháború közötti jogtudósok, többek között Kuncz Ödön, Grosschmid Béni (Zsögöd Benő), Concha Győző, Magyary Zoltán, Ereky István, Moór Gyula, Horváth Barna, Tomcsányi Móric, Irk Albert és mások művei éppúgy megtalálhatók, mint számos, 1945 után megjelent, maradandó értékű jogi és államtudományi monográfia, elsősorban a polgári jog és a büntetőjog köréből.

A digitális gyűjteményben elérhető politikai és történelmi témájú könyvek döntően 1850 után és 1945 előtt kerültek kiadásra, s a reformkortól a második világháború végéig terjedő időszak egy-egy szeletével foglalkoznak.

Az országgyűlési szakirodalom algyűjtemény a parlamentarizmussal, az országgyűlés történetével, szervezetével, működésével foglalkozó könyveket tartalmazza, javarészt az 1850 és 1945 közötti időszakból. A kötetekről számos recenzió is elérhető a portálon.

A kötetek hierarchikus struktúrákba rendezve böngészhetők. Számos könyv tartalomjegyzéke alapján is elérhető; e könyvek esetében maga a tartalomjegyzék az alapértelmezett nézet. További nézetek: Oldalak, Teljes mű, Lapozás. A tartalomjegyzék nélküli könyvek alapértelmezett nézete az Oldalak nézet – ez esetben az adott mű kötetei, azon belül oldalai láthatók a képernyőn.

A hagyományos keresési módok mellett (szerző, cím, kiadási adatok, tárgyszó) a digitalizált dokumentumok teljes szövege is kereshető. A találati listák rendezhetők. A keresőkifejezések a szövegben kiemelten jelennek meg. A könyvek egyes oldalai és a kötetek is elmenthetők, letölthetők, nyomtathatók, amennyiben nem tartoznak a szerzői jog védelme alá. Az egyes tételek leíró adatai e-mail-ben elküldhetők.

Folyóiratok

73 jelentős jogtudományi és politikatudományi folyóirat a 19. és 20. századból – 20 ezer füzetszám 90 ezer cikke digitalizálva. Néhány cím: Jogtudományi Közlöny, Jogtudományi Szemle, Közigazgatási Szemle, Külügyi Szemle, Magyar Közigazgatás, Ügyvédek Lapja, Századunk stb. A portálon a folyóiratok történetét, periodicitását, a lapokkal kapcsolatos érdekességeket feldolgozó ismertetők is elérhetők.

A folyóiratok cím szerinti betűrendben böngészhetők. A folyóiratok alapértelmezett nézete a Cikkek nézet. A digitalizált évfolyamok, illetve az egyes füzetszámok teljességükben is megtekinthetők. A folyóiratok választható nézetei: Cikkek, Teljes lapszám, Oldalak, Lapozás. A hagyományos keresési módok mellett (szerző, cím, kiadási adatok, tárgyszó) a digitalizált folyóiratok teljes szövege is kereshető. A találati listák rendezhetők; a keresőkifejezések a szövegben kiemelten jelennek meg. A cikkek, azok egyes oldalai, a folyóiratok teljes füzetszámai és a teljes évfolyamok is letölthetők, elmenthetők, amennyiben azok nem tartoznak a szerzői jog védelme alá. Az egyes tételek leíró adatai e-mail-ben elküldhetők.

Jogforrások

Hivatalos közlönyök 1848-tól napjainkig, ágazati közlönyök a belügytől a vallás- és közoktatásügyig; rendszerező és egyes jogágakat érintő döntvénytárak az 1872 és 1990 közötti időszakból. A közlönyök digitalizált kötetei hierarchikus struktúrában böngészhetők. E dokumentumok alapértelmezett nézete a Teljes lapszámok nézet, amely esetben az adott évfolyam közlönyei láthatók a képernyőn. További nézetek: Oldalak, Teljes év, Lapozás. A szerzői jog által nem védett közlönyök egyes oldalai, füzetszámai és teljes évfolyamai letölthetők, elmenthetők és nyomtathatók. Az egyes tételek leíró adatai e-mail-ben elküldhetők.

A portálról linkkapcsolattal elérhető az Országgyűlési Könyvtár által korábban digitalizált, de a széles nyilvánosság számára csak most elérhetővé tett Magyarországi Rendeletek Tára című gyűjtemény is, amelyhez leírás és keresési segédlet is található a portálon. A gyűjtemény válogatva tartalmazza az 1867 és 1945 közötti időszakban kiadott királyi (kormányzói) rendeleteket, miniszterelnöki rendeleteket, kormányrendeleteket, miniszteri rendeleteket, illetve egyéb, a jogszabályok körébe nem tartozó rendelkezéseket (például átirat, felszólítás, körlevél, hirdetmény, királyi meghívólevél). A kiadvány nem kihirdetési helye volt a rendeleteknek, az egyes kötetek utólag kerültek egybeszerkesztésre.

A döntvénytárak gyűjteményrész alapvetően az 1872 és 1990 között megjelent és az Országgyűlési Könyvtár állományában fellelhető döntvénytárak és döntvényeket is tartalmazó egyéb kiadványok digitalizált gyűjteménye. Része többek között a dualizmus korának első rendszerező döntvénygyűjteménye, a Jogtudományi Közlöny szerkesztősége által kiadott Döntvénytár, melyet 1870-ben indítottak meg és 1869–1906 között hozott határozatokat tartalmazott. Megtalálható a gyűjteményben továbbá a Grill-féle döntvénytár, melynek első tizenkilenc kötete 1904 és 1913 között látott napvilágot. Folytatása a Grill-féle új döntvénytár volt, melynek kötetei 1927 és 1943 között jelentek meg.

A döntvények digitalizált kötetei hierarchikus struktúrában böngészhetők. E dokumentumok alapértelmezett nézete az Oldalak nézet, amely esetben egy döntvénytár kötetei, azon belül oldalai tekinthetők meg. További nézetek: Teljes mű és Lapozás. A kötetek és az egyes oldalak elmenthetők, letölthetők, nyomtathatók, amennyiben nem tartoznak a szerzői jog védelme alá. Az egyes tételek leíró adatai e-mail-ben elküldhetők.

A DTT portálon az Országgyűlési Könyvtár munkatársai által írt tanulmányok segítik a további tájékozódást és a kutatómunkát: a jogforrási rendszer múltjával és az 1868 utáni bírósági rendszerrel kapcsolatban éppúgy találhatók itt írások, mint a döntvényjoggal vagy az írott jogforrások (törvények, privilégiumok, rendeletek, statútumok stb.) történetével kapcsolatban.

Országgyűlési dokumentumok

Az Országgyűlési Könyvtár 2001 óta foglalkozik tervszerűen könyvtári dokumentumok digitalizálásával. A kiemelten védett könyvtári állományrészek digitalizálása mintegy 600 ezer oldalnyi országgyűlési forrásdokumentum feldolgozásával kezdődött meg. Először az 1861 és 1990 között megjelent hivatalos magyar országgyűlési naplók és irományok kerültek digitalizálásra, amelyek az Országgyűlés (a kétkamarás időszakban mindkét ház) plenáris üléseiről készült (1861-től szószerinti) naplók, olykor összefoglaló jegyzőkönyvek, valamint a tárgyalások alapját képező iratanyagok, a cikluson belül sorszámmal ellátott ún. irományok. Mindkét dokumentumtípushoz jól szerkesztett mutatókötetek is készültek.

A korábbi és a DTT projekt keretében lezajlott digitalizálási munkálatok eredményeképpen jelenleg több mint 900 kötetnyi, azaz közel 900 ezer oldalnyi történeti országgyűlési dokumentum kereshető szabadon a gyűjteményben, köztük országgyűlési naplók (1861– 1990); irományok (1861–1990); házszabályok és ügyrendek (1848–1990); országgyűlési almanachok (1884–1949); valamint az Állami költségvetés (1868–1949) kötetei. Az egyes dokumentumtípusokat rövid leírások mutatják be a portálon.

Az országgyűlési dokumentumok típusonként és időrendben böngészhetők, de a naplókban, irományokban kereshetünk ülésnapokra, irományszámra, oldalszámra és a teljes szöveg bármely szavára is.

A költségvetések 74 kötete időrendben áttekinthető, ugyanakkor intézmények és fejezetek szerint is kereshetők. A kötetekben előforduló szavak szabadszavasan vagy egy index-állomány segítségével is visszakereshetők. A dokumentumok szerzői jogi szempontból szabadok; egyes oldalaik letölthetők, elmenthetők, nyomtathatók.

A házszabályok 37 kötete időrendben áttekinthető, ugyanakkor cím, év és a szövegekben előforduló bármely szó alapján is kereshető. A teljes szövegű keresést indexállomány segíti. A dokumentumok szerzői jogi szempontból szabadok; egyes oldalaik letölthetők, elmenthetők, nyomtathatók. Az országgyűlési almanachok az országgyűlési képviselők, valamint a főrendiházi (később felsőházi) tagok rövid életrajzát tartalmazzák. A kötetek időrendben áttekinthetők, illetve név szerint kereshetők, amely esetben az egyes országgyűlési képviselők, főrendiházi és felsőházi tagok életrajzához lehet eljutni. A kötetek a nyomtatott dokumentumhoz hasonlóan lapozhatók. A dokumentumok szerzői jogi szempontból szabadok; egyes oldalaik letölthetők, elmenthetők, nyomtathatók.

HOZZÁFÉRÉS, AKADÁLYMENTESSÉG

A digitalizált dokumentumokhoz a hatályos szerzői jogi szabályozásnak megfelelően lehet hozzáférni. A művek jelentős része (mintegy 40%) szerzői jogi védelem alatt áll, így csak az Országgyűlési Könyvtárban elhelyezett számítógépeken jeleníthető meg tudományos kutatás vagy egyéni tanulás céljából. A szerzői jogvédelem alá nem tartozó művek a nyilvánosság számára szabadon hozzáférhetők az interneten. Ez esetben a dokumentumok egésze vagy része letölthető, menthető és nyomtatható. Az egyes művek hozzáférhetőségét piros színű zárt lakat (védett), illetve zöld színű nyitott lakat (nem védett) ikon jelzi.
A DTT portál informatikai szempontból akadálymentes, látássérültek számára is jól használható.
 

  • kapcsolódó anyagok
ORSZÁGHÁZ