Fórum munkajog, foglalkoztatás régebbi elöl     új hozzászólás


Előrehozott öregségi nyugdíj

poci70 # e-mail 2012.09.24. 18:45

Mindenkitől bocs, de rosszul írtam.
A határozat szerint a jogosultsági idő több, mint a szolgálati idő.
Így még érthetetlenebb ?

poci70 # e-mail 2012.09.24. 16:24

Mindenkitől bocs, ez az őrület jele!

Bemutatkozásnak nem semmi :)

Fordítva van , a jogosultsági idő a több, nem a szolgálati idő.

Lyonee #   2012.09.24. 16:19

Azt jelenti, hogy a szolgálati időnek vannak olyan elemei, amelyek a jogosultságba nem számítanak bele, Pl. munkanélküli időszak. Ha a 40 évvel akarsz nyugdíjba menni, akkor a jogosultsági időd 40 év kell, hogy legyen. A szolgálati idő az vagy ugyanannyi, vagy több, mint a jogosultsági idő, de kevesebb nem lehet.

szafika # e-mail 2012.09.24. 16:13

Poci , akkor még 72 nap munka kell a 40 éves jogosultságodhoz !
/ Nem értem , ha most több a szolgálati időd , akkor ha még dolgoznod kell 72 napot , akkor hogy lenne kevesebb a szolgálati időd ?! a 72 munkanappal mindkettő nőni fog !/
De Veci mindíg azt szokta javasolni, h inkább néhány nappal több legyen , mint a pontosan 40 év .
Ha meglesz a 40 év jogosultsági időd , arra 80% lesz a nyugdíjad.

poci70 # e-mail 2012.09.24. 15:27

Sziasztok !

Itt már mindenki gyakorlottabb, mint én, kérlek segítsetek.

Én is szeretném igénybe venni a 40 év utáni nyugdíjat, beadtam a szolgálati idő elismerési kérelmet.
A jogosultsági időm 72 nappal kevesebb, mint a szolgálati idő.
Ez konkrétan mit jelent ?

Ha 40 év jogosultsági idő megvan, de a szolgálati idő kevesebb, akkor hány százalék a nyugdíj ?

Köszönöm a válaszokat.

fagyongy55 # e-mail 2012.09.18. 17:05

Nyugdíj és jogorvoslat: mikor lehet fellebbezni és mikor bírósághoz fordulni?

Molnár László

2012.09.18., 06:11 Frissítve: 2012.09.17., 11:24 3430

Fellebbezés és bírósági eljárás - milyen jogorvosltai eljárások vannak, s mikor nem tehet az ügyfél semmit? Összefoglaltuk a legfontosabb tudnivalókat.

A Mikor kötelezhetik nyugdíja visszafizetésre a nyugdíjast? című írás kapcsán merült fel, hogy az ügyfeleket milyen jogorvoslati lehetőségek illetik meg. Cikkünkben a nyugdíjbiztosítási igazgatóságok hatáskörének változásaira (korhatár előtti nyugdíjak, rokkantsági nyugdíjak stb. megszüntetése) figyelemmel, a 2012. július 1-jei állapotnak megfelelően intézett – következőkben részletezett – ügycsoportokhoz kapcsolódó jogorvoslati lehetőségeket tekintjük át.
hirdetés

A nyugdíjrendszer átalakítása következtében ez év január 1-jétől a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében saját jogú nyugellátásként az öregségi nyugdíj, valamint a hozzátartozói nyugellátások (özvegyi nyugdíj, árvaellátás, szülői nyugdíj, baleseti hozzátartozói nyugellátások és az özvegyi járadék) és ”kifutásáig” a külön jogszabály szerinti rehabilitációs járadék jár.

Továbbá a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek járnak el a rokkantsági járadékkal, baleseti járadékkal, a korhatár előtti ellátással, szolgálati járandósággal, átmeneti bányászjáradékkal, balettművészeti életjáradékkal, illetve a bányászok egészségkárosodási járadéka ügyekben és jogorvoslatukra a társadalombiztosítási nyugellátásra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

(A társadalombiztosítási nyugellátások, valamint a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek feladat- és hatáskörébe tartozó egyéb ellátások megállapításával kapcsolatos hatósági ügyekre vonatkozó részletes hatásköri és illetékességi előírásokat a társadalombiztosítási nyugellátási törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X.6.) Korm. rendelet 1. §-a tartalmazza.)

Amennyiben törvény eltérően nem rendelkezik, úgy az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (továbbiakban: ONYF) a másodfokú nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv, amely a nyugdíjbiztosítási igazgatóságok és a központi igazgatási szervek hatósági ügyeiben a fellebbezés elbírálására jogosult.

Fellebbezési eljárás

Főszabály szerint, ha a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek hatósági ügyeiben a fővárosi, megyei kormányhivatal nyugdíjbiztosítási igazgatósága, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság hozta az elsőfokú döntést, úgy az ONYF jár el másodfokon.

Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül fellebbezést nyújthat be. A fellebbezési jog nincs meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni bármely okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja.

A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. Ha a fellebbezés alapján a hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, a döntését módosítja vagy visszavonja.

Amennyiben az első fokon eljáró nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv nem élt a döntés visszavonásának, vagy módosításának jogával, úgy a fellebbezést másodfokon az ONYF bírálja el. Az ONYF a sérelmezett döntést, valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja; ennek során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz, azaz teljes körben és nem csak az ügyfél által kifogásolt részt vizsgálja felül.

A fellebbezési eljárás többféle döntést eredményezhet. Így az ONYF

 • az elsőfokú döntést helybenhagyja,
 • megváltoztatja,
 • megsemmisíti, vagy
 • az elsőfokú döntést megsemmisíti és ezzel egyidejűleg az első fokon eljárt nyugdíjbiztosítási igazgatási szervet megismételt eljárásra kötelezi.

A teljesség kedvéért meg kell említeni, hogy vannak azonban olyan ügytípusok, amelyekben hozott döntéssel (határozattal) szemben nincs jogorvoslati lehetőség. Ide tartoznak az ún. méltányossági kérelmek – kivételes nyugdíj megállapítása (pl. nincs meg a jogosultsághoz előírt szolgálati idő), kivételes nyugdíj emelés, egyszeri segély, valamint tartozás mérséklése, elengedése, illetőleg fizetés könnyítése iránti kérelmekben, „mérlegelésen” alapuló, méltányossági jogkörben hozott döntések.

Bírósági felülvizsgálat

Előfordulhat, hogy az ügyfél a másodfokú határozatot sem fogadja el, annak kézhezvételétől számított harminc napon belül – jogszabálysértésre hivatkozással – keresetet nyújthat be a hatóság jogerős határozatának felülvizsgálata iránt a belföldi lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében a szervezet székhelye szerint illetékes munkaügyi bírósághoz.

A bírósági felülvizsgálat köre szűkebb, mint a fellebbezésé, ugyanis csak jogszabálysértésre (pl. nyugdíjjogosultságának elutasítását vitatja az ügyfél, a tanukkal igazolt időtartam nem került szolgálati időként elismerésre stb.) való hivatkozással lehetséges. A főszabály szerinti jogorvoslati esetekben bírósági felülvizsgálatra csak akkor kerülhet sor, ha a hatósági eljárásban az ügyfél fellebbezési jogát kimerítette.

A társadalombiztosítási perek sajátossága, hogy a keresetet az első fokú határozatot hozó szerv ellen kell megindítani akkor is, ha a felülvizsgálandó határozatot nem ez a szerv hozta.

A bíróság a társadalombiztosítási per eredményeképpen a következő ítéleteket hozhatja meg:

 • jogszabálysértés megállapítása esetén a közigazgatási döntést hatályon kívül helyezi,
 • ha ez szükségesnek mutatkozik: a hatályon kívül helyezéssel egyidejűleg a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervet új eljárás lefolytatására kötelezi,
 • a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv határozatát – a méltányossági jogkörben hozott határozat kivételével – megváltoztatja,
 • az ügyfél (a felperes) keresetét elutasítja.

A munkaügyi bíróság társadalombiztosítási ügyben hozott ítélete ellen – főszabályként – fellebbezésnek nincs helye.

A fentiekben ismertetett – főszabály szerinti, azaz az igazgatóság döntése (határozata) ellen az ONYF-hez fellebbezés, ezt követően bírósági kereset – jogorvoslati lehetőségek vonatkoznak az alábbi ügytípusokra:

 • a szolgálati, illetve jogosultsági idő elismerése tárgyában hozott határozatokra,
 • az ellátások igénylése tárgyában hozott határozatokra,
 • a jogalap nélkül felvett ellátások visszafizetésére és megtérítésére kötelezés tárgyában hozott határozatokra,
 • a késedelmi kamat megfizetésére kötelezés tárgyában hozott határozatokra, valamint
 • a mulasztási bírság megfizetésére kötelezés tárgyában hozott határozatokra és
 • az első fokon eljáró nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv által hozott, önálló fellebbezéssel támadható végzésekre.

A főszabályként rögzített kétfokú közigazgatási eljárástól eltérően az első fokon eljáró nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv határozatával szemben fellebbezésre nincs lehetőség, de azonnal bírósági felülvizsgálatnak van helye, a következő speciális esetkörökben:

 • a foglalkoztatókat – a munkavédelmi előírások megszegése, illetve szándékos baleset okozása, valamint
 • a nyugellátásra jogosult haláláért felelős személyeket az emiatt nyújtott nyugellátás tekintetében

terhelő megtérítési kötelezettség érvényesítése esetén.

Egyéb jogorvoslati előírások

A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a határozat jogerőre emelkedését követően kérelemre vagy hivatalból a tudomására jutott tények, adatok alapján a nem jogszabálysértő döntését az ügyfél javára korlátozás nélkül módosíthatja azzal, hogy a magasabb összegű ellátás legfeljebb hat hónapra visszamenőleg jár.

Ha a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv kérelemre vagy hivatalból megállapítja, hogy a fellebbezési vagy felügyeleti eljárás keretében, illetve a bíróság által el nem bírált döntése jogszabályt sért, döntését
 az ügyfél javára korlátozás nélkül,
 az ügyfél terhére egy ízben, a határozat közlésétől számított öt éven belül:

 • ha a nyugellátás jogalap nélküli megállapításáért a nyugellátásban részesülőt felelősség nem terheli, a módosítást vagy visszavonást elrendelő határozat keltét követőhónap első napjától,
 • ha a nyugellátás jogalap nélküli megállapításáért a nyugellátásba részesülőt felelősség terheli, az ellátás megállapításának kezdő időpontjáig visszamenőlegesen

módosítja vagy visszavonja.

A jogerős határozattal megállapított szolgálati idő, valamint a korkedvezményre és egyéb, jogszabályban meghatározott, foglalkozáshoz kapcsolódó kedvezményre jogosító idő tartamát a nyugellátás megállapítása során a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv az ügyfél terhére nem módosíthatja.

szafika # e-mail 2012.09.18. 10:44

Rozeta , drukkolok a lányoknak , h elérjék a lehetőséget és legalább ezzel el tudjanak menni a hosszú munkában töltött idő után nyd-ba , hadd dolgozzanak a fiatalok ! nem igazán tudom felfogni , hogy mi a manóra szülne a fiatal , ha dolgozni se engedi " dicső " qurmányunk , mikor ma 100x drágább az élet , mint amilyen volt a mi fiatalkorunkban!!! A politikusoknak kéne még örökbefogadni 8-10 gyereket a fizetésük után ! ha már legtöbbjüknek úgysincsen 5-6 gyereke !

Rozeta # e-mail 2012.09.18. 08:16

Kedves Szafika!

Köszönöm, hogy válaszoltál: meggyőztél.
Nagyon, naaaagyon, nagyon félrehallottam valamit.
Elnézést kérek, sajnálom.
03:59-es válaszod ésszerű, igaz!
Köszönöm!
Sajnos már úgy vagyok ezzel, kiejtik a 40 évet, én felkapom a fejem.
Mint írtam, zajos környezetben voltam,a beszélgetés előzményét nem hallottam, csak a már leírtakat.
Nem értettem jól, ezért írtam ezen a fórumon, hátha itt többet tudnak.

Elnézést kérek, sajnálom, bocsánatot kérek!

szafika # e-mail 2012.09.18. 03:59

Rozeta , míg egyetlen ember is lehet úgy nyd-ba , h a 40 év munkának a töredékével sem rendelkeznek , addig szerintem , nem ez lesz az első , amit megszüntetnek , én a pasikat is elengedném nyd-ba ilyen hosszú szolgálati idővel , mert valahol azért röhej , h kapnak emberek úgy nyd-at , h minimális időt dolgoztak ! pl 10 évet ! / de már vagy 30-35 éve élvezi a nyd-at , míg a 40-45 évet ledolgozott pasinak meg odalöknek 20on e ft-ot , mint nyd előtti akármilyen juttatást , v segélyt ! Hátha belebetegszik és belepusztul , mire a korhatárát eléri !!!

szafika # e-mail 2012.09.18. 03:51

Rozeta , ezt a baromságot meg honnan szedted ?! aki ledolgozott 40 évet , az javítja a statisztikájukat ! / pláne , ha a jogosultsági ideje , ennyi ! belefoglalták a tákolmányukba ! / A 2011 előtt nyd-ban lévő nők 10 %- a sem rendelkezik ilyen hosszú szolgálati idővel , még akkor se , ha pl . a rokiknak beleszámolták régen a rokkantsági nyd-ban töltött időt a szolgálati idejükbe ! / ami hatalmas hülyeség , mert v fizettél , v neked fizettek ! / Ha veszik maguknak a fáradságot az illetékesek , és megnézik az utolsó 20on évet , mióta az adóhivatal nyilvántart , akkor nem a 40 évet ledogozottak lesznek az elsők , akiknél bármit is megszüntetnek ! De , én a politikusokkal kezdeném , ahol nem emelnék , hanem megszüntetnék ilyen -olyan juttatást , hadd jusson másnak is ,ne csak nekik !!! Míg lassan , aki dolgozik / s.arért-hu.yért / alig visz haza fizetést !! ők meg harácsolnak !

Rozeta # e-mail 2012.09.17. 20:06

Kedves Nagyi 54.

Nagy zsivaly, sok ember volt körülöttem, és csak elkaptam a fülemmel a rádióból jött információt.
Amint volt időm, feljöttem az internetre, és keresgéltem, hallotta-e valaki ugyanezt.

Nem szeretnék senkinek sem ötleteket adni, ezzel a hírrel.

Valami olyasmit hallottam, hogy újból tárgyalják a nők 40 éves szolgálati idővel nyugdíjbavonulási lehetőségét.

nagyi54 # e-mail 2012.09.17. 19:48

Rozeta hol hallottad?a nők 40éves nydja nem
szolgálati idő,ha jogosultsági időnek kell lenni.
Ne ötleteljünk már a törvény hozóknak,hisz
ötletelnek ők mi nélkülünk is.Borzasztó felfogás,
,,valahol hallottam"

Rozeta # e-mail 2012.09.17. 19:41

Szervusztok!
Ma valami olyasmit hallottam, hogy a 40 év
szolgálati idővel rendelkezők nyugdijazását átgondolják, esetleg megszüntetik.
Aztán a visszamenőlegességről is hallottam valamit.

Igaz ez?

renéke2 # e-mail 2012.09.07. 15:59

Kedves Fórumozó társak.Nagy köszönetet mondtam,minden segitőtársamnak,Vecinek,Lyoneenak,szafikának,Gabuschnak.Kérlek olvassátok el.a korlátolt ellátásoknál 2012-től található.Feri

Csutak7 #   2012.09.06. 22:32

T. Fórumozók!
Pedagógus vagyok. Felmentési időmet kezdtem el szeptemberben. (8 hónap) Nem tudtak órát adni, így nem kell bejárnom, mentesítettek.
Kérdésem az lenne, hogy részmunkaidőben vállalhatok-e állást a felmentési időben, anélkül, hogy elveszíteném a fizetésemet. Másodállás lenne.Marketing munka, nem tanítás.
Köszönöm a válaszokat

Kedves Fórumozók!
Szeretnék tanácsot kérni. 1953 októberben születtem. 2012-ben 59 évesen elmehetek el?rehozott ellátásba, de ha még 1 évet dolgoz

szafika # e-mail 2012.09.05. 12:54

Ciculi , ha betöltötte a 62.5 évét , sajnos , dicső qurmányunk jóvoltából .

Ciculika # e-mail 2012.09.05. 12:33

Édesapám 1952. 08.03-án született, jelenleg 12.31. közfoglalkoztatott. Kérdésem mikor mehet nyugdíjba?

pejan # e-mail 2012.09.04. 17:34

Igen. Jogutódlással vagyok másik cégnél, a nyugdíjfolyósítótól írásom van arról, hogy az előző céggel kötött megállapodásom érvényes. Ez októberben lehet bizonyos, ha mégsem, akkor "vér fog folyni".

Korall54 # e-mail 2012.09.04. 16:28

szafika és Ancsi222

Jaaa, igen. Én azt hittem, hogy a munkahely változtatás dátuma a „korlátolt ellátás” kezdete is egyben, csak az illető nagyon gyorsan ismét munkába állna az ellátás mellett.
Tehát arról van szó, hogy az illető még a korhatár előtti ellátás kezdete előtt váltana munkahelyet?
Hát, nem tudom, mi a helyes lepapírolás és egyáltalán lehet-e. Bár, mintha lett volna hasonló esetről szó itt a fórumon, de az valami olyasmi volt, hogy egy céget megvett, magába olvasztott egy másik cég és valaki azt írta, hogy jogilag folytatódik az előző munkáltatóval kötött megállapodás hatálya.
Biztosan van valaki, aki ezt pontosan tudja.

Üdv: Korall (53-as nö)

szafika # e-mail 2012.09.04. 12:23

Korall, szerintem félreértetted Ancsi222-t , mert az a pasi 52-es lehet , de attól a munkáltatótól kéne nyd-ba mennie , akivel a szerződést kötötte tavaly,h idén nyd-as lesz , de ne legyen igazam ,végül is megpróbálni lehet. / a korhatár előttibe 2012-be , van valaki , aki így járt ! /

Korall54 # e-mail 2012.09.04. 11:28

Ancsi222
Mindenképpen kell min. egy üres napnak lenni, mert csak a munkaviszony megszüntetésével mehet el korhatár előtti ellátásra. Ha már egy napja ellátott, akkor a második naptól nyugodtan vállalhat munkát az ellátás mellett, semmi köze nincs a régi munkaviszonyhoz.A kereseti korlátot kell figyelni, hogy ne szűnjön meg a korhatár előtti ellátás. Az éves limit a havi minibálbér 18-szorosa.

Üdv: Korall (53-as nö)

szafika # e-mail 2012.09.04. 10:40

Ancsi, az a baj, h ezt a megállapodást tavalyi dátummal kellett kötnie a munkavállalónak , és ha ő idén menne el a tavalyi munkáltató kellene h szerepeljen a papírjain ahonnan nyd-ba megy . Én hatalmas hüleségnek tartom ezt , mert az 52-es pasiknak ez egy utolsó lehetőség lett volna , főleg azoknak , akiknek már tavaly sem volt munkájuk és a régi törvény szerint elmehettek volna idén előrehozottba , de ezt a fidesz eltörölte , megszüntette , átírta , volt itt valaki , aki szintén így járt . / olvass bele a " korhatár előtti ellátás 2012-ben " fórum .

Ancsi222 #   2012.09.03. 18:48

Kedves Fórumozók!

Az lenne a kérdésem, hogy ha én mint Munkaadó felveszek egy, olyan Munkavállalót dolgozni, aki tavaly 2011-ben nyilatkozatot tett, az akkori munkaadójánál, hogy ő 2012-ben előre hozott öregségi nyugdíjba vonul,
akkor mi az, ami mindenféleképpen benne kell,hogy legyen az új munkaszerződésben, amit velem köt?
Ahhoz, hogy ő eltudjon menni nyugdíjba.A kettő munkaviszony között nem lesz "üres"nap.

Köszönöm a válaszokat, elég sürgős.

szafika # e-mail 2012.09.03. 16:06

Márta , eltörölték az előrehozottat , 63,5 év a korhatárod / 54-eseknek / ha előbb meglesz a 40 éves jogviszonyod , azzal el tudsz menni előbb . Kérj szolgálatiidő megállapítást a K01-es nymtatványon .
" Nyomtatványok ONYF " ott kikeresheted , le kell tölteni a gépről , kinyomtatni , kitölteni , ajánlottként postázni a nyufinak .

Márta55 # e-mail 2012.09.03. 12:58

Kedves főrumozók! 54.04-ben születtem, közalkalmazott vagyok. 60,5 éves koromban elmehetek-e, úgy gondolom, hogy addigra nem lesz meg a 40 év szolgálati időm, mivel elég sok kiesésem van ? Köszönöm a választ.