Fórum közigazgatási jog régebbi elöl     új hozzászólás


Polgármester - összeférhetetlenség

Sz.Márton #   2010.11.05. 18:50

Nos ez már konkrét?

"33/A. § (1) A polgármester nem lehet:

l. a képviselő-testület által alapított költségvetési szerv vezetője, vezetőhelyettese, gazdasági vezetője, továbbá olyan közalkalmazott, aki kinevezését, megbízását a képviselő-testülettől kapja,"

Sz.Márton #   2010.11.05. 18:47

Néhány helyen még az is igen ami máshol nem!

Sz.Márton #   2010.11.05. 18:45

Eza törvényi rész, meg konkrétabban ad választ, Béla meg az azonnali igen/nem válaszokat várjon a nőktől:

1990. évi LXV. törvény
a helyi önkormányzatokról

"33/A. § (1) A polgármester nem lehet:

 1. köztársasági elnök, az Alkotmánybíróság tagja, országgyűlési biztos,
 2. az Állami Számvevőszék elnöke, elnökhelyettese és számvevője,
 3. a Kormány tagja, államtitkár, közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár, központi államigazgatási szerv köztisztviselője,
 4. a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. igazgatóságának és felügyelő bizottságának elnöke és tagja, vezető alkalmazottja és munkavállalója,
 5. bíró, ügyész, közjegyző, bírósági végrehajtó,
 6. a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagja,
 7. más önkormányzatnál polgármester, alpolgármester,
 8. más települési önkormányzat képviselő-testületének tagja,
 9. a közigazgatási hivatal vezetője, köztisztviselője; annak a területi, helyi államigazgatási szervnek a köztisztviselője, amelynek feladatkörébe az adott önkormányzatot érintő ügyek tartoznak, és illetékessége az önkormányzatra kiterjed,
 10. jegyző (főjegyző, körjegyző), aljegyző, a képviselő-testület hivatalának köztisztviselője,
 11. a területileg illetékes területfejlesztési tanács hivatali szervezetének munkavállalója,
 12. a képviselő-testület által alapított költségvetési szerv vezetője, vezetőhelyettese, gazdasági vezetője, továbbá olyan közalkalmazott, aki kinevezését, megbízását a képviselő-testülettől kapja,
 13. aki, illetve akinek a személyes közreműködésével működő gazdasági társaság önkormányzati feladatot a képviselő-testülettel vagy a képviselő-testület szervével kötött vállalkozási, megbízási szerződés vagy munkaszerződés alapján lát el,
 14. kuratóriumi tagság kivételével a képviselő-testület által létrehozott közalapítvány kezelő szervének tisztségviselője,
 15. a képviselő-testület által alapított önkormányzati vállalat vezérigazgatója, vezérigazgató-helyettese, igazgatója, igazgatóhelyettese, igazgatótanácsának, vezető testületének tagja,
 16. az önkormányzat tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság vezető tisztségviselője, igazgatótanácsának, igazgatóságának vagy vezető testületének, valamint a társasággal munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló más jogviszonyban álló vezetője (vezérigazgatója),
 17. az önkormányzat tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság által alapított gazdasági társaság vezérigazgatója, vezérigazgató-helyettese, igazgatója, igazgatóhelyettese, igazgatótanácsának, igazgatóságának vagy vezető testületének tagja,
 18. helyi és körzeti műsorszolgáltató, lapkiadó, lapterjesztő vezetője, vezető testületének tagja, ügyvezetője, ezek vezető állású alkalmazottja.

(2) A főállású polgármester:

 1. a tudományos, oktatói, lektori, szerkesztői, művészeti és jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység kivételével egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyt - az országgyűlési képviselői megbízatás kivételével - nem létesíthet;..."
nyaralo # e-mail 2010.11.05. 18:39

Így van, kedves Kovács_Béla_Sándor!

Egy egyszerő igen-t vagy nem-et várok...szőke! :-)

És esetleg a törvényhelyet... Köszönöm!

nyaralo # e-mail 2010.11.05. 18:37

Köszönöm szépen!

De jól értem?

Tehát nem lehet a fenntartó önkormányzat (háromezernél kevesebb lakosú falu) nem főállású polgármestere az (általa fenntartott) általános iskola igazgatóhelyettese?

Tovább: http://www.jogiforum.hu/forum/26/25677?…

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2010.11.05. 18:34

Ebben hol van benne, hogy összeférhetetlen-e?
Márton, a kérdező egy egyszerű "igen/nem" választ vár.

www.kbs-ugyved.hu

Sz.Márton #   2010.11.05. 18:29

Idézetek következnek; a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény részeiből, (amelyben az is lényeges kérdés, hogy társadalmi megbízású vagy főállású polgármesterről van e szó, hány lakosú településen stb., így ezt most ez alapján is röviden áttekintheti):

"1. § (1) A polgármesteri foglalkoztatási jogviszony a képviselő-testület, a fővárosi, megyei, megyei jogú városi közgyűlés (a továbbiakban együtt: képviselő-testület) és a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke (a továbbiakban együtt: polgármester) között - a (2) bekezdés b) pontja kivételével - választással létrejövő, sajátos közszolgálati jogviszony.

(2) A polgármester foglalkoztatási jogviszonya

 1. a megválasztásával jön létre a háromezer vagy annál több lakosú helyi önkormányzatnál, továbbá a háromezernél kevesebb lakosú községi önkormányzatnál, ha főállású polgármesterként választották meg;
 2. a szervezeti és működési szabályzat módosításával jön létre a háromezernél kevesebb lakosú községben, ha a képviselő-testület a társadalmi megbízatást - a polgármesterrel egyetértésben - főállásúra változtatja.

(3) Az alpolgármester, a főpolgármester-helyettes, a megyei közgyűlési alelnök (a továbbiakban együtt: alpolgármester) foglalkoztatási jogviszonya a háromezernél több lakosú helyi önkormányzat képviselő-testületének a tisztség főállásban történő betöltéséről szóló döntését követően, az alpolgármester megválasztásával jön létre.

(4) A polgármestert kérésére - foglalkoztatási jogviszonyának időtartamára - a megválasztásakor fennálló munkaviszonya, közalkalmazotti jogviszonya szerinti munkáltatója - közalkalmazottak esetében az intézményvezetői megbízás egyidejű visszavonásával - köteles fizetés nélküli szabadságban részesíteni. E rendelkezést a szövetkezet és tagja között létrejött munkaviszony jellegű jogviszonyra is alkalmazni kell."

"A polgármesterre vonatkozó egyéb rendelkezések
és a közszolgálati szabályok

9. § A társadalmi megbízatású polgármester hivatali munkarendjét - figyelemmel a polgármester más foglalkoztatási jogviszonyára - a képviselő-testület határozza meg.

10. § E törvénynek a polgármesterre vonatkozó rendelkezéseit - eltérő rendelkezés hiányában - az alpolgármesterre is alkalmazni kell.

11. § A képviselő-testület a polgármester foglalkoztatási jogviszonyával, illetményének, tiszteletdíjának meghatározásával, fegyelmi és kártérítési felelősségének megállapításával kapcsolatos hatáskörét nem ruházhatja át.

12. § A jegyző, körjegyző, főjegyző kezeli a polgármester személyi anyagát, továbbá ellátja foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatos ügyviteli feladatokat."

nyaralo # e-mail 2010.11.05. 18:09

Lehet a fenntartó önkormányzat polgármestere az (általa fenntartott) általános iskola igazgatóhelyettese?

Előre is köszönöm a választ!

Törvény?