Fórum segítségkérés régebbi elöl     új hozzászólás


Egyetem átsorolás önköltségesre

KNiki888 # e-mail 2019.08.23. 19:36

Kedves Fórumozók!

Abban szeretném a segítségüket kérni, vajon érdemes-e ezt az ügyet bíróságra vinni.
Mindent amit írok, bizonyítani tudok.

2019. 02.27-én kaptam egy értesítést a Neptun rendszerében, tárgyfelvételi időszak (sőt, a pót-időszak) lejárta után (!!), hogy lejelentkeztettek egy kurzusról.
Utolsó éves vagyok, már kevés tárgyam van, így sakkoztam hogy összejöjjön a kreditszám és megtarthassam az állami támogatott helyemet.
Erre történt ez. Vizsgaidőszakban jutott a tudomásomra (április 21), akkor néztem meg az üzeneteimet. Leveleztem a Tanulmányi Osztállyal, hogy mi történhetett, ígérték utánanéznek, megpróbálnak visszatenni a kurzusra.
Válaszra várva kifutottam a határidőből (15 nap) ami a jogorvoslati kérelem beadásához állt rendelkezésre (nem tudtam, hogy ezt kéne rögtön használnom, "emberi" hibára gondoltam, amit helyre lehet hozni).
Természetesen a sok levelezés után, beadtam a kérelmet, nem is egyet (volt fizetős is), de mindet elutasították.
A jogorvoslati kérelmet lezáró végzésben eljárásbeli szabályokra hivatkoznak, illetve arra, hogy én elismertem az átsorolás "jogosságát" hiszen emiatt az ismeretlen eredetű kurzustörlés miatt 1 azaz 1 kredittel kevesebbet értem el, és átsoroltak önköltséges finanszírozásra.
Gyanítom ez direkt volt... de nem tudok mit tenni.
Ezt a félévet kifizetem valahogy, utolsó félévem, de be akarom perelni az egyetemet, mert ez nagyon igazságtalan!
Most 1 éves babám mellett végzem az utolsó éveket de ez se hatott meg senkit, méltányosságot se gyakoroltak.

Ez a végzés amit kaptam:
"Tisztelt Hallgató!

Értesítjük, hogy az Ön által '2019.07.30. 17:25:40' dátummal leadott, '299 Jogorvoslat 2018. 12. 15./11' azonosítójú, '299 Jogsértő döntés vagy a döntés elmulasztása miatti kérelem' nevű kérvény státusza 'Elutasítva' lett.
A döntés indoka: Ikt. szám: R/5872-2/2019
Ügyintéző: Dr. .................
Tárgy: határozat

VÉGZÉS

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hallgatói Ügyek Felülbírálati Bizottságának elnökeként Kovács Nikoletta Alexandra (T9UVXP), 2400 Dunaújváros, Gagarin tér 15. 5. em. 1. ajtó szám alatti lakos hallgató /a továbbiakban: Hallgató/ a 2019. 07. 19. napján benyújtott jogorvoslati kérelmét

érdemi vizsgálat nélkül elutasítom.

A jelen határozat végleges. A döntés közigazgatási perben támadható meg a közlés napjától számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnál. Az erre irányuló keresetet a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán lehet előterjeszteni.

INDOKLÁS
Hallgató jogorvoslati kérelmében a kérelem tárgyát úgy jelölte meg, hogy „kurzusról való lejelentkeztetés miatti átsorolás”. A kérelem indoklásában a 2019. 02. 27. napján közölt kurzusról történő lejelentkeztetést, illetve az önköltséges finanszírozási formára történő átsorolást nevesíti. Bár a két ügy egymással összefügg, de két külön döntésről, illetve intézkedésről van szó, amelyekkel kapcsolatban önálló jogorvoslat lehetséges. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hallgatói Jogorvoslati Szabályzatának /továbbiakban: HJSZ/ 10. § (5) b-c) pontjai szerint „A kérelemben meg kell jelölni […] felülvizsgáltatni kívánt vagy elmulasztott döntés megjelölését, a feltételezett jogsértés vagy eljárási hiba pontos mibenlétét, lényeges körülményeit, illetve hogy a hallgató mi alapján kéri a döntés vagy intézkedés felülvizsgálatát, vagy az elmulasztott döntés meghozását.”
Ezek alapján a HJSZ 10. § (8) bekezdése szerint Hallgatót hiánypótlásra szólítottam fel aszerint, hogy a felszólítás közlésétől számított tizenöt napon belül egészítse ki jogorvoslati kérelmét azzal, hogy pontosan mely döntés vagy intézkedés felülvizsgálatát kéri. Amennyiben a kérelemben jelzett kurzus törlésével mint intézkedéssel szemben, úgy igazolási kérelemben foglalja össze miért nem kért jogorvoslatot a szabályzat szerinti határidőn belül az intézkedéssel szemben. Amennyiben az átsoroló döntéssel szemben, úgy fejtse ki miért tartja azt szabálytalannak.

Hallgató a hiánypótlási felszólításra a megszabott határidőn belül válaszolt, és jogorvoslati kérelmét az alábbiak szerint javította: „A kurzus törlésével kapcsolatban április 21-től levelezést folytattam a Tanulmányi Osztállyal, megpróbáltak "visszatenni" a kurzusra, de nem sikerült. A 15 napos határidőből időközben kifutottunk. Nem feltételeztem, hogy azonnal jogi útra kellene terelnem a problémát, bíztam a békés megoldásban. Az átsorolás okát természetesen értem. 29 kreditet értem el a 30 helyett utolsó két aktív félévben. A törölt kurzus ugyanakkor 2 kreditet ért, így ha a törlés nem történik meg, még mindig államilag finanszírozott helyem lenne. A kurzustörlést és az arról kapott pót-tárgyfelvételi időszak lezártát követő értesítést tartom szabálytalannak és jogtalannak. Dékáni méltányosságot is kérelmeztem, de elutasításra került. Nem a hanyagságom miatt lettem átsorolva, hanem egy jogsértő intézkedés miatt, mellyel szemben jogorvoslatot kérvényezek.”

Hallgató hiánypótlási felszólításra adott válaszából megállapítható, hogy jogorvoslati kérelme a kurzustörlésre és az arról kapott pót-tárgyfelvételi időszak lezártát követő értesítésre mint intézkedés felülvizsgálatára vonatkozik. A HJSZ 9. § (1) bekezdése szerint „A hallgató az intézmény által hozott vagy elmulasztott döntéssel, illetve a megtett vagy elmulasztott intézkedéssel szemben jogosult a közléstől – ennek hiányában a tudomásszerzéstől – számított 15 napon belül jogorvoslati kérelemmel élni.” Hallgató a tantárgyról történő lejelentkezésről a saját jogorvoslati kérelme szerint 2019. 02. 27. napján Neptun üzenetet kapott. Az intézkedéssel szemben 2019. 07. 19. napján benyújtott jogorvoslati kérelem tehát egyértelműen elkésett. Ezen nem változtat, hogy az intézkedéssel egyébként okozati összefüggésben álló átsorolási döntés vonatkozásában még nem járt le a jogorvoslati határidő, mivel az átsorolási döntés Hallgató saját véleménye szerint is szabályos, hiszen nem érte el a megfelelő kreditszámot az átsorolás elkerüléséhez, és az intézkedés, aminek ez következménye – a tudomásszerzéstől számított jogorvoslati határidő eredménytelen elteltével – véglegessé vált, vagyis nem volna felülvizsgálható az átsorolási döntéssel kapcsolatban lefolytatott jogorvoslati eljárás során sem.

A hiánypótlási felhívásban egyértelműen felhívtam Hallgató figyelmét, hogy amennyiben jogorvoslati kérelmének tárgya a kurzus törlése mint intézkedés, úgy igazolási kérelemben foglalja össze miért nem kért jogorvoslatot a szabályzat szerinti határidőn belül az intézkedéssel szemben. A HJSZ 13. § (2) bekezdése szerint „Az igazolási kérelmet a mulasztásról való tudomásszerzést vagy az akadály megszűnését követő nyolc napon belül, de legkésőbb az elmulasztott határnaptól vagy az elmulasztott határidő utolsó napjától számított hat hónapon belül lehet előterjeszteni. A kérelemben pontosan meg kell jelölni a mulasztás okát, menthető indokait, valamint csatolni kell hozzá az ezeket igazoló esetleges bizonyítékokat.” Hallgató a hiánypótlási felhívásra adott válaszában mindössze annyit közöl, hogy „A kurzus törlésével kapcsolatban április 21-től levelezést folytattam a Tanulmányi Osztállyal, megpróbáltak "visszatenni" a kurzusra, de nem sikerült. A 15 napos határidőből időközben kifutottunk. Nem feltételeztem, hogy azonnal jogi útra kellene terelnem a problémát, bíztam a békés megoldásban.” Ez a nyilatkozat igazolási kérelemnek nem tekinthető, mivel semmilyen menthető körülményre nem hivatkozik, illetve csak megerősíti, hogy az intézkedésről legkésőbb 2019. 04. 21. napján ténylegesen tudomást szerzett, vagyis az igazolási kérelem relatív nyolc napos benyújtási határideje is eredménytelenül eltelt.

Mindezek alapján sajnos nem tehettem mást, mint megállapítottam, hogy a jogorvoslati kérelem elkésett, ezért a HJSZ 11. § (1) bekezdés a) pontja alapján a jelen végzésemmel érdemi vizsgálat nélkül elutasítottam azt, a rendelkező részben foglaltak szerint.

A bírósági felülvizsgálat lehetőségéről a tájékoztatást a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 58. § (1) bekezdése alapján adtam meg.

Kelt: Budapest, 2019. augusztus 21.

.....

Ha esetleg valaki elolvassa és csak annyit mond, érdemes lenne-e megmutatnom ügyvédnek, és komolyra fordítani az ügyet, visszaperelni a féléves tandíjat amit igy kénytelen vagyok kicsengetni... Nagyon hálás lennék.
Köszönöm előre is!