Fórum büntetőjog régebbi elöl     új hozzászólás


Személyazonosság igazolása szabs rend. 27.§

irisorai # e-mail 2011.10.25. 12:20

"A https://ugyintezes.magyarorszag.hu/…RatingWindow?… oldalon az alábbi szöveg található, mely jellegéből adódóan jogszabályi megfogalmazásnak tűnt"

Igen, az is volt, 1999. december 31-ig.
Pontosabban a honlapon szereplő fordulat valószínűleg a személyi igazolvány kiadásának és nyilvántartásának átmeneti szabályairól szóló 47/1993. (X. 26.) Korm. rendelet idejéből maradt, annak 15. § (2) bekezdése: a személyi igazolványt a tulajdonosa köteles sértetlenül megőrizni, magánál tartani, és a hivatalos személyek felhívására azt személyazonosságának igazolása céljából átadni.
Az ezt a rendelkezést tartalmazó jogszabály azonban több mint 10 éve hatálytalan. Az azóta hatályos jogszabály, a személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet azonban NEM tartalmaz olyan rendelkezést, hogy az állampolgár állandóan köteles magánál tartani az igazolványt, mindössze azt írja elő, hogy jogszabályban meghatározott esetekben és módon, felhívásra köteles bemutatni (lásd OBH 1076/2001).

Az általad hivatkozott rendelkezésekkel összevetve én úgy ítélem meg, hogy a jelenleg hatályos előírások alapján nem lehet valakit csak azért szabálysértési bírsággal súlytani, mert az igazoltatáskor nincs nála személyi okmány, ha egyébként arra alkalmas módon igazolni tudja magát (például más igazolja, vagy bediktálja az adatait, vagy egyszerűen azt mondja, hogy otthon/az autómban van, ha akarja, ott oda tudom adni).
Induljunk ki rosszhiszeműen.
Futok a parkvárosban nyáron egy atlétában meg egy zseb nélküli rövidnadrágban / Leugrok a boltba cigiért / Épp átúsztam a Balatont és szállok ki a vízből. Valamiért "gyanús" leszek az épp arra járó rendőrnek. Megbüntethet attól függetlenül, hogy együttműködöm vele, és mindent megteszek a beazonosíthatóságom érdekében? Nyilván nem.
Viszont ebből kiindulva, még nem ilyen extrém esetekben sem pusztán azért büntetnek meg, mert konkrétan nem volt nálam okmány (ellenben további intézkedések, eljárás alanya lehetek). Ha ez így lenne, akkor a költségvetési hiányt elég hatékonyan lehetne csökkenteni egy, a maraton célszalagjához kiálló, bírságoló rendőrosztaggal.

earthy # e-mail 2011.03.17. 17:26

Sziasztok! Kérdésem lenne: A 218/1999. (XII.28.) Korm. rendelet 27.§ az alábbiak szerint rendelkezik:
Személyazonosság igazolásával kapcsolatos kötelességek megszegése
27. § (1) Aki személyazonosítására alkalmas okmányával kapcsolatos kötelezettségét megszegi, az igazoltatásra feljogosított személy felszólítására személyi adatainak bemondását, illetőleg az okmány átadását megtagadja, vagy az említett adatokra vonatkozólag az intézkedés során valótlant állít;
százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a rendőrség hatáskörébe tartozik.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a rendőrség helyszíni bírságot szabhat ki.

Az 1. bekezdés 1. fordulata csupán keretet ad egyéb jogszabályoknak, 3. fordulata pedig tevékenységet feltételez, miszerint konkrét elkövetési magatartás a megtagadás (szándékos), függetlenül a birtoklástól (gondatlan v. szándékos).

Kiindulva az átlagos esetekből, ha elmulasztja az állampolgár a személyazonosításra alkalmas okmányát magával vinni, és így közterületen a rendőr intézkedés alá vonja, s nem tudja magát hitelt érdemlően igazolni, úgy a rendőr az 1994. évi XXXIV. törvény értelmében (33.§ 2. bek a)) jogosult őt előállítani személyazonosságának megállapítása céljából. Munkájából kifolyólag szabálysértési eljárást kezdeményez, azonban felmerül a kérdés, hogy a polgár a szabs. rendelet 27.§ 1 bekezdésében foglalt szabálysértést elkövette-e.

Mely joghely teszi az állampolgár részére kötelezővé az okmány birtoklását.

A https://ugyintezes.magyarorszag.hu/…RatingWindow?… oldalon az alábbi szöveg található, mely jellegéből adódóan jogszabályi megfogalmazásnak tűnt:
Egy személyazonosításra alkalmas hatósági igazolvánnyal minden polgár köteles rendelkezni, és azt magánál tartani. Személyazonosításra alkalmas okmány

 1. a személyazonosító igazolvány,
 2. az útlevél és
 3. a kártyaformátumú, 2001. január 1-je után kiállított jogosítvány.

A szabálysértési eljárás alapját nyilvánvalóan nem képezheti egy honlap, még akkor sem ha az történetesen a Magyarország.hu. Megkíséreltem a jogszabályt felkutatni:
168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet
a személyazonosító igazolvány kiadásáról
és nyilvántartásáról
A személyazonosító igazolvány birtokban tartására vonatkozó szabályok
31. § (1) Az érvényes személyazonosító igazolványt a magyar állampolgár, a bevándorolt, a letelepedett és a menekült jogállású személy köteles sértetlenül megőrizni, jogszabályban meghatározott esetekben és módon – felhívásra – bemutatni, a visszavonás elrendelésekor vagy a jogosultság megszűnésekor, illetőleg az új állandó személyazonosító igazolvány kiadásakor a személyazonosító igazolvány átvételére jogosult hatóságnak leadni.
(2) A személyazonosító igazolványt másra átruházni, letétbe helyezni, vagy biztosítékul adni, illetőleg átvenni nem szabad.
(3) A cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett és a kiskorú polgár személyazonosító igazolványának kiadásával, használatával, birtokban tartásával kapcsolatos kötelezettségek a törvényes képviselőt terhelik.

32. § (1) Akinek a személyazonosító igazolványát eltulajdonították, megsemmisült vagy elvesztette, köteles azt haladéktalanul, de legkésőbb a tudomására jutásától számított három munkanapon belül bármely körzetközponti jegyzőnél vagy külföldön a külképviseletnél bejelenteni. A személyazonosító igazolvány eltulajdonítása miatt a bejelentési kötelezettség a rendőrségnél tett feljelentéssel is teljesíthető.
(2) Ha az (1) bekezdésben foglalt bejelentést a külképviseletnél teszik meg, úgy az haladéktalanul értesíti a központi szervet, amely haladéktalanul gondoskodik az okmány elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése tényének a nyilvántartáson történő átvezetéséről.
(3) Ha az (1) bekezdésben foglalt bejelentést a körzetközponti jegyzőnél teszik meg, úgy az haladéktalanul gondoskodik az okmány elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése tényének a nyilvántartáson történő átvezetéséről.
(4) Ha az (1) bekezdésben foglalt bejelentést a rendőrségnél tett feljelentéssel teljesítik, a rendőrség haladéktalanul, elektronikus úton értesíti a központi szervet, amely haladéktalanul gondoskodik az okmány eltulajdonítása tényének a nyilvántartáson történő átvezetéséről.

32/A. § (1) A megtalált személyazonosító igazolványról a megtalálástól számított három munkanapon belül értesíteni kell bármely körzetközponti jegyzőt, illetve külképviseletet.
(2) Ha az (1) bekezdésben foglaltak szerint a külképviselet értesül az okmány megtalálásáról, úgy haladéktalanul értesíti a központi szervet, amely gondoskodik a találás tényének a nyilvántartáson történő azonnali átvezetéséről.
(3) Ha az (1) bekezdésben foglaltak szerint a körzetközponti jegyző értesül az okmány megtalálásáról, úgy haladéktalanul gondoskodik a találás tényének a nyilvántartáson történő átvezetéséről.
(4) Ha a rendőrség értesül az okmány megtalálásáról, úgy haladéktalanul értesíti bármely körzetközponti jegyzőt, aki gondoskodik a találás tényének a nyilvántartáson történő átvezetéséről.
(5) Az állandó személyazonosító igazolvány elvesztéséről, eltulajdonításáról, megsemmisüléséről, illetve megtalálásáról szóló bejelentésről felvett jegyzőkönyvet a körzetközponti jegyző, illetve külföldön a külképviselet a központi szervnek továbbítja.
1992. évi LXVI. törvény
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról,
a végrehajtásáról kiadott 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelettel egységes szerkezetben
Személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványok
Nytv. 29. § (1) A személyazonosító igazolvány a polgár írásbeli nyilatkozata, valamint az anyakönyv és a személyiadat- és lakcímnyilvántartás – nem magyar állampolgár esetén ezeken túlmenően a polgár útlevele és a magyarországi tartózkodásának jogcímét igazoló közokirat – alapján kiállított olyan hatósági igazolvány, mely a polgár személyazonosságát és az e törvényben meghatározott adatait közhitelűen igazolja.
(2) A polgár elektronikus úton is bejelentheti a személyazonossága igazolására alkalmas hatósági igazolványa elvesztését, ellopását, megsemmisülését és kérheti annak pótlását, amennyiben adataiban nem következett be változás. Ilyen esetben a hatósági igazolványt az – okmányazonosító adat kivételével – a pótlásra kerülő korábbi hatósági igazolvánnyal megegyező adattartalommal kell kiadni. A felsorolt és a külön jogszabályban meghatározott eseteket kivéve a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványok kiadásával összefüggő eljárásokban a hatóság nem tart elektronikusan kapcsolatot az ügyféllel. A személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványok kiadására irányuló kérelem csak személyesen terjeszthető elő.
(3) A személyazonosító igazolvány tartalmazza a polgár

 1. nevét;
 2. születési helyét;
 3. születési idejét;
 4. állampolgárságát;
 5. anyja nevét;
 6. nemét;
 7. arcképét;
 8. aláírását, ha a 14. életévét betöltötte;
 9. a személyazonosító igazolvány okmányazonosítóját és érvényességi idejét.

(4) A polgár személyazonosságát – a személyazonosító igazolványon túl – az érvényes útlevél vagy a kártyaformátumú vezetői engedély igazolja. A személyazonosítás céljából – jogszabályban meghatározott kivételekkel – a polgár nem kötelezhető más okmány bemutatására.
(5)
(6) A kiskorúság miatt cselekvőképtelen polgár részére a személyazonosító igazolványt a törvényes képviselő kérelmére kell kiadni. A korlátozottan cselekvőképes jogosultat a személyazonosító igazolvány kiadása ügyében megilleti az eljárási képesség.
(7) A polgár köteles igényelni a személyazonosító igazolvány kiadását, amennyiben nem rendelkezik más érvényes, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolvánnyal.
(8) A központi szerv haladéktalanul a Schengeni Információs Rendszerbe továbbítja annak a személyazonosító igazolványnak az adatait, amelynek elvesztését, eltulajdonítását, megsemmisülését, illetve találását bejelentették, és ezt a tényt a központi nyilvántartásba bejegyezték.
(9) A központi szerv a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban kezeli a (8) bekezdés szerinti figyelmeztető jelzés elhelyezésével kapcsolatos adatokat.

A fentiekből logikailag következik az okmány birtoklására vonatkozó kötelezettség, azonban konkrét –ezt megfogalmazó - kötelezettséget nem találtam. Nehezen feltételezhető, hogy RTV szerinti személyes szabadság korlátozásával/korlátozhatóságával fenyegetett mulasztás ne képezhetné alapját szabálysértési eljárásnak, azonban ennek feltétele, hogy valamely jogszabály a szabs r. 27.§ 1. bekezdésének első fordulatát kitöltse tartalommal.

Akkor végülis köteles magánál tartani, de ezt konkrétan semmi sem írja így le, csak következik a törv.szövegből?