Fórum segítségkérés újabb elöl     új hozzászólás


Már a hajamat tépem...

Potter6 # e-mail 2007.08.30. 10:23

Az alábbiakhoz kérem a segítségeteket : a végrehajtó azt kéri az árverési vevőtől, hogy írjon a bentlakónak egy felszólító levelet, hogy költözzön ki: csak ebben az esetben hajlandó birtokba adni az árverési vevőnek az ingatlant, aki beköltözhető állapotban vette azt az árverésen. Milyen jogszabály, törvény vagy mifene alapján kéri ezt? Mi köze a vevőnek a jelenleg bentlakóhoz? Előre is köszönöm a válaszokat. /Vevő levelét megírta a hatósági kiköltözésről, stb./

Egyjogász #   2007.08.30. 10:29

A végrehajtási törvény ezt írja erről:

154. § (1) Ha az árverési vevő a teljes vételárat kifizette, és az árveréstől számított 30 nap eltelt, a végrehajtó az árverésen megvett ingatlant átadja az árverési vevőnek.
(2) Az ingatlan után az adó és más köztartozás az árverési vevőt az árverés napjától terheli.
(3) Az ingatlan után járó bérösszeg (haszonbér) az árverési vevőt az árverés utáni legközelebbi esedékességi időponttól illeti meg, feltéve, hogy az árverési vevő az árverésről a bérlőt (haszonbérlőt) ezelőtt az időpont előtt értesítette. Az értesítés elmulasztásából vagy a késedelmes értesítésből eredő kár az árverési vevőt terheli.
154/A. § (1) Az adós és az adós jogán az ingatlanban lakó személyek - a (3) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel - az árveréstől számított 30. napig, ha a végrehajtó ennél hosszabb határidőt adott a vételár megfizetésére, eddig az időpontig, jogorvoslat előterjesztése esetén pedig az erről szóló határozat rendelkezése szerint a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15. napig kötelesek az ingatlant ingóságaiktól kiürítve elhagyni, és biztosítani, hogy a végrehajtó átadja azt az árverési vevőnek.
(2) A végrehajtást foganatosító bíróság a jogorvoslat benyújtásáról, a jogorvoslatot elbíráló bíróság pedig a jogorvoslatot elbíráló határozat jogerőre emelkedéséről tájékoztatja a végrehajtót, és részére a határozatot megküldi.
(3) Az adós és a vele lakó személyek ideiglenesen mentesülnek a kiköltözési kötelezettség alól, ha a vételár kifizetése határidőben nem történt meg; ebben az esetben a teljes vételár kifizetésétől számított 30 napon belül kell kiköltözni az ingatlanból.
(4) A végrehajtást foganatosító bíróság az adósnak a - becsérték közlésének kézhezvételétől számított 15 napon belül előterjesztett - kérelmére az ingatlan elhagyására egyszeri halasztást adhat, ha az ingatlan a 147. § (3) és (4) bekezdésében foglaltaknak megfelel, és az adós az elhelyezését ideiglenesen sem tudja biztosítani. Nincs helye halasztásnak, ha az adóst az eljárás során korábban rendbírsággal sújtották, vagy kérelmére a bíróság legalább 6 hónapra a halasztásra is okot adó körülmény miatt a végrehajtást felfüggesztette.
(5) A halasztás időtartama legfeljebb az árverés időpontjától számított 6 hónapig terjedhet.
(6) A halasztás iránti kérelemben meg kell jelölni a halasztás indokát és a kérelem alaposságát valószínűsítő körülményeket, azt, hogy a kérelmező mely címről, illetve rövid úton milyen módon idézhető a meghallgatáson való megjelenésre, a kérelmet alátámasztó iratokat pedig csatolni kell. Ha a kérelem elbírálásához a kérelmező meghallgatása szükséges, a bíróság a meghallgatásra a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belüli határnapot tűz ki, és erre a kérelmezőt azzal idézi, hogy távolmaradása (képviselőjének távolmaradása) a kérelem elintézésének nem akadálya.
(7) A kérelemről a beérkezését követő 8 napon belül, meghallgatás tartása esetén a meghallgatáson kell dönteni.
(8) A halasztás tárgyában hozott döntést haladéktalanul kézbesíteni kell a kérelmezőnek. A halasztást elrendelő végzést, illetve az elutasító végzés elleni fellebbezésről szóló értesítést a végrehajtó részére is meg kell küldeni.
(9) A kérelmet elutasító végzés ellen a kérelmező fellebbezhet. A fellebbezést a végzés kézbesítésétől számított 15 napon belül, meghallgatás esetén a végzés kihirdetésekor lehet bejelenteni. Fellebbezés esetén az árverés megtartható, de az árverési vevőt tájékoztatni kell a halasztás tárgyában folyamatban levő eljárásról.
(10) Ha a kiköltözésre az (1), (2) és (5) bekezdésben foglalt időpontig nem került sor, a végrehajtó az árverési vevő kérelmére - szükség esetén rendőrség közreműködésével - haladéktalanul intézkedik az ingatlan kiürítése iránt a 182-182/A. § megfelelő alkalmazásával.

Egyjogász #   2007.08.30. 10:32

Szóval az ingatlan átadásáról, ill. annak kiürítéséről a végrehajtónak kell gonodkodnia, azért is hívják így, mert ő jogosult és köteles végrehajtani a jogerős határozatokat, stb.

Azt pedig szerintem a végrehajtótól kérdezd meg, hogy milyen jogszabály alapján kéri, hogy az árverési vevő ilyen módon működjön közre a végrehajtásban

Potter6 # e-mail 2007.08.30. 10:53

Köszönöm szépen a választ. De ez még semmi : arra "is" hivatkozik, hogy per folyik ellene és ha az lezárul, vagy mondja vissza a vevő, akkor majd birtokba adja. De a per az az előző árverés őáltala történt elbaltázásának nem vagyoni kt-i pere, melynek folyamodványa egy olyan kitétel, hogy a következő árverés megtörténtéig fizessen ennyit meg ennyit. És a bíró kötelezte őt arra (szerintem azért, hogy ne kelljen sokat fizetnie, de ezt a szerencsétlenje nem érti), hogy mielőbb lezargassa az árverést. És erre azt mondja, hogy a bírónő az átadásra nem kötelezte. Hát persze, hogy nem konkrétan, mert az szorosan hozzá tartozik az árveréshez: a törvény szerint "haladéktalanul" gondoskodnia kell az átadásról. Szerintem a pernek semmi köze ehhez az árveréshez.
A vevő hozzácsaphatja a nem vagyoni kártérítéshez eme késedelemből származó (pl. befektetés, állagromlás, rongálás, bérleti díj stb.) kárát is?

Potter6 # e-mail 2007.08.30. 10:57

Vajon zsarolásnak számít-e, ha a vevőnek azt mondja a végrehajtó, ha visszavonja a keresetet, akkor birtokba adja az ingatlant?

ObudaFan # e-mail 2007.08.30. 15:42

Szerintem meg nem szabad azt a keresetet visszavonni, itt meg előbb egy végrehajtási kifogást kell benyújtani a bíróságnak, majd esetlegesen kártérítési perben érvényesíteni a most keletkezett kárt.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

Potter6 # e-mail 2007.08.30. 17:13

Köszönöm szépen.

Egyjogász #   2007.08.31. 07:04

217. § (1) A végrehajtó törvénysértő intézkedése, illetőleg intézkedésének elmulasztása (a továbbiakban együtt: intézkedése) ellen a fél vagy más érdekelt végrehajtási kifogást terjeszthet elő a végrehajtást foganatosító bírósághoz.
(2) A végrehajtási kifogást a végrehajtó intézkedésétől számított 15 napon belül kell előterjeszteni. Ha az intézkedés később jutott a kifogást előterjesztő tudomására, vagy ez a kifogás előterjesztésében a végrehajtó intézkedésétől számított 15 napon túl is akadályozva volt, a végrehajtási kifogás előterjesztésének határidejét a tudomásszerzéstől, illetőleg az akadály megszűnésétől kell számítani.
(3) A végrehajtó intézkedésétől számított 6 hónap eltelte után nem lehet végrehajtási kifogást előterjeszteni. E határidő elmulasztása miatt nincs helye igazolásnak.
(4) A bíróság a végrehajtási kifogásról soron kívül - szükség esetén a felek meghallgatása után - határoz.
(5) A bíróság a végrehajtási kifogás beérkezésétől számított 8 munkanapon belül - a kifogás másolatának megküldésével együtt - intézkedik a kifogásolt végrehajtói intézkedésre vonatkozó, illetve a kifogás elbírálásához szükséges iratok beszerzése iránt, a végrehajtó pedig a bíróság megkeresésének 8 munkanapon belül köteles eleget tenni. A bíróság a végrehajtási kifogást elbíráló végzését - az 50. § (2) bekezdését is figyelembe véve - 60 napon belül hozza meg, kivéve, ha ahhoz a felek meghallgatása vagy egyéb bizonyítás felvétele szükséges.