Összeférhetetlenségi ügyek - Lehet-e orvosként ügyvéd?

2005.02.10. Pesti Ügyvéd (2005. januári szám)

A Budapesti Ügyvédi Kamara elnöke az Összeférhetetlenségi Bizottságnak megküldte az X Ügyvédi Iroda által használt levélpapírt, melyen Dr. jur. et med. X. Y. ügyvéd, iroda-vezető, a szülészet- nőgyógyászat és az egészségügyi szervezés szakorvosa szerepelnek, azzal, hogy a Bizottság folytasson összeférhetetlenségi vizsgálatot az ügyben.

Az Összeférhetetlenségi Bizottság eljáró tanácsa a Budapesti Ügyvédi Kamara elnöke által kezdeményezett összeférhetetlenségi eljárásban az alábbi állásfoglalást hozta.

A tanács megállapítja azt, hogy dr. X. Y. ügyvéd orvosi szakképesítéseinek tényleges gyakorlása az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény (a továbbiakban: Ütv.) 6. § (2) bekezdés a), b) és c) pontjai szerinti tudo-mányos, oktatói, illetve nem igazságügyi szakértői tevékenységnek tekintendő, s mint ilyen, az ügyvédi tevékenységgel nem összeférhetetlen.

Indokolás

A Budapesti Ügyvédi Kamara elnöke az Összeférhetetlenségi Bizottságnak megküldte az X Ügyvédi Iroda által használt levélpapírt, melyen Dr. jur. et med. X. Y. ügyvéd, iroda-vezető, a szülészet- nőgyógyászat és az egészségügyi szervezés szakorvosa szerepelnek, azzal, hogy a Bizottság folytasson összeférhetetlenségi vizsgálatot az ügyben.

A vizsgálat tárgya ily módon az volt, hogy nevezett dr. X. Y. orvosi szakképesítései sze-rinti tevékenysége az Ütv. rendelkezései alapján összeférhetőnek minősül-e az ügyvédi tevékenységgel.

Eljáró tanács az ügyben érintett ügyvédet megkereste. Nevezett az ügyben részletes szakmai önéletrajzot, publikációs listát csa-tolt és bemutatta ügyvédi munkájában szak-orvosi ismereteinek interdiszciplináris felhasználását.

Az Ütv. 5. § (3) bekezdése határozza meg, hogy melyek az ügyvédi tevékenységgel együtt gyakorolható más szakmai tevékeny-ségek.

Ezek között az orvosi tevékenység nem szerepel, vagyis abból kell kiindulni, hogy az orvosi tevékenység az ügyvédi tevékeny-séggel nem együtt gyakorolható tevékenység. Kivétel ez alól természetesen az, ha az orvosi szakképesítéssel megszerzett ismeretek az Ütv. 6. § (2) bekezdése alapján olyan célból és tartalommal kerülnek hasznosításra, mint például a tudományos, oktatói vagy szakértői tevékenységek.

Eljáró tanács a csatolt részletes szakmai tevékenységi leírás alapján arra a megállapításra jutott, hogy ügyvéd orvosi-szakorvosi képesítését nem közvetlen gyógyító tevékenységként, hanem ügyvédi tevékeny-sége mellett és ahhoz kapcsolódóan is tudo-mányos, oktatói és szakértői célból és tartalommal hasznosítja.

Az ügyvéd és az ügyvédi iroda névhasz-nálatáról rendelkező MÜK 5/1999. (III. 1.) szabályzat IV. 12. és 14. pontja határozza meg azt, hogy ügyvéd névtábláján, illetve levélpapírján milyen adatokat tüntethet fel.

Ennek megfelelően azon szakképesítés, melyre az ügyvéd hatósági bizonyítvánnyal rendelkezik, a névtáblán, illetve levélpapíron szerepeltethető. Ilyennek tekintendő az or-vosi, illetve szakorvosi képesítés is, ezért a vizsgálat kezdeményezésére okot adó levélpapír az eljáró tanács álláspontja szerint a hivat-kozott szabályzat előírásaival összhangban van.

Mindazonáltal az eljáró tanács fel kívánja hívni érintett ügyvéd figyelmét arra, hogy orvosi képesítéseivel megszerzett ismeretek és jogosítványok gyakorlása során figyelemmel kell lennie arra, hogy az a tudományos, oktatói és szakértői tevékenység kereteit nem lépheti túl.

Dr. Zsolnay András
eljáró tanács elnöke,
az Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke

  • kapcsolódó anyagok
ÜGYVÉDI IRODÁK
ÜGYVÉDSÉG