Fórum munkajog, foglalkoztatás újabb elöl     új hozzászólás


Összeférhetetlenség a közszolgálati jogban

Alasondro Alegré # e-mail 2015.10.07. 11:10

T. Fórumozók!

A munkahelyemen felmerült a kérdés, hogy egy vezetői beosztásban dolgozó kormánytisztviselő számlázhat-e egyéni vállalkozóként, egyáltalán, lehet-e egyéni vállalkozó.

A válaszokat előre is köszönöm.

monoszkop #   2015.10.12. 13:58

Az attól függ, hogy milyen tevékenységet végez.(Pl. oktathat...)

A Kttv. a további jogviszonyt az alábbiak szerint szabályozza:

2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről

6. § 32. további jogviszony: a fennálló kormányzati szolgálati jogviszony (közszolgálati jogviszony esetében a fennálló közszolgálati jogviszony) melletti másik kormányzati szolgálati jogviszony (közszolgálati jogviszony esetében másik közszolgálati jogviszony), valamint az egyéb jogviszony.

Együttalkalmazási tilalom, összeférhetetlenség

84. § (1) Nem létesíthető kormányzati szolgálati jogviszony, ha a kormánytisztviselő ezáltal hozzátartozójával irányítási (felügyeleti), ellenőrzési vagy elszámolási kapcsolatba kerülne.

(2) A külpolitikáért felelős miniszter a külszolgálati hálózat tekintetében, illetve az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter az Állandó Képviselet tekintetében - ha jogszabály másként nem rendelkezik - az (1) bekezdésben foglalt tilalom alól különösen indokolt esetben felmentést adhat.

85. § (1) A kormánytisztviselő nem lehet helyi önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati képviselő annál az önkormányzatnál, amely az őt alkalmazó államigazgatási szerv illetékességi területén működik.
(1a) A központi államigazgatási szerv és a fővárosi és megyei kormányhivatal kormánytisztviselője nem lehet

 1. helyi nemzetiségi önkormányzat elnöke, elnökhelyettese,
 2. országos nemzetiségi önkormányzat elnöke, elnökhelyettese, továbbá
 3. nemzetiségi önkormányzat képviselője.

(2) A kormánytisztviselő további jogviszonyt - tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység és a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony (a továbbiakban együtt: gyakorolható tevékenység), továbbá a közérdekű önkéntes tevékenység kivételével - csak a munkáltatói jogkör gyakorlójának előzetes engedélyével létesíthet.

A gyakorolható tevékenység végzésére irányuló jogviszonyt, valamint a közérdekű önkéntes tevékenység végzésére irányuló jogviszonyt, annak létesítését megelőzően a munkáltatói jogkör gyakorlójának írásban be kell jelenteni, ha e jogviszony keretében végzett tevékenység a kormánytisztviselő munkaköri feladataival közvetlenül összefügg.

(3) A kormánytisztviselő a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően a gyakorolható tevékenység, továbbá a közérdekű önkéntes tevékenység végzésére irányuló jogviszonyt kizárólag a munkáltatói jogkör gyakorlójának előzetes engedélye alapján létesíthet, ha a munkavégzés időtartama részben azonos a kormánytisztviselő beosztás szerinti munkaidejével.

(4) A kormánytisztviselő

 1. nem folytathat olyan tevékenységet, nem tanúsíthat olyan magatartást, amely hivatalához méltatlan, vagy amely pártatlan, befolyástól mentes tevékenységét veszélyeztetné;
 2. pártban tisztséget nem viselhet, párt nevében vagy érdekében - az országgyűlési, az európai parlamenti, illetve a helyi önkormányzati választásokon jelöltként való részvételt kivéve - közszereplést nem vállalhat;
 3. nem lehet gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő, illetve felügyelőbizottsági tag, kivéve, ha a gazdasági társaság önkormányzati, köztestületi többségi tulajdonban, vagy a 87. § (2) bekezdés f) pontja szerinti szervezet közvetlen vagy közvetett tulajdonában, vagy tartósan állami tulajdonban van, vagy az állami tulajdonos különleges jogokat biztosító részvény alapján delegálja, továbbá, ha a társaságban az állami közvetlen vagy közvetett befolyás mértéke - a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény rendelkezései alapján számítva - legalább ötven százalék.

(5) Nem keletkeztet összeférhetetlenséget az olyan állami befolyás gyakorlása következtében gazdasági társaságban vagy más szervezetben keletkező vezető tisztségviselői, illetve felügyelőbizottsági, audit bizottsági tagság, amelynek alapja az államháztartás, illetve a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának erősítése érdekében hozott állami intézkedés, különös tekintettel az állami tőkeemelésre, kölcsönnyújtásra, kezesség-, illetve garanciavállalásra.

86. § (1) A kormánytisztviselő köteles haladéktalanul írásban bejelenteni, ha vele szemben törvényben meghatározott összeférhetetlenségi ok merül fel, illetve ha kormányzati szolgálati jogviszonyának fennállása alatt összeférhetetlen helyzetbe kerül. A munkáltatói jogkör gyakorlója köteles haladéktalanul írásban felszólítani a kormánytisztviselőt az összeférhetetlenség megszüntetésére. Amennyiben a kormánytisztviselő az összeférhetetlenséget a felszólítás kézbesítésétől számított harminc napon belül nem szünteti meg, kormányzati szolgálati jogviszonya megszűnik.

(2) Ha a 84. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség a kormányzati szolgálati jogviszony fennállása alatt keletkezik, akkor az érintettek megegyezése hiányában a munkáltatói jogkör gyakorlója dönti el, hogy melyik kormánytisztviselőnek szűnik meg a kormányzati szolgálati jogviszonya.

!!!

87. § (1) A vezetői munkakört betöltő kormánytisztviselő a gyakorolható tevékenység, valamint a 85. § (4) bekezdés c) pontja szerint kivételesen folytatható tevékenység végzésére irányuló jogviszony kivételével további jogviszonyt nem létesíthet.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a vezetői munkakört betöltő kormánytisztviselő a munkáltatói jogkör gyakorlójának az előzetes engedélye alapján

 1. viselhet egyesületben, érdek-képviseleti szervezetben, valamint szövetkezetben tisztséget,
 2. folytathat közérdekű önkéntes tevékenységet,
 3. lehet alapítvány, közalapítvány kezelő szervezetének tagja, illetve elnöke,
 4. elláthat edzői, versenybírói játékvezetői tevékenységet,
 5. folytathat tanszékvezetői tevékenységet,
 6. lehet állami alapító vagy az általa létrehozott szervezet által önállóan, vagy más állami alapítóval, állami alapító által létrehozott szervezettel vagy államháztartáson kívüli szervezettel közösen alapított (köz)alapítványban felügyelő bizottsági tag,

g)188 lehet felsőoktatási intézmény oktatási feladatokat is ellátó belső szervezeti egységének vezetője.
(3) Vezetői munkakört betöltő kormánytisztviselő összeférhetetlenségére az (1) és (2) bekezdésben meghatározottakon túlmenően egyebekben a kormánytisztviselőre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
(4) A 85. § (4) bekezdés c) pontját és (5) bekezdését a vezetői munkakört betöltő kormánytisztviselő esetében akkor is alkalmazni kell, ha a tisztségviselés, a tagság ellátása további jogviszony létesítésével jár.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2015.10.12. 16:20

Szóval nem lehet egyéni vállalkozó.

www.kbs-ugyved.hu

K.beatrix # e-mail 2016.02.03. 15:00

Kedves Szakértők!

Érdeklődnék, hogy kormánytisztviselő alapíthat e egyesületet? lehet e elnöke, elnökhelyettese?

Válaszukat köszönöm!

flo00 # e-mail 2016.06.10. 17:17

Kedves Szakértők!

A segítségüket szeretném kérni. Jelenleg GYed-en vagyok otthon a gyermekemmel, egyébként születése előtt kormánytisztviselőként dolgoztam, a jogviszonyom azóta is tart.

Az összeférhetetlenségi nyilatkozat szerint végezhetek művészeti, illetve oktatói tevékenységet a munkáltatóm megkérdezése nélkül. A kérdésem a következő: eme tevékenységeket viszont legálisan, egyéni vállalkozóként szeretném űzni, lehetséges-e ez a főállásom mellett végzett "félKATÁs" egyéni vállalkozóként? És ha igen, alkalmazottat felvehetek a vállalkozásomba?

Nagyon köszönöm a segítséget!

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2016.06.10. 17:23

Nem lehetsz egyéni vállalkozó.

www.kbs-ugyved.hu

flo00 # e-mail 2016.06.10. 19:00

Köszönöm a válaszod! Viszont akkor milyen módon végezhetek művészeti tevékenységet legálisan?

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2016.06.10. 21:53

Fogsz egy ecsetet, és festesz. Nekiülsz, és írsz egy regényt. Fellépsz egy színdarabban. Faragsz egy szobrot. Ilyesmi.

www.kbs-ugyved.hu

bundori # e-mail 2016.06.11. 09:26

Aki egy Vagyonkezelő cégnél dolgozik mint társasházkezelő, az lehet- e mint lakástulajdonos, társasházi intézőbizottsági elnök,tag vagy közösképviselő? Összeférhet ez a hivatalos munkájával?

kini98 # e-mail 2016.07.14. 10:15

Kedves Válaszadó!

Önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselő lehet politikai ifjúsági szervezet tagja? Abban tisztséget vállalhat?

Köszönöm!

Jusztasz #   2016.07.14. 11:50

Hiányos tudásom szerint a Kttv. nem zárja ki.

Csak azt írja, hogy pártban tisztséget nem viselhet, párt nevében vagy érdekében közszereplést nem vállalhat.

2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről

1. § E törvény hatálya

 1. a helyi önkormányzat képviselő-testületének polgármesteri hivatala, közterület-felügyelete, a közös önkormányzati hivatala (a továbbiakban: képviselő-testület hivatala) köztisztviselőjének és közszolgálati ügykezelőjének közszolgálati jogviszonyára terjed ki.

85. § (4) A kormánytisztviselő

 1. nem folytathat olyan tevékenységet, nem tanúsíthat olyan magatartást, amely hivatalához méltatlan, vagy amely pártatlan, befolyástól mentes tevékenységét veszélyeztetné;

b) pártban tisztséget nem viselhet, párt nevében vagy érdekében - az országgyűlési, az európai parlamenti, illetve a helyi önkormányzati választásokon jelöltként való részvételt kivéve - közszereplést nem vállalhat;

226. § (1) A közszolgálati jogviszonyban e törvény kormánytisztviselőkre vonatkozó rendelkezéseit az e fejezetben foglalt eltérésekkel, megfelelően kell alkalmazni.

(2) Ahol e törvény

 1. „államigazgatási szervet” említ, azon e fejezet alkalmazásában „közigazgatási szervet” kell érteni,
 2. „kormánytisztviselőt” említ, azon e fejezet alkalmazásában „köztisztviselőt” kell érteni,

c) „kormányzati szolgálati jogviszonyt” említ, azon e fejezet alkalmazásában „közszolgálati jogviszonyt” kell érteni.

Persze ha nem a kormányzópárt ifjúsági szervezetéről van szó lehet rajta fogást keresni. Lásd pl. a bizalomvesztést, vagy:

"..nem tanúsíthat olyan magatartást, amely hivatalához méltatlan, vagy amely pártatlan, befolyástól mentes tevékenységét veszélyeztetné;

64. § (1) Hivatalára az a kormánytisztviselő méltatlan, aki olyan magatartást tanúsít - akár a hivatali munkájával (munkavégzésével), akár a kormánytisztviselői jogviszonyából adódó kötelezettség megszegésével összefüggésben, akár munkahelyén kívül -, amely alkalmas arra, hogy az általa betöltött beosztás tekintélyét vagy a munkáltató jó hírnevét, illetve a jó közigazgatásba vetett bizalmat súlyosan rombolja, és emiatt nem várható el, hogy a munkáltató a jogviszonyt fenntartsa.

66. § (1) Bizalomvesztésnek minősül, ha a kormánytisztviselő a 76. § (2) bekezdésében meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget.
(2) A bizalomvesztés indoka kizárólag a kormánytisztviselő magatartásában, illetve munkavégzésében megnyilvánuló és bizonyítható tény lehet.

76. §(2) A kormánytisztviselő vezetői iránti szakmai lojalitással köteles ellátni feladatait. Szakmai lojalitás alatt kell érteni különösen a vezető által meghatározott szakmai értékek iránti elkötelezettséget, a vezetőkkel és a munkatársakkal való alkotó együttműködést, a szakmai elhivatottsággal történő, fegyelmezett és lényeglátó feladatvégzést.

bagi0308 # e-mail 2016.10.18. 15:00

Tisztelt Válaszadó!
Állami tisztviselőként lehet e vki vállalkozó,vagy kft.vezető tiszviselője.A Kttv.szerint anno nem,de az Áttv.-ben nem látok erre vonatkozóan semmit.Vagy azzal tilthatják meg,hogy ez nem állami tisztviselőhöz méltó magatartás?

La Vida Loca # e-mail 2017.10.20. 19:36

Jó estét! Az alábbi kérdésben szeretnék tanácsot, választ kapni:
Egy pályázati eljárásban az egyik pályázó cég ügyvezető-tulajdonosa a lánya annak annak a főosztály-vezetőnek, aki a pályázatok elbírálását és értékelését végző főosztályt irányítja. A főosztály döntés-előkészítő szerepet játszik, a tényleges döntéshozatal a főosztályon kívül születik meg (ugyanakkor a szóban forgó pályázatok értékelésére kizárólag ez a főosztály jogosult).
A pályázat-értékelési szempontrendszer többségében szubjektív elemeket tartalmaz, alig van olyan kérdés, ahol a a pályázó által leírtakra objektív kritériumok alapján, egyértelmű és vitathatatlan módon lehet a megfelelő pontszámot adni.
Megtagadhatja-e a főosztályon dolgozó tisztviselő az említett cég pályázatának elbírálását, arra való hivatkozással, hogy nem tudja objektív és elfogulatlan módon pontozni, hiszen a szubjektív elemekre épülő bírálati rendszer miatt bárki megvádolhatja azzal, hogy a főnöke haragjától félve felülpontozta az annak leánya által benyújtott pályázatot? A másik oldalról pedig ha nem minősíti a kiválónak a pályázatot, akkor az nyilván nem lesz jó hatással a főosztályon belüli helyzetére...

chava #   2017.10.22. 11:51

Mármint a pályázat minősítése nem lehet hatással a jogviszonyára? Közvetlenül lehet, hogy nem, de nem szívesen dolgoznék olyan helyen, ahol éppen lepontoztam az ügyvezető főnököm gyerekének a pályázatát...

Ez az eset hasonló ahhoz, mintha egy járási bírónak a bíróság elnökének a gyermekének büntető ügyét kellene elbírálnia. Csak ott a bíróság könnyebb helyzetben van, mert át tudják passzolni más járásnak az ügyet.
A kérdező viszont azt írja, hogy országosan ez az egyetlen főosztály, aki a bírálattal foglalkozik.

chava #   2017.10.23. 12:26

Mit tehet a beosztott, ha a főnöke, aki érintett az összeférhetetlenségben nem tisztázza a helyzetét?

alfateam # e-mail 2017.10.23. 13:33
La Vida Loca # e-mail 2017.10.23. 20:02

Szia mosza!
Szerintem is megtagadható, de konkrétan mely jogszabály mely rendelkezése alapján?

chava #   2017.10.24. 08:45

@La Vida Loca, a Kttv.78. §-át nézted már? Különösen a 78. § (3) b)

kokozaza # e-mail 2018.01.22. 16:00

Tisztelt Szakértők,
Az alábbiakban kérnék szépen hozzáértő segítséget.
15 éves munkaviszonyom van banki területen, jelenleg fizetés nélküli szabadságon vagyok GYED alatt. Amennyiben szeretnék megpályázni egy önkormányzati köztisztviselői pénzügyes állást, fel kell mondani a jelenlegi munkahelyemen? Igent és nemet is hallottam már erre. Vagyis fizetés nélküli szabadság mellett létesíthetek-e köztisztviselői munkaviszonyt? Amennyiben nem, mi tiltja pontosan? Nagyon köszönöm!

Mazsiolka # e-mail 2018.08.15. 21:05

Jó estét! Polgármesteri hivatal pénzügyi osztályvezetője lehet-e könyvelő egyéni vállalkozó, és könyvelhet-e olyan vállalkozóknak, akik azon a településen tevékenykednek, mint ahol ő vezető beosztású dolgozó. Szabályos-e az adott felállás?

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2018.08.15. 21:31

Kttv. 85. §
(2) A kormánytisztviselő további jogviszonyt - tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység, a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és az állami projektértékelői jogviszony (a továbbiakban együtt: gyakorolható tevékenység), továbbá a közérdekű önkéntes tevékenység kivételével - csak a munkáltatói jogkör gyakorlójának előzetes engedélyével létesíthet. A gyakorolható tevékenység végzésére irányuló jogviszonyt, valamint a közérdekű önkéntes tevékenység végzésére irányuló jogviszonyt, annak létesítését megelőzően a munkáltatói jogkör gyakorlójának írásban be kell jelenteni, ha e jogviszony keretében végzett tevékenység a kormánytisztviselő munkaköri feladataival közvetlenül összefügg.
(3) A kormánytisztviselő a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően a gyakorolható tevékenység, továbbá a közérdekű önkéntes tevékenység végzésére irányuló jogviszonyt kizárólag a munkáltatói jogkör gyakorlójának előzetes engedélye alapján létesíthet, ha a munkavégzés időtartama részben azonos a kormánytisztviselő beosztás szerinti munkaidejével.
(4) A kormánytisztviselő

 1. nem folytathat olyan tevékenységet, nem tanúsíthat olyan magatartást, amely hivatalához méltatlan, vagy amely pártatlan, befolyástól mentes tevékenységét veszélyeztetné.

A vezető meg egyáltalán nem létesíthet más munkavégzésre irányuló jogviszonyt. De a képviselőtestület adhat felmentést.

www.kbs-ugyved.hu

Mazsiolka # e-mail 2018.08.15. 21:33

Tehát ha kérte, és engedték neki, akkor mehet ilyen formában ez a tevékenység.
Köszönöm!

Dr.Attika # e-mail 2018.08.16. 06:19

Pontosan az, hogy nem könyvelhet a településen tevékenykedő vállalkozókat. (4) bekezdés a.)pont.

Ügyvéd
http://jogitanacs.info
http://amerikairendszam.com

Mazsiolka # e-mail 2018.08.16. 07:32

A pénzügyi osztályvezető, aki adókivető, adóellenőrző minőségében ellenőrizheti azokat a vállalkozásokat, amiket ő könyvel. Nekem ez sántít. Nem a visszaélés miatt, de akár az is előfordulhat.
Ezt is ki tudja védeni azzal, hogy bejelenti a tevékenységét a jegyzőnek?

Kérdő Ivett # e-mail 2019.08.15. 16:19

Üdvözletem!
Az a kérdésem, hogy természetvédelmi ügyben, (helyi természetvédelmi területről van szó, ahol a jegyző az illetékes) panaszbejelentés esetén eljárhat-e a jegyző, vagy át kell adnia az ügyet, ha: a bejelentés önkormányzati tulajdonban lévő termőföldre vonatkozik és a bepanaszolt személy önkormányzati képviselő. De a bepanaszolt tevékenységet nem képviselőként, hanem vállalkozóként végzi.
Köszönöm a választ!