Fórum öröklés és családjog régebbi elöl     új hozzászólás


gyámság levétele.

wers # e-mail 2019.10.08. 06:56

A motivációját lehet, hogy jobb, ha nem "értettem"...

Azt ő tudja. Ismerek olyan esetet, mikor a nem hivatalos gondnok 12 év után hirtelen megbetegedett, és hamarabb halt meg, mint az édesanyja, a gondnokolt.

rigoz # e-mail 2019.10.07. 16:19

A nem hivatásos gondnokot nyilván felmentik a kérelmére, ahogy írod is KBS, másrészt okszerűtlen is lenne, ha nem tennék.

Az átlagember nem tudja mi az a gondnokság, nem is biztos, hogy baja az...

A motivációját lehet, hogy jobb, ha nem "értettem"...

szallac # e-mail 2019.10.07. 08:54

:DDDDDD

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2019.10.06. 20:32

A gyámhatóság mérlegelési jogkörben dönt a felmentés kérdésében, arra nem feltétlen köteles.
Naaaaa... A nem hivatásos gondnokot kérésére felmentik. Szép is lenne, ha mert egyszer önként - szívességből, díjazás nélkül - elvállalta mindhalálig kényszerítenék.

www.kbs-ugyved.hu

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2019.10.06. 20:30

Rigoz, nem értetted a kérdését. Pontosabban a motivációját. S bár megsértődött, valójában segített volna a észrevételem. Ha sértődés helyett próbálja megérteni.

www.kbs-ugyved.hu

szallac # e-mail 2019.10.06. 15:41

Köszönöm a válaszát rigoznak.

"Szerintem te nem tudod, mi a gondnok feladata."
Szerintem meg nem az volt a kérdésem, hogy mi a gondnok a feladata.

rigoz # e-mail 2019.10.06. 14:29

A gondnok felmentése esetén a gyámhatóság egyúttal új gondnokot rendel. Nem kerül ebből adódóan a gondnokolt bentlakásos szociális intézménybe, amíg gondnokság alatt áll, mindig lesz gondnoka is.

A gondnok felmentéséig köteles feladatait ellátni.

A gyámhatóság mérlegelési jogkörben dönt a felmentés kérdésében, arra nem feltétlen köteles.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2019.10.06. 14:07

Az állam ilyenkor új gondnokot keres vagy esetleg valamilyen szociális intézménybe kerül?
Szerintem te nem tudod, mi a gondnok feladata.

www.kbs-ugyved.hu

szallac # e-mail 2019.10.06. 10:53

Az lenne a kérdésem, hogy ha egy gondnok a felmentését kéri a 8 éve tartó gondnoki feladatok alól, akkor a gondnokolttal mi fog történni? (Cselekvőképtelen,idős gondnokoltról van szó.)
Az állam ilyenkor új gondnokot keres vagy esetleg valamilyen szociális intézménybe kerül?
Köszönöm.

rigoz # e-mail 2019.09.22. 18:49

A gyámhatóság hozzájárulása kell az ingatlan eladásával kapcsolatos jognyilatkozatok érvényességéhez, így a gondnok rokonsági fokának sincs relevanciája.

A gondnok és Ön közti vita rendezése érdekében, illetve az ingatlantulajdon értékesítéséhez való hozzájárulásért forduljon a gyámhatósághoz, azaz a lakóhelye szerint illetékes járási (kerületi) kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Osztályához.

Ugyanígy forduljon a gyámhatósághoz, ha a gondnok felmentését szeretné elérni.

A felülvizsgálatra irányuló per folyamatban léte alatt - mivel ugyanazon felek közt és tárgyban egyidejűleg több per nem folyhat - azonban nem, azt követően és az előtt azonban bármikor.

A gondnokolt bármikor pert indíthat a gondnokság alá helyezése megszüntetése iránt.

A gondnokság alá a cselekvőképességet érintően azt helyezi, helyezheti a bíróság, aki

  • ügyei viteléhez szükséges belátási képessége tartósan vagy rendszeresen visszatérően nagy mértékben csökkent (részlegesen korlátozó gondnokság alá helyezés esetén) vagy teljesen hiányzik (teljesen korlátozó, illetve kizáróként emlegetett gondnokság)
  • érdekei védelme ezt megkívánja
  • jogvédelme másként nem biztosítható
  • társadalmi kapcsolataira is figyelemmel

A meggondolatlanság lehet erre alap, de önmagában még nem elégséges ehhez.

Hise #   2019.09.22. 16:25

Tisztelt Rigoz!

Köszönöm szépen a kimerítő választ!
Valahogy majd megpróbálom meghálálni.
Azt elfelejtettem leírni hogy a gondnok egy rokon, nem a szüleim.
Akkor ha jól veszem ki, a gondnokság megtartása mellett is eladhatom a részemet, ha a gondnok hozzájárul.
Ha a tárgyaláson dönt a bíróság a gondnokság fentartásról, akkor van valamilyen határidő, ami után lehet csak újra tárgyalást tartani, ha mégis meg akarnám szüntetni.
Csak mert meggondolatlan vagyok, azért van a gondnokság.
Az interneten is olvasni hogy hiszékeny idősekkel bérbeadásnak vagy másnak álcázott adásvételi szerződéseket iratnak alá, és mivel a tulajdonos valódi aláírása szerepel rajta, a bíróság is nehéz helyzetben van.

Köszönöm szépen!

rigoz # e-mail 2019.09.21. 08:35

Cselekvőképességet részlegesen korlátozó gondnokság alatt álló, azaz korlátozottan cselekvőképes személy a cselekvőképessége korlátozottsága körébe eső körben alapvetően továbbá maga nyilatkozik és a gondnok azt csak jóváhagyja.

A gondnok a jóváhagyást csak a godnokolt valós érdekvédelme esetében tagadhatja meg.

Egyébként - érdekellentét esetén - eseti gondnok kirendelését kell kezdeményezze, illetve azt a gondnokolt is kérheti.

A gondnok önállóan csak kivételesen, azonnali és a gondnokol nyilvánvaló károsodástól való védelmét

A korlátozottan cselekvőképes személy nyilatkozata a cselekvőképessége korlátozottsága körében - a gondnoki jóváhagyása hiányában is - érintett körben is csak akkor semmis, ha az a tartalma alapján a gondnokolt érdekeit sérti.

Az ingatlanügylet esetében azonban mindenképpen kell tárgyi súlya miatt a gyámhatóság hozzájárulása, többek közt az is ezen kivételes esetkörbe tartozik.

rigoz # e-mail 2019.09.21. 08:28

Tisztelt Hise!

Ilyen ügyletben egyébként a szülők - mint gondnokok - nem dönthetnek önállóan, gyámhatósági jóváhagyás kell.

Javaslom, hogy forduljon kérelemmel a gyámhatósághoz az érdekellentét rendezésére irányulóan, e kérelmét önállóan is előterjesztheti.

Nyomatékosan felhívom a figyelmét, hogy az a hatóság, amelytől az ügy tárgyilagos megítélése bármely okból nem várható el, az ügyintézésből kizárt.

A kizárási okot az ügyfél (akinek közvetlen érintettségével járó ügyben dönt a hatóság) is bejelentheti, az ügyintéző, a hatósággal vagy önmagával szembeni ok esetén a hatóság vezetője azonban köteles erre.

Ilyen esetben a felettes szerve - lakhely szerint illetékes megyei kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya - által kijelölt, más, azonos hatáskörű hatóság jár el.

Erre irányuló esetleges indítványát javaslom, hogy a felettes szervhez nyújtsa be.

Hise #   2019.09.21. 02:34

Tisztelt Jogász Urak!

Az lenne a kérdésem, hogy korlátozó gondnokság meghosszabbítása iránti per lesz hamarosan.
Az a gond, hogy a szüleimmel élek egy kétlakásos társasházban, és a megromlott viszony miatt mindenképpen el akarom adni a részemet.
Ha marad a gondnokság, akkor is eladhatom? Ha igen, mennyiben rendelkezhetem az érte kapott pénzzel vagy egy részével?

Köszönöm a választ

Burn Out # e-mail 2019.05.17. 17:18

Gondozó szülő adjon meghatalmazást nektek. Erre felesleges lenne családba fogadás indítani.

Kisgolyo # e-mail 2019.05.17. 17:12

Tisztelt Jogi Fórum!

Idéglenes gyámságot szeretnénk az unokámnak, az élettársam és én. Élettársammal 11 éve vagyok együtt bejelentett élettársi kapcsolat nincsen. A lányom hazaköltözött az unokám most náluk jár iskolába én külföldön dolgozom / 4hét kint és 4 hét itthon/ és mikor én dolgozom és a lányom is elutazik pár napra akkor az élettársammal van a gyerek. Az iskolában ezért már szóltak. Kérdésem,hogy ilyen esetben mit lehet tenni? Válaszukat előre is köszönöm.

rigoz # e-mail 2019.02.27. 07:05

Tisztelt rikike1!

A kérdéseire válaszolva a következőkről tájékoztatom.

Először is a gondnoki tisztség - jogszabály erejénél fogva - csak és kizárólag a gyámhatóság jogerős és végrehajtható felmentő határozata alapján szűnhet meg.

Ennek hiányában - annak ellenére is, hogy a hivatásos gondnokkénti foglalkoztatottsága megszűnt - a gondnoki tisztsége, az abból adódó valamennyi jog és kötelezettség fennáll, a vagyoni ügycsoportok tekintetében korlátozott gondnokoltak vonatkozásában a pénzkezelés tekintetében is.

Amennyiben a gyámhatóság az eljárási kötelezettségének nem tesz eleget úgy a mulasztása ellen a következő módokon lehet fellépni:

  • mulasztási per: jelzéssel kell élni igazolhatóan a felügyeleti szerv, a területileg illetékes megyei kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályának Szociális és Gyámügyi Osztálya felé, majd annak eredménytelensége esetén a mulasztás bekövetkeztétől (ügyintézési határidő letelte) számított 90 napon belül a területileg illetékes közigazgatási és munkaügyi bírósághoz címzett és benyújtott keresettel lehet kérni a mulasztás tényének megállapítását és az eljárási kötelezettség teljesítésére kötelezését a
  • közérdekvédelmi ügyézséghez címzett kérelem: a megyeszékhely szerint illetékes járási ügyészségnél kérelmezhető a mulasztás tényére hivatkozással az, hogy az ügyészség hívja fel a gyámhatósági jogkörben eljáró járási kormányhivatalt eljárási kötelezettsége teljesítésére, a felhívás eredménytelensége esetén az ügyészség mulasztási pert indít a járási kormányhivatal ellen, illetve felügyeleti eljárást kezdeményez

Amennyiben a hivatásos gondnoki jogviszonya megszűnését követően továbbfoglalkoztatják, tisztségben tartják - ideértve a késedelmes felmentést is - természetesen ugyanúgy megilleti a díjazás ezért a tevékenységéért, mintha a jogviszony még fennállna, sőt munkaügyi tárgyú jogsértést követ el a gyámhatóság (igazából jogilag nem is foglalkoztathatnák, de ha mégis megteszik, az nem mehet puszira...).

Az elmaradt munkabérét, sőt, az eljárási kötelezettség elmulasztásából eredő kárát is joga van követelni, előbbire munkaügyi perben, utóbbira a közhatalom (jogszabálysértő, jogellenes hatáskörgyakorlás) gyakorlásával okozott kár megtérítése tárgyban polgári per indításával van lehetősége érvényesíteni, utóbbi eljárásban a jogi képviselet kötelező.

rikike1 # e-mail 2019.02.27. 06:52

Tisztelt jogi fórum
Hivatásos gondnokként kértem a felmentésemet 2018 12 01től. semmiféle határozatot értesítést nem kaptam arról hogy ez megtörtént, leadtam a megszokott havi beszámolókat a gyámhivatal felé(mert minden gondnokolt esetében új gondnok hiányában nem mentettek fel) Azonban a hivatásos gondnoki feladatok további ellátásáért már sem január sem február hónapra nem kaptam díjazást.Mikor érdeklődtem(addig senki nem tájékoztatott) közölték, hogy mivel a kormányhivatallal a hivatásos gondnoki megbízási szerződésem, felbontásra került díjazásra nem vagyok jogosult.Érdeklődnék van e lehetőség mégis a díjazásra, vagy ha már nem vagyok hivatásos gondnok magánemberként pedig kifejezetten tiltakozom a gondnoki tisztség ellátása ellen, akkor milyen jogcím alapján kezelhetem a gondnokoltak jövedelmét pl.köszönöm

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2018.12.06. 13:23

Már válaszoltam: akkor kap hivatásos gyámot.

De te nem válaszoltál: biztos, hogy ezt akartad kérdezni, erre voltál kíváncsi?

www.kbs-ugyved.hu

laventa # e-mail 2018.12.06. 13:21

Az anya testvére a gyám. Az anya itthagyta a gyereket 10 éve, az apa jelenleg külföldön dolgozik, és amúgy is elég alkalmatlan az apai feladatok ellátására. Ezen kívül nincs további egyenesági rokon, aki alkalmas lenne. Egyetlen nagymama van, aki az ország másik felében él és 12 éves volt a gyerek, amikor először találkozott vele.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2018.12.06. 12:11

Vagy vállalja más hozzátartozó a gyámságot vagy rendelnek neki hivatásos gyámot.

Nem lehet, hogy nem is a gyámságot akartad kérdezni, hanem a szülői felügyeleti jog gyakorlását?

www.kbs-ugyved.hu

laventa # e-mail 2018.12.06. 09:36

Jó napot!
Én azt szeretném megkérdezni, hogyha valaki lemond egy kiskorú gyámságáról, mi történik, ha az egyik szülő ismeretlen helyen van és 10 éve nincs kapcsolata a gyerekkel, a másik szülő pedig külföldön dolgozik.
Előre is köszönöm!

Tordesillas # e-mail 2009.02.09. 21:41

kiszacsek

A gyámhivatal kivételesen akkor is felmentheti a gondnokot, ha a működése ellen nem merült fel különösebb kifogás, de más személy gondnokként kirendelése a gondnokolt érdekében kedvezőbb.
Akár erre is hivatkozhat a gyámhivatalnál.

ObudaFan # e-mail 2009.02.09. 18:37

A gondnokság megszüntetéséhez az szükséges, hogy már ne legyen cselekvőképtelen. A lentiekkel ellentétben nem bocsátkoznék találgatásokba, te jobban tudod, hogy most beszámítható-e , vagy sem.
A gondnok maga is kérheti felmentését, a gyámhatóság pedig akkor rendel új gondnokot a régi elmozdításával enélkül, ha folyamatosan, vagy súlyosan törvényt sért. Persze ebben az esetben még mindig nem feltétlenül te leszel az új gondnok.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

Tordesillas # e-mail 2009.02.09. 11:06

kiszacsek

Nem írta ugyan, hogy hajléktalan ismerőse kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt áll, de mivel minden jövedelmét Ön szerint gondnoka kapja kézhez, feltételezem, hogy kizáró gondnokság alatt áll, ugyanis a kizáró gondnokság alatt álló nem rendelkzhet a jövedelmével, a korlátozó viszont a felével igen.
Cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló személy nem köthet házasságot, semmilyen engedéllyel sem.
Ha korlátozó gondnokság alatt áll, akkor köthet házasságot, aminek megkötéséhez a gyámhvatalnak és gondnokának nincs köze.

A gondnokváltás viszont már a gyámhivatalra tartozik.
Ha befogadta és közös háztartásban él vele, akkor kérheti a hivatásos gondok felmentését és saját maga kirendelését, amivel kapcsolatban a gyámhivatal lefolytatja a szükséges eljárást (pl. meghallgatják Önt, a gondokoltat, környezettanulmányt szereznek be, stb.), ami alapján döntenek róla.
Még az is lehet, hogy kirendelik Önt gondnoknak, de kirendelnek mellé vagyonkezelő eseti gondokot.