szövetkezet megszünése


ObudaFan # 2006.01.27. 16:44

Nincs mit.

pálkatapéter # 2006.01.27. 08:31

Köszönöm.Ez biztató.

ObudaFan # 2006.01.26. 18:24

Amennyi idő alatt a könyvelést meg lehet csinálni, annyi idő lesz a végelszámolás.

pálkatapéter # 2006.01.26. 07:20

Kedves Obuda Fan!
Amennyiben jól értem, a maradék 4 főt kell összehívni és 2/3 os többségű döntést kell hozni, ami ugye 3 főben minimálható?A folytatásban a jegyzőkönyv megküldése után a cégbíróság kijelöli a végelszámolót. A végelszámoláshoz vannak kötelezően lefutandó idők?,vagy mehet automatikusan, hiszen se vagyonunk, se tartozásunk, de követelésünk sincs senki felé?

ObudaFan # 2006.01.25. 21:05

Automatikusan akkor szűnik meg, ha a legkisebb létszámot 6 hónap alatt sem éritek el. De hamarabb is megszűhet: ha elhatározza a legfőbb szerv a végelszámolást. Úgyhogy össze kell hívni a tagokat és elhatározni a végelszámolást, a jegyzőkönyvet benyújtani a cégbíróságon.

pálkatapéter # 2006.01.25. 20:29

Múlt év szeptemberében én indítottam ezt a témát és az azóta eltelt események után újra tanácstalan vagyok. A szövetkezet -amelynek megszüntetéséről érdeklődtem- 8 taggal működött. Október és november hónapban a tagok közül 4 fő kilépett a szövetkezetből. Kilépési nyilatkozatát írásban tette meg. Mivel a szövetkezeti törvény is, valamint a szövetkezetünk alapító határozata is úgy rendelkezik, hogy amennyiben a tagok száma 5 fő alá csökken, a szövetkezet megszűnik, levélben megkerestük az illetékes cégbíróságot és bejelentrettük a létszám 4 főre csökkenését.
A cégbíróség válaszlevélben kérte, hogy küldjük el a kilépési nyilatkozatokat, valamint arról tájékoztatott, hogy a végelszámolónak az ügyvezető elnököt fogja kijelölni.
A cégbíróság kérésének megfelelően elküldtük a nyilatkozatokat, amelyre aztán azt a választ kaptuk, hogy a szövetkezet megszünésének a létszámcsökkenés miatt csak akkor van lehetősége, ha a szövetkezet a kilépést hat hónapig nem jelenti be a cégbíróságnak a legkisebb létszám elérését.
Innentől fogva nem értem. Most már hiába telik el a 6 hónap, akkor sem szünik meg?
Lépjen ki még a maradék 4 fő is, és azt ne jelentsük be 6 hónapig?
Tényleg, mi van, ha az összes tag kilép? akkor sem szünik meg a szövetkezet? Mit kell tenni, hogy megszünjön ez azévek óta vegetáló, az elmúlt 2 évben már egyáltalán nem működő szövetkezettől megszabaduljunk? Kérlek Obuda Fan!

ObudaFan # 2005.11.09. 17:25

A Csőd tv. ilyet nem ír elő.

bakony # 2005.11.09. 07:10

köszönöm Obuda Fan gyors válaszát.Kérdésem az alábbiakkal pontosítom:közzétételi kötelezettségnek az IM.Cégnyilvántartási és Céginformációs Szolgálatnak való megküldést értem.

ObudaFan # 2005.11.08. 16:41

Mármint hol? Mert a Cégközlönyben cégbírósági és bírósági határozatok jelennek meg. A mérleg a cégbíróságon lesz nyilvános.

bakony # 2005.11.07. 10:16

A végelszámoló a végelszámolást lezáró mérleget,stb.iratokat a cégbíróságnak bejelenti és kéri a cég törlését.Kérdés : a záró mérleget közzé kell-e a végelszámolónak tettetni ? Köszönettel!

bakony # 2005.11.07. 10:16

A végelszámoló a végelszámolást lezáró mérleget,stb.iratokat a cégbíróságnak bejelenti és kéri a cég törlését.Kérdés : a záró mérleget közzé kell-e a végelszámolónak tettetni ? Köszönettel!

ObudaFan # 2005.10.11. 16:55

Keress egy ügyvédet, de nagy valószínűséggel elévült tartozásról van szó. A bankok szorgalmasan megpróbálnak elévült tartozásokat is behajtani, mert a bíróság az elévülést csak akkor veszi figyelembe, ha a kötelezett kifejezetten hivatkozik erre. Viszont jó lenne felderíteni az ügy hátterét, amihez jogi segítségre lesz szükséged.

cserika # 2005.10.11. 13:05

Szövetkezettel kapcsolatos az én kérdésem is.
1988-ban építkeztünk, akkor kaptam a szövetkezettől 60. 000 Ft kamatmentes hitelt.
1991-ben a szövetkezet jogutód nélkül megszűnt, az OTP nemrég levelet küldött, hogy cca.670000 Ft tartozásom van, erre a számla számra.
Írtam nekik, ez lehetetlen, már vagy 10 éve /ha nem több/ semmi levelet, felszólítást nem kaptam, tudomásom szerint a kölcsönöm lejárt.
Azt írták vissza, hogy az ő nyilvántartásuk szerint ennyi a tartozásom, forduljak a munkáltatóhoz. Ami 1991-ben jogutód nélkül megszűnt.
Mit tegyek??? Keressek egy ügyvédet????

ObudaFan # 2005.09.06. 18:24

Sanos, ha 5 alá csökkentek akkor is végelszámolni kell (Szöv. tv. 90. §).

pálkatapéter # 2005.09.06. 18:16

Köszönöm ,,Obuda Fan,,-nak a részletes tájékoztatót. Benne van minden, amitől tartottam. Titokban azt reméltem - mivel ilyen vérszegény szövetkezetről van szó - van egyszerűbb megoldás. A helyzet az, hogy a tagok közül már semkit nem érdekel, mi történik. Sorban nyújtják be kilépési nyilatkozatukat.Mi van, ha minden tag kilép? Kit büntetnek? Hiszen mindenki aki munkát végzett, díjazás nélkül tette azt.
Nincs közös vagyon, sem ingó, sem ingatlan.Nincs tartozás. A felszámolás munkáját senki nem akarja vállalni,külső felszámolót megfizetni nincs pénz.
Nem akartok venni egy per-, teher és igénymentes szövetkezetet?

ObudaFan # 2005.09.05. 17:25

Hát azért egy könyvelőre nagy valószínűséggel szükség lenne, mert a szabályos meoldás a végelszámolás.

A gazdálkodó szervezet jogutód nélküli megszûnését kimondó határozatban rendelkezni kell a végelszámoló személyérôl;
A jogutód nélküli megszûnést kimondó határozatot a gazdálkodó szervezet vezetôje köteles haladéktalanul, de legkésôbb 8 napon belül a cégbíróságnak megküldeni. E határidô elmulasztásáért a polgári jog általános szabályai szerint felel, továbbá a cégbíróság a gazdálkodó szervezet vezetôjét pénzbírsággal sújthatja.
A cégbíróság elrendeli a végelszámolási eljárásról szóló végzésnek a Cégközlönyben való közzétételét.
A végelszámolásról a végelszámolás kezdô idôpontjától számított 8 napon belül a végelszámoló értesíti a végelszámolással érintett ingatlan fekvése szerint illetékes földhivatalt, az illetékes adó- és vámhatóságot, illetékhivatalt, valamint a társadalombiztosítási igazgatási szervet; a területileg illetékes állami munkaerôpiaci szervet; az illetékes környezetvédelmi felügyelôséget; a gazdálkodó szervezet bankszámláit vezetô valamennyi pénzintézetet; az adós székhelye szerint illetékes levéltárat.
A gazdálkodó szervezet vezetôje köteles:

  1. végelszámolás kezdô idôpontját megelôzô nappal a záró leltárt, tevékenységet lezáró mérleget, továbbá adóbevallást és az eredmény felosztása után zárómérleget készíteni, és azt az adóhatóságnak és - ha a végelszámoló nem a gazdálkodó szervezet vezetôje - a végelszámolónak a végelszámolás kezdô idôpontjától számított 30 napon belül átadni;
  2. a nem selejtezhetô és titkos minôsítésû iratokról iratjegyzéket készíteni és azokat, valamint az irattári anyagokat és a folyamatban lévô ügyekrôl az információkat - ha a végelszámoló nem a gazdálkodó szervezet vezetôje - a végelszámolónak átadni;
  3. a végelszámolás kezdô idôpontjától számított 30 napon belül a végelszámolónak és az illetékes környezetvédelmi felügyelôségnek nyilatkozatot tenni arról, hogy maradtak-e fenn olyan környezeti károsodások, környezeti terhek, melyekbôl bírságfizetési vagy egyéb fizetési kötelezettség, a károsodások, illetve terhek rendezéséhez szükséges kiadás származhat;

A végelszámoló a mérlegbôl és a hitelezôk jegyzékébôl kiindulva végelszámolási nyitó mérleget készít, melyet a végelszámolás kezdô idôpontjától számított 45 napon belül a jogutód nélküli megszûnést kimondó szerv elé terjeszt.
A végelszámoló a végelszámolás befejezésekor - a számvitelrôl szóló törvény szerinti üzleti év(ek)rôl külön-külön - beszámolót, az utolsó üzleti évrôl készült beszámolóban kimutatott eredmény felosztása után végelszámolási zárómérleget (záró egyszerûsített mérleget), zárójelentést és vagyonfelosztási javaslatot készít, valamint intézkedik a gazdálkodó szervezet iratanyagának elhelyezésérôl. A végelszámolási zárómérleg (záró egyszerûsített mérleg) alapján az adóhatósággal el kell számolni a a társasági adót és az egyéb adókat, a záró adóbevallásokat el kell készíteni.
A végelszámoló a beszámolót, a végelszámolási zárómérleget (záró egyszerûsített mérleget) és a záró adóbevallást a végelszámolási zárómérleg elkészítésének napját követô 30 napon belül az adóhatóságnak köteles megküldeni.
A végelszámoló a zárómérleget, záró egyszerûsített mérleget, a zárójelentést és a vagyonfelosztási javaslatot a jogutód nélküli megszûnést kimondó határozatot meghozó testületnek vagy szervezetnek jóváhagyásra bemutatja, majd az eljárás befejezését az iratokkal együtt a cégbíróságnak bejelenti, amely elrendeli a gazdálkodó szervezet törlését a cégjegyzékbôl.

pálkatapéter # 2005.09.05. 08:16

Tisztelt Fórumozók!

Kélrlek segítsetek egy számomra bonyolultnak tűnő probléma megoldásában.

Az alaphelyzet: A MGTsz megszűnését követően visszakapott tagi részarányok erdő művelési ágú, osztatlan közös tulajdonainak kezelésére 8 fő magánszemély szövetkezetet hozott létre. Az erdő nem megosztható, ezért a törvény közös művelési kötelezettséget ír elő.
A szövetkezet 1993 évbe alakult. Tevékenysége kizárólag a tagok tulajdonát képező erdőterületek bérművelése volt. A szövertkezet elnöke, tagjai, mind más munkahelyen dolgoznak, illetve nyugdíjasok. A szövetkezetnek alkalmazottja nem volt, a munkát fizetés nélkül végezték a tagok és az elnök. A könyvelést az elnök felesége végezte, a bevallásokat egy volt Tsz főkönyvelő készítette, szaktanácsadói díjért.
A szövetkezet működése során vagyont nem szerzett. Tartozása nincs, csak a tagok felé elmaradt bérleti díjak és az utóbbi időben a működésre befizetett tagi kölcsön , illetve a törzstőke összegében.
Történt, hogy a tagok a szövetkezet kezelésébe lévő erdeiket eladták és közgyűlési határozatban döntöttek a szövetkezet megszüntetéséről. Gondolkodtak az eladásban, sajnos erre nem érkezett érdemi ajánlat, így marad a jogutód nélküli megszűnés lehetősége.
A sors fintora, hogy a bevallásokat készítő, és szaktanácsokat adó főkönyvelő a napokban elhúnyt, mielőtt a szövetkezet megszűnésénél elvégezhette volna a bevallási és felszámolási tevékenység körüli bábáskodás tevékenységét.
A szövetkezetnek pénze nincs, igaz tartozása sem. A tagok, már nem hajlandók több pénzt bevinni adózott jövedelmükből, különösen most, amikor az értékesítés után okafogyottá vált a szövetkezet fenntartása.
Kérem adjatok tanácsot, milyen irányba induljunk a megszüntetés érdekében? Milyen határozatokat Hozzunk? Elég-e az a közgyűlési jegyzőkönyv, amelyben a szövetkezet megszünését határozták el a tago? Vannak-e a megszüntetésnek formanyomtatványai? , ha igen milyenek?
Elég-e, ha a Cégbíróságnak megküldjük a megszüntetést elhatározó jegyzőkönyv egy példányát és kijelentjük, hogy nincs adóságun, nincs követelésünk, egyszerűen megszüntnek tekintjük a szövetkezetet, vagy vannak kötelezően lefuftandó körök? Mégegyszer emlékeztetőül, pénzünk nincs, sem felszámolóra sem más munka elvégeztetésére. Várom tanácsaitokat.