ügynöki szerződés


ObudaFan # 2005.12.29. 19:55

Saját szerződést ingyen nem teszek közzé, másét meg azért nem , mert szerzői jogsértés lenne, úgyhogy csak néhány tanács.

Érdemes rendezni: a területi, időbeli korlátjait a megbízásnak,
hogy a kereskedelmi ügynök jogosult-e a teljesítés elfogadására (vételár átvételére);
hogy a harmadik félnek a kereskedelmi ügynökhöz intézett, a szerzôdés megkötésére irányuló, illetve a szerzôdéssel kapcsolatos nyilatkozatai a kereskedelmi ügynökkel való közléssel a megbízóval szemben hatályossá válnak-e. Ha nem , kötelezővé kell tenni ennek közlését a 3. féllel.

A felek díj mértékére vonatkozó megállapodása hiányában a kereskedelmi ügynök a tevékenységének helye és a szerzôdés tárgya szerint szokásos díjra, szokásos díjazás hiányában pedig az ügylettel összefüggô valamennyi körülmény figyelembevételével megállapított méltányos díjra jogosult, feltéve, hogy az eset körülményeibôl megállapítható, hogy a felek között a díj mértékének megállapítása hiányában is létrejött a szerzôdés.

A kereskedelmi ügynök díjazása kiköthetô jutalék formájában is. Jutaléknak minôsül a díjnak minden olyan eleme, amely a közvetített ügyletek száma vagy értéke szerint változik.

Amennyiben a felek a szerzôdésben jutalékot kötöttek ki, a kereskedelmi ügynöki szerzôdés hatálya alá esô idôszakban kötött szerzôdés után a kereskedelmi ügynök jutalékra jogosult, ha

  1. a szerzôdést a tevékenysége eredményeként kötötték meg, vagy
  2. a szerzôdést az általa korábban azonos jellegû ügylethez félként megnyert személlyel kötötték meg.

    Ha a kereskedelmi ügynök kizárólagos közvetítôi joggal rendelkezik, azon szerzôdés után is jogosult jutalékra, amelyet a megbízó a szerzôdés hatálya alá esô idôszakban a közremûködése nélkül, közvetlenül kötött a kizárólagossági jogával érintett földrajzi területhez vagy személyi körhöz tartozó féllel. Ha ilyet szeretnétek, akkor a kizárólagosságot a szerződésben külön ki kell kötni.

A felek megállapodhatnak abban, hogy a kereskedelmi ügynököt külön jutalék illeti meg az általa beszedett pénzösszegek után (inkasszójutalék).
Ha a kereskedelmi ügynök felelôsséget vállal a megbízóval szemben a harmadik szerzôdô fél szerzôdésbôl folyó kötelezettségeinek teljesítéséért, a felelôsség elvállalásáért külön jutalék köthetô ki (del credere-jutalék).

A jutalék - a felek megállapodása szerint - akkor és olyan mértékben esedékes, amikor és amilyen mértékben

  1. a harmadik féllel a szerzôdés létrejött és a megbízó teljesítette azt, vagy teljesítenie kellett volna, vagy
  2. a harmadik féllel a szerzôdés létrejött és a harmadik fél teljesítette azt.

A jutalék legkésôbb akkor esedékes, amikor a harmadik szerzôdô fél teljesítette a szerzôdést, vagy teljesítenie kellett volna, ha a megbízó is teljesített volna.

A határozatlan idôre kötött szerzôdést bármelyik fél felmondhatja. A felmondási idô eltérő megállapodás hiányában a szerzôdés elsô évében egy hónap, a szerzôdés második évében két hónap, a harmadik és azt követô években három hónap. Rövidebb felmondási idôben a felek nem állapodhatnak meg, kivéve, ha a kereskedelmi ügynök nem fôtevékenységeként végzi a kereskedelmi ügynöki tevékenységet.
Ha a felek hosszabb felmondási idôben állapodnak meg, a megbízóra irányadó felmondási idô nem lehet rövidebb, mint a kereskedelmi ügynökre irányadó felmondási idô.
A felmondás a naptári hónap utolsó napjára szól.

A kereskedelmi ügynök a megbízótól a kereskedelmi ügynöki szerzôdés megszûnése esetében kiegyenlítést követelhet, ha

  1. a kereskedelmi ügynök a megbízó számára új ügyfeleket szerzett, és a megbízó a kereskedelmi ügynök által szerzett ügyfelekkel fennálló üzleti kapcsolatokból a kereskedelmi ügynöki szerzôdés megszûnését követôen is jelentôs elônyre tesz szert, és
  2. a kiegyenlítés megfizetése az összes körülményre figyelemmel méltányos, különös tekintettel arra, hogy a kereskedelmi ügynök a szerzôdés megszûnése következtében elveszíti olyan jutalékhoz való jogát, amely ôt a szerzôdés hatályban maradása esetén az általa szerzett ügyfelekkel a jövôben létrejövô szerzôdések után megilletné.

Versenykizáró megállapodásnak minôsül az olyan megállapodás, amely a kereskedelmi ügynököt a kereskedelmi ügynöki szerzôdés megszûnése utáni idôre a kereskedelmi ügynöki tevékenységében korlátozza. Versenykizáró megállapodás érvényesen csak írásban, legfeljebb a kereskedelmi ügynöki szerzôdés megszûnése utáni két évre, külön díjazás ellenében, és csak a kereskedelmi ügynöki szerzôdéssel azonos tevékenységi területre korlátozottan köthetô.

zselatin # 2005.12.29. 17:10

Sziasztok!

Egy építőipari kivetelező cégnek dolgozom másod állásba mint üzletszerző.

A jogi viták elkerüléséhez keresek ügynöki szerződést.

Ha valaki tud segíteni kérem írjon ide.

Üdv. Zselatin