Az Állami Számvevőszék befejezte a HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. gazdálkodásának 2012-2015 közötti időszakra kiterjedő ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy a társaság tulajdonosi joggyakorlói a tevékenységüket összességében szabályszerűen látták el. A társaság működésének szabályozottsága és a pénzügyi-számviteli, illetve adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése összességében megfelelt az előírásoknak. A társaság vagyonával szabályszerűen gazdálkodott.

Az Állami Számvevőszék az államháztartáson kívül működő közfeladat-ellátó rendszerek ellenőrzésével hozzájárul ahhoz, hogy a közpénzeket az államháztartáson kívül működő szervezetek is átlátható módon használják fel. Az ÁSZ ezért ütemezetten végzi az állami tulajdonú gazdálkodó szervezeteket ellenőrzését, melynek keretében sor került a HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ellenőrzésére.

A 100%-ban állami tulajdonban lévő egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság földmérési és térképészeti, valamint honvédelmi célú térképellátó közszolgáltatási tevékenységet végez. A foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma 2015-ben 234 fő volt. A társaság 2014-ben pozitív mérleg szerinti eredményt ért el, a többi ellenőrzött évben veszteségesen gazdálkodott.

Az ellenőrzés megállapította, hogy a társaság feletti tulajdonosi joggyakorlás összességében szabályszerű volt. A Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő és a társaság részére használatba adott ingatlanok tekintetében kötött vagyonhasznosítási szerződés hiányos volt, az nem felelt meg teljes körűen a hatályos előírásoknak. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és a Honvédelmi Minisztérium a felügyelőbizottságon keresztül, valamint állandó könyvvizsgáló megbízásával biztosította a tulajdonosi ellenőrzést.

A társaság a vagyongazdálkodással kapcsolatos szabályozás kereteit kialakította, az – a számlarend és a pénzkezelési szabályzat kivételével – megfelelt a jogszabályi előírásoknak. A kialakított, szabályszerű vagyongazdálkodási feltételeket vagyonának változását eredményező döntései meghozatalánál betartotta. A vagyonát az előírásoknak megfelelően tartotta nyilván. Saját vagyonának értéke az ellenőrzött időszakban csökkent, az eszközök pótlásának értéke az elszámolt értékcsökkenés összegét nem érte el.

A társaság bevételeinek és a ráfordításainak elszámolása megfelelt a jogszabályi előírásoknak. A 2013-2015. évi beszámolók kiegészítő mellékletében nem mutatta be az elszámolt értékcsökkenési leírás összegét a számvitelről szóló törvényben meghatározottak szerinti bontásban. A társaság a szolgáltatások díjának megállapítását az előírásoknak megfelelő önköltségszámítással alapozta meg, továbbá szabályszerűen teljesítette a tervezési, beszámolási, és adatszolgáltatási kötelezettségét. A társaság gazdálkodásának a kormányzati szektor hiányára és az államadósságra befolyással bíró elemei összességében megfeleltek a jogszabályi előírásoknak. A belső ellenőrzést az ellenőrzött időszakban működtette.

Az ÁSZ jelentésében a HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének két javaslatot, a honvédelemért felelős miniszternek egy javaslatot fogalmazott meg, amelyekre az érintetteknek 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük.