Az Állami Számvevőszék befejezte a budapesti Apertus Közszolgálati Oktatás-fejlesztési Központ Szolgáltató Nonprofit Kft., az Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft., és a Vas Megyei Temetkezési Kft. 2012-2015 közötti időszakra vonatkozó ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy az Apertus Kft. feletti tulajdonosi joggyakorlás 2012-ben és 2013-ban nem volt szabályszerű, ám 2014-től már megfelelt az előírásoknak. A társaság vagyongazdálkodása 2012 és 2014 között nem volt szabályszerű, működésének szabályozottsága összességében megfelelt, a pénzügyi-számviteli feladatok ellátása azonban nem felelt meg az előírásoknak. Az Annamajori Kft. és a Vas Megyei Temetkezési Kft. feletti tulajdonosi joggyakorlás szabályszerű volt, és a társaságok vagyongazdálkodása, működésük szabályozottsága, valamint a pénzügyi-számviteli, adatszolgáltatási feladatellátásuk is összességében megfelelt az előírásoknak.

Az állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek a nemzeti vagyon részét képezik, ellenőrzésük kiemelten fontos a nemzeti vagyon megőrzése, megóvása érdekében. Az Állami Számvevőszék ellenőrzésével hozzájárul a közpénzek szabályos, átlátható, elszámoltatható és eredményes felhasználásához. Az ÁSZ ezért ütemezetten végzi az állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek ellenőrzését, melynek keretében sor került az Apertus Közszolgálati Oktatás-fejlesztési Központ Szolgáltató Nonprofit Kft., az Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft., és a Vas Megyei Temetkezési Kft. ellenőrzésére is.

Az Apertus Közszolgálati Oktatás-fejlesztési Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. ellenőrzése

A budapesti Apertus Közszolgálati Oktatás-fejlesztési Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. január 19-től áll kizárólagosan a Magyar Állam tulajdonában. A tulajdonosi jogokat 2014. február 17-ig a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal, ezt követően a Nemzeti Közszolgálati Egyetem gyakorolta. A társaság 2012-2013 között közhasznú tevékenységként kutatást végzett a hatásvizsgálati lapok kitöltésének és adminisztrációjának hatékonyabbá és biztonságosabbá tétele érdekében. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem a társaságot bevonta az alapításkori célként megjelölt közfeladat ellátásába. A 2014-ben megkötött szolgáltatási szerződés alapján a társaság közhasznúsági tevékenységei közé tartozott a közszolgálati tisztviselők továbbképzési rendszerével kapcsolatos közfeladatok ellátása. Ennek keretében a társaság informatikai rendszereket, adatbázisokat, e-learning tananyagokat működtetett és fejlesztett, továbbá oktatásszervezési feladatokat látott el.

Az ellenőrzés megállapította, hogy a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal 2012 –2013. években a javadalmazási rendszerről szóló szabályzatot nem alkotta meg, a vagyonnal való gazdálkodás szabálytalanságai megszüntetésére irányuló felügyelőbizottsági határozat végrehajtását nem kérte számon. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem tulajdonosi joggyakorlása 2014-től szabályszerű volt: megalkotta a javadalmazási szabályzatot, a beszámolót elfogadta, intézkedett a szabályszerű működés kereteinek kialakításáról.

A társaság számviteli politikával és az annak keretében elkészítendő szabályzatokkal, valamint számlarenddel 2012-2013 között nem rendelkezett. A hiányzó szabályzatokat 2014-ben szabályszerűen elkészítették. A pénzügyi-számviteli feladatok ellátása az értékcsökkenés elszámolásának kivételével az ellenőrzött időszakban nem volt megfelelő. Az ellenőrzés hiányosságként tárta fel, hogy nem álltak rendelkezésre a gazdasági események elszámolását alátámasztó dokumentumok és az írásbeli kötelezettségvállalások.

A társaság a leltárkészítési kötelezettségének 2012-ben és 2013-ban nem tett eleget, ezáltal a beszámoló leltárral való alátámasztottsága nem volt biztosított. 2014-ben a leltárhiány okait nem tárták fel, felelősségre vonásra nem került sor. A társaság 2015-ben a szabályos vagyongazdálkodás feltételeit kialakította, a számviteli beszámolót leltárral alátámasztotta.

Az ÁSZ az Apertus Közszolgálati Oktatás-fejlesztési Központ Nonprofit Kft. ügyvezetőjének két javaslatot fogalmazott meg, amelyekre 30 napon belül intézkedési tervet kell készítenie.

Az Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft. ellenőrzése

Az Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft. egyszemélyes, 100%-os állami tulajdonú gazdasági társaság, amelyet a Magyar Állam az Annamajori Célgazdaság jogutódjaként 1993. december 31-én, fogvatartottak foglalkoztatása érdekében alapított. A társaság a fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdálkodó szervezet, egyben büntetés-végrehajtási szerv; e minőségében felügyeleti szerve a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága volt. Tevékenységi köre szántóföldi növénytermesztésre, kertészetre, állattenyésztésre (szarvasmarha, sertés, méh, juh), valamint bolti kiskereskedelmi és sütőipari tevékenységre terjedt ki. Rendszeres gazdasági tevékenységet 2012 és 2013 között a székhelyen kívül nem folytatott, 2014-ben telephelye létesült Szegeden, ahol sütőüzemet működtettek. A társaság feladatait saját vagyonnal látta el. Gazdálkodása az ellenőrzött időszakban nyereséges volt; mérleg szerinti eredménye a 2012-2013-2014-2015. években 12,4 millió Ft, 21,6 millió Ft, 92,7 millió Ft, illetve 2,1 millió Ft volt.

Az ellenőrzés megállapította, hogy az Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft. társasági részesedése felett a tulajdonosi jogokat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, továbbá 2015-től a – vállalatcsoport uralkodó tagjaként elismert – Bv. Holding Kft., az előírásoknak megfelelően gyakorolta.

A társaság működésének szabályozottsága összességében megfelelt az előírásoknak. A bevételek és ráfordítások elszámolása szabályszerű volt, beszerzéseit azonban belső szabályozás nélkül folytatta le. A saját előállítású eszközök és a saját termelésű készletek önköltségét szabályszerűen megállapították. A társaság intézkedett a tulajdonosi ellenőrzések javaslatainak végrehajtása érdekében.

Beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségeinek a társaság szabályszerűen eleget tett. Az éves beszámolókat elkészítették, a tulajdonosi joggyakorló által jóváhagyott beszámolók letétbe helyezését és közzétételét határidőben teljesítették. A közérdekű adatok közzétételi kötelezettségét hiányosan teljesítették.

A társaság belső szabályzataiban, nyilvántartásaiban és üzleti terveiben kialakította a vagyona megőrzését, gyarapítását szolgáló, szabályszerű vagyongazdálkodás feltételeit. A vagyon nyilvántartása megfelelt a jogszabályoknak; a vagyon változását, hasznosítását, megterhelését eredményező döntések során érvényesültek a hatásköri előírások.

Az ÁSZ az Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft. ügyvezetőjének három javaslatot fogalmazott meg, amelyekre 30 napon belül intézkedési tervet kell készítenie.

A Vas Megyei Temetkezési Kft. ellenőrzése

A társaság jogelődjét 1953. szeptember 8-án Vas Megye Tanácsa alapította köztemetők fenntartása, üzemeltetése és temetkezési szolgáltatás ellátása érdekében. A társaság a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011-es törvény alapján került – 2012. január 1-jétől – állami tulajdonba, és az ellenőrzött időszakban végig a Magyar Állam kizárólagos tulajdonában volt. A tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket 2012. január 1. és 2013. március 27. között a Vas Megyei Intézmény Fenntartó Központ, 2013. március 28. és 2015. december 31. között az MNV Zrt. gyakorolta. A társaság önkormányzatokkal kötött szerződés alapján kegyeleti közszolgáltatást, valamint vállalkozási tevékenységként temetési szolgáltatást végzett. A társaság az ellenőrzött időszakban nyereségesen gazdálkodott, mérleg szerinti eredménye a 2012-2013-2014-2015. években 16 millió Ft, 7 millió Ft, 4,1 millió Ft, illetve 9,4 millió Ft volt.

Az ellenőrzés megállapította, hogy a Vas Megyei Intézményfejlesztési Központ és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. meghatározta a Vas Megyei Temetkezési Kft. társasági részesedés feletti tulajdonosi joggyakorlásra vonatkozó előírásokat, feladatokat, hatásköröket, jogosultságokat, és az előírásoknak megfelelően gyakorolta a tulajdonosi jogokat.

A Vas Megyei Temetkezési Kft. működésének szabályozottsága összességében megfelelt az előírásoknak. A számviteli törvényben előírt gazdálkodási szabályzatokat elkészítették, azokban kialakították a vagyon megőrzését, gyarapítását szolgáló, szabályszerű vagyongazdálkodás feltételeit. Hiányosság volt, hogy a közérdekű adatok közzétételének rendjét nem rögzítették belső szabályzatban, továbbá az SZMSZ-t és a javadalmazási szabályzatot nem aktualizálták.

A bevételek és a ráfordítások elszámolása összességében – az értékcsökkenés elszámolása kivételével – megfelelt az előírásoknak. Az éves beszámolókat az előírások szerinti formában és tartalommal elkészítették, a tulajdonosi jóváhagyást követően határidőben közzétették és letétbe helyezték.

A vagyonnyilvántartás átlátható és naprakész, a mérleg leltárral megfelelően alátámasztott volt. 2012 és 2015 között a vagyon értékének megőrzését az értékcsökkenést meghaladó összegű beruházás, illetve felújítás, a vagyon állagmegóvását pedig tervszerű karbantartás biztosította. A vagyon változását eredményező döntések megfeleltek az előírásoknak.

Az ÁSZ a Vas Megyei Temetkezési Kft. ügyvezetőjének öt javaslatot fogalmazott meg, amelyekre 30 napon belül intézkedési tervet kell készítenie.