Az Állami Számvevőszék befejezte a MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítványának 2013-2015 közötti időszakra vonatkozó ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy az alapítvány gazdálkodásában nem biztosította az államháztartásból származó források elszámoltathatóságát és átláthatóságát.

Az Állami Számvevőszék 2016-ban kezdte meg az alapítványok, közalapítványok ellenőrzését, ezzel is hozzájárulva a közpénzfelhasználás ellenőrizetlen, „fehér foltjainak” felszámolásához. Az ÁSZ az államháztartáson kívülre nyújtott költségvetési támogatások és az ingyenes vagyonjuttatások ellenőrzésével hozzájárul ahhoz, hogy a közpénzeket a civil szervezetek is átlátható módon használják fel.

Az ÁSZ jogszabályi felhatalmazás alapján azokat az alapítványokat, közalapítványokat ellenőrizheti, amelyek az államháztartásból nyújtott támogatásban vagy az államháztartásból meghatározott célra ingyenesen juttatott vagyonban részesültek. Ezekben az esetekben az érintett szervezetek gazdálkodási tevékenységének egésze ellenőrizhető. Az ÁSZ ellenőrzései során azt értékeli, hogy az alapítvány gazdálkodása során a jogszabályokat betartotta-e, valamint hogy az államháztartásból kapott támogatás, valamint az alapítványi célra juttatott vagyon nyilvántartásba vétele, illetve elszámolása szabályszerű volt-e. Az ellenőrzés kiterjed továbbá az alapítvány beszámoló készítési kötelezettségének teljesítésére, valamint az alapítvány működését, gazdálkodását szolgáló nyilvántartási, ellenőrzési, monitoring tevékenységére.

A MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítványát a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. alapította 1993-ban. Az alapítvány közhasznú kulturális tevékenységet folytat. Az alapítvány mérleg szerinti vagyona a 2013. január 1-jei 188,6 millió Ft-ról 2015. december 31-re 204,9 millió Ft-ra, összes bevétele a 2013. évi 427,1 millió Ft-ról 2015-re 491,1 millió Ft-ra nőtt. Az alapítvány az ellenőrzött időszakban a különböző forrásokból összesen 1 milliárd 118,8 millió Ft támogatást kapott.

Az ellenőrzés megállapította, hogy a MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítványa gazdálkodásának belső szabályozottsága nem felelt meg a törvényi előírásoknak: az alapítvány nem rendelkezett számviteli politikával, és az annak keretében előírt leltárkészítési, leltározási, értékelési, valamint pénzkezelési szabályzatokkal és számlarenddel sem.

Az ÁSZ feltárta, hogy az alapítvány éves költségvetési terveit nem a jogszabályi előírásokban előírt tagolásban és módon készítette el. Nem különítették el az alaptevékenységgel, illetve a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos tervezett bevételeket, illetve ráfordításokat, valamint a kiadásokat és a bevételeket egyik évben sem egyensúlyban tervezték meg. Könyvvezetése nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak, mivel a beruházások és ráfordítások elszámolása nem volt szabályszerű, valamint nem elkülönítetten számolta el az alaptevékenységhez és a vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó költségeket. Az egyszerűsített éves beszámolóit leltárral nem támasztotta alá.

Az alapítvány felügyelőbizottsága nem töltötte be a szerepét, mivel a felügyelőbizottságnak a gazdálkodáshoz kapcsolódó ellenőrzési feladatellátása sem a jogszabályokban, sem az alapító okiratban előírtaknak nem felelt meg.

Az ÁSZ jelentésében az alapítvány kuratóriumi elnökének fogalmazott meg hat javaslatot, amelyek – többek közt – a jogszabályok által előírt szabályzatok elkészítésére, az alap- és vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos elkülönített nyilvántartás vezetésére, leltár összeállítására irányultak. Az alapítványnak a javaslatokra 30 napon belül intézkedési tervet kell készítenie.