Fórum munkajog, foglalkoztatás régebbi elöl     új hozzászólás


Táppénz

gyutti # e-mail 2020.02.11. 19:18

"jereván"
Köszönöm!
december 17-január 19-ig voltam beteg. A táppénzes problémámra megkaptam a választ. A

Jereván #   2020.02.11. 14:40

gyutti

Ezen túlmenően jó ha tudja, hogy:

 • Az ügyfeleket megilleti a tisztességes ügyintézéshez, a jogszabályokban meghatározott határidőben hozott döntéshez való jog. ( Ákr. 2. § )
 • A táppénz, csed, gyed, baleseti és gyermekápolási táppénz iránti igényt a munkavállalónak a foglalkoztatójánál kell előterjeszteni, azaz az orvosi igazolásokat a munkáltatójának kell leadni. (Ebtv. 62. §)
 • Az ellátások igénylése –beleértve az esetleges jogorvoslati eljárást is- az ügyfél számára ingyenes, azaz illeték- és költségmentes. (Vhr. 75/A §)

• A foglalkoztató a kérelem, illetve a dolgozó által leadott okmányok átvételét hitelt érdemlően (pl. átvételi elismervény adásával) köteles igazolni. (Vhr. 38. §)

 • Ha foglalkoztatónál TB kifizetőhely nincs úgy köteles egy, a MÁK honlapjáról letölthető un. Foglalkoztatói igazolás formanyomtatványt kitölteni és az összes szükséges okmánnyal együtt 5 napon belül a járási hivatalnak továbbítani. (Vhr. 38. § )
 • A kormányhivatal járási hivatala –amennyiben minden adat rendelkezésre áll - köteles az igényt 8 napon belül elbírálni, azaz kérelemről érdemben dönteni, határozatot hozni és/vagy az ellátást kiutalni. Késedelem esetén –mintegy büntetésként- köteles az ügyfél részére megfizetni az illetéktörvényben meghatározott összegű általános tételű eljárási illetéket. (3.000 Ft) Amennyiben az elbíráláshoz nem áll minden adat rendelkezésre, úgy az Ákr. értelmében függő hatályú végzést kell kiadni. Ekkor a max. ügyintézési határidő 60 nap. Amennyiben 60 napon belül sem születik döntés az ügyfél részére –mintegy büntetésként- 10.000 Ft-ot kell fizetni.
 • Tekintettel arra, hogy az egészségbiztosítási pénzbeli ellátások célja a betegség, terhesség, szülés stb. miatt elmaradt kereset pótlása, és így a létfenntartás biztosítása amennyiben az igényről a fenti határidőn belül az egészségbiztosító/kifizetőhely nem dönt, és/vagy a kamatfizetési kötelezettségének nem tesz eleget –figyelemmel arra is, hogy azzal a biztosítottnak és/vagy a családjának a létfenntartását veszélyezteti, egyben Alaptörvényben biztosított jogokat is sért, ezért az igénylő panasszal fordulhat az Alapvető Jogok Biztosához (ombudsman).

Elérhetőségei:
WEB: http://www.ajbh.hu/…90E21FABCD75

E-mail: panasz@ajbh.hu

Postai úton/levélcím: 1387 Budapest, Pf. 40.

Alaptörvény XIX.. cikk. (1) bekezdés: .... ( ) betegség esetén minden magyar állampolgár törvényben meghatározott támogatásra jogosult.

Alaptörvény XXIV. cikk. (1) bekezdés: Mindenkinek joga van ahhoz, hogy ügyeit a hatóságok részrehajlás nélkül, tisztességes módon és ésszerű határidőn belül intézzék.

Alaptörvény 30. cikk. (1)-(2) bekezdés: Az alapvető jogok biztosa alapjogvédelmi tevékenységet lát el, eljárását bárki kezdeményezheti. Az alapvető jogok biztosa az alapvető jogokkal kapcsolatban tudomására jutott visszásságokat kivizsgálja vagy kivizsgáltatja, orvoslásuk érdekében általános vagy egyedi intézkedéseket kezdeményez.

Jereván #   2020.02.11. 14:26

gyutti 2020.02.11. 13:22
Kedves Fórumozók!
Nem értem mi történik:
majdnem 3 éve dolgozpm a cégnek.Október 1-e óta össz vissz 8 napi munkát kaptam, hetekig itthon ültem, fizetni csak a ledolgozott órákat fizették, 2019.12.17-én felmondtam, telefonon közölték velem a 30 napos felmondási időt.
2020.jan.17 lett volna az utolsó nap). de mivel baleset ért itthon, még aznap keresőképtelen állományba kerültem.Telefonon jeleztem a munkáltatómnak.
2020. jan.19-én lettem ismét keresőképes. Ekkor megkérdeztem a munkáltatót, neki kell -e még elküldenem a papírokat.
Azt mondták, nekik aztán nem, mivel 2019.dec.31-én kiléptettek( erről semmi nemű értesítést nem kaptam).
Beszéltem az OEppel( elmondtam a történetet), ők a munkáltatónak kell leadni verziót válaszolták. Elküldtem a munkáltatónak. Az pedig tegnap, ügyvéd általi levélben akart nyilatkoztatni, hogyha megbírságolják a céget, akkor azt nekem kell viselni.
Ma pedig megkaptam a munkámtatómtól postán a tápos papírjaimat. A munkaügyi papírjaimat pediglen 2020. 02.7-ém küldték ki. 30 nap csúszással. Kérek valaki hozzáértőt, hogy mit tudok tenni . Köszönöm!

T. Kérdező!

Pontosan mi a problémája? Mikor érte a baleset? Mikortól keresőképtelen? Január 17-től január 18-ig? Két napért kár bolygatni...

 1. Ha a jogviszonyát jogellenesen korábban szüntették meg, úgy munkaügyi bírósághoz fordulhat.
 2. Betegszabadságra és táppénzre csak addig jogosult, amíg a jogviszonya fennállt.
 3. A táppénzigényt –mivel az munkaviszonyhoz kötött ellátás- a munkáltatónál kell előterjeszteni. Ha ezt a munkáltató megtagadja, úgy panaszával írásban a kormányhivatal TB főosztályához fordulhat.
 4. Kérésre a NAV jogosult a biztosítási jogviszonyt határozattal utólag elismerni.
 5. A munkáltató „tudhat” valamit (azaz, hogy vaj van a fején), ha ennyire fél a bírságtól.
 6. Az ügyvéd tudhatná, hogy az ilyen nyilatkozat csak a munkavállaló megfélemlítésére alkalmas, másra nem, ugyanis a munkáltató jogsértése miatti hatósági bírság főszabály szerint nem hárítható át a munkavállalóra.

Olvassa el ezeket:

Panasz M I N T A azoknak, akiknek a táppénz, csed, gyed iránti igényét a munkáltató nem továbbítja az egészségbiztosítóhoz.

http://staff.aktaforum.hu/…iewtopic.php?…

Fellebbezés M I N T A azoknak, akiknek az ügyében az egészségbiztosító nem hajlandó kötelezni a munkáltatót a táppénzhez szükséges Foglalkoztatói igazolás kiállítására, sőt ezen okmány hiánya miatt a táppénz iránti igényt határozattal el is utasította.

http://staff.aktaforum.hu/…iewtopic.php?…

Tekintettel arra, hogy a korábban az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által ellátott, az egészségbiztosítási pénzbeli ellátásokkal (táppénz, gyermekápolási táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj), baleseti táppénzzel és utazási költségtérítéssel kapcsolatos feladatok 2017. november 1-jétől a Magyar Államkincstár Központjához kerültek át, ezért esetleges további kérdéseit az elnok@allamkincstar.gov.hu e-mail címre küldheti el, ahol készséggel állnak a járulékfizető biztosítottak rendelkezésére.

gyutti # e-mail 2020.02.11. 13:22

Kedves Fórumozók!
Nem értem mi történik:
majdnem 3 éve dolgozpm a cégnek.Október 1-e óta össz vissz 8 napi munkát kaptam, hetekig itthon ültem, fizetni csak a ledolgozott órákat fizették, 2019.12.17-én felmondtam, telefonon közölték velem a 30 napos felmondási időt8 2020.jan.17 lett volna az utolsó nap). de mivel baleset ért itthon, még aznap keresőképtelen állományba kerültem.Telefonon jeleztem a munkáltatómnak.2020. jan.19-én
lettem ismét keresőképes. Ekkor megkérdeztem a munkáltatót, neki kell -e még elküldenem a papírokat. Azt mondták, nekik aztán nem, mivel 2019.dec.31-én kiléptettek( erről semmi nemű értesítést nem kaptam).Beszéltem az OEppel( elmondtam a történetet), ők a munkáltatónak kell leadni verziót válaszolták. Elküldtem a munkáltatónak. Az pedig tegnap, ügyvéd általi levélben akart nyilatkoztatni, hogyha megbírságolják a céget, akkor azt nekem kell viselni.Ma pedig megkaptam a munkámtatómtól postán a tápos papírjaimat. A munkaügyi papírjaimat pediglen 2020. 02.7-ém küldték ki. 30 nap csúszással. Kérek valaki hozzáértőt, hogy mit tudok tenni . Köszönöm!

Dödölle1 #   2020.02.03. 10:05

Felkerül a MÁK honlapjára a 2020/1. számú TB kifizetőhelyi tájékoztató, amely húsz oldalon foglalja össze a 2020.01.01-től hatályos változásokat.

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/…anyagok.html

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/…ekoztato.pdf

Algebra # e-mail 2020.01.22. 15:06

Köszönöm a gyors választ.

monoszkop #   2020.01.22. 14:43

Algebra 2020.01.22. 13:00
Tisztelt Szakértők!
Érdeklődni szeretnék, hogy a munkavállalónak milyen időkorláton belül kell beadnia a táppénzes papírokat a munkáltató részére?
Felmondási idő alatt voltam 4 nap betegállományban január 14-17 között. 20-án bementem felvenni a munkát, akkor úgy tájékoztattak, hogy ezt a hátralévő 2 napot elengedik, akkor még nem volt nálam a táppénzes papír. Ma (22-én) viszont már fenyegetőznek, ha nem juttatom be 24 órán belül.

T. Kérdező!

Haladéktalanul, illetve ésszerű határidőn belül, de nem azért, hogy mielőbb táppénzt kapjon, hanem azért, hogy a munkáltató tudja, a dolgozója milyen jogcímen van távol.

Mt. 6. § (2) A jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a jóhiszeműség és a tisztesség elvének megfelelően kell eljárni, továbbá kölcsönösen együtt kell működni, ...

(4) Az e törvény hatálya alá tartozók kötelesek egymást minden olyan tényről, adatról, körülményről vagy ezek változásáról tájékoztatni, amely a munkaviszony létesítése, valamint az e törvényben meghatározott jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése szempontjából lényeges.

Az, hogy a munkavállaló milyen címen van távol lényeges. A munkáltató joggal várja el azt, hogy a munkavállaló a távollét okát mielőbb okmánnyal/hivatalos igazolással igazolja.

(Egyébként a háziorvos a nagyalakú orvosi igazolást legkésőbb a keresőképtelenséget követő 8. napon köteles kiállítani és a biztosítottnak átadni, mivel ezen okmány legfeljebb 7 naptári napra igazol keresőképtelenséget. Ezen túlmenően semmi nem tiltja, hogy az orvos akár az első napon is kiadjon egy igazolást arról, hogy adott naptól XY keresőképtelen beteg. Ha Ön csak 4 napig volt keresőképtelen úgy az utolsó napon az orvosi igazolást elvileg meg is kapta. Ezt követően azt mielőbb le kell adnia. )

Algebra # e-mail 2020.01.22. 13:00

Tisztelt Szakértők!

Érdeklődni szeretnék, hogy a munkavállalónak milyen időkorláton belül kell beadnia a táppénzes papírokat a munkáltató részére?
Felmondási idő alatt voltam 4 nap betegállományban január 14-17 között. 20-án bementem felvenni a munkát, akkor úgy tájákoztattak, hogy ezt a hátralévő 2 napot elengedik, akkor még nem volt nálam a táppénzes papír. Ma (22-én) viszont már fenyegetőznek, ha nem juttatom be 24 órán belül.

monoszkop #   2020.01.22. 09:34

Az Ön által megadott lehetőségek közül bármelyik alkalmazható.

(Szóbeli kérésere, személyesen, az ügyfélszolgálaton azonnal is kiadják, kinyomtatják a kért igazolást.)

jogging # e-mail 2020.01.21. 23:27

nem feltétlen jogi kérdés:

Táppénz összegét az E.alaptól kaptam, mivel a munkahelyem nem TB kifizető hely.

Szeretnék igazolást kérni a kifizetett összegről (hogy egészségpénztáron keresztül elszámoljam, de ez mellékes).

Hogyan lehet ilyen igazolást kérni?
Ügyfélkapun?
Vagy személyesen egy formanyomtatványon??

evatunde # e-mail 2020.01.09. 10:06

Köszönöm a választ!

intentio #   2020.01.09. 09:48

evatunde 2020.01.09. 08:46

Kedves fórumozók!
Segítséget kérnék. Tavaly decemberben kezdődött a betegségem, a tavalyi évre (kimerítettem a betegszabadságot) táppénz jár, azt tudom, de mivel a betegség átnyúlik erre az évre is, ez év január 1-től megillet-e újfent a 15 nap betegszabadság? Köszönöm a válaszokat!

T. Kérdező!

Nem, nem illeti meg!

Amennyiben a keresőképtelensége tavaly decemberben kezdődött és a tavalyi évben a betegszabadság kimerítését követően táppénzt kapott, továbbá ha a a keresőképtelensége folyamatos, illetve áthúzódik 2020-ra, úgy abban az esetben folyamatosan táppénz ellátást kell az Ön részére folyósítani.

A 2020-ra járó 15 munkanap betegszabadságot akkor kell kiadni, ha jelen keresőképtelenségéből felgyógyul és azt követően, később, esetlegesen ismét keresőképtelenné válik.

evatunde # e-mail 2020.01.09. 08:46

Kedves fórumozók!
Segítséget kérnék. Tavaly decemberben kezdődött a betegségem, a tavalyi évre (kimerítettem a betegszabadságot) táppénz jár, azt tudom, de mivel a betegség átnyúlik erre az évre is, ez év január 1-től megillet-e újfent a 15 nap betegszabadság? Köszönöm a válaszokat!

Tundi #   2019.07.04. 18:31

Kedves Jusztasz !

Nagyon szépen köszönöm a válaszát.

Jusztasz #   2019.07.04. 14:53

Tundi 2019.07.03. 21:19
Már látom, hogy a táppénz számításom helytelen és annak bére megfelelő. Viszont a +2 el nem számolt munkanapra jár bér ? (Mivel a hónap 20 munkanapos és csak hétköznap dolgozunk.)
Kedves Szakértők !
2019 jun.hónapra az alábbi bért kaptam :
Ledolgozott napok száma : 14 - 146090.-ft brt.
Fizetett ünnep: 1 - 10435.-ft brt.
Táppénz : 5 - 20155.-ft brt.
5 éve határozatlan szerződésem van, havi fix bérrel (208700.-ft). Ez évben korábban a betegszabadság 15 napját kimerítettem.
Táppénzen 06.14-06.18 -ig voltam.
Helyesen gondolom, hogy az 5 nap táppénzre a bérem 60%-a jár beleértve a szombat-vasárnapot is (Ami cirka 10435x5x60%)? Továbbá, hogy ebben a hónapban 16 ledolgozott napra jár munkabér ? + Fiz.ünnep 1 nap.
Vagyis 22 napra jár elszámolás.
Válaszukat előre is köszönöm. Tündi.

Kedves Tündi!

1. A táppénz ellátást főszabály szerint az adott ellátásra való jogosultságot közvetlenül megelőző harmadik hónap utolsó napjától visszafelé számított 180 napi jövedelemből kell kiszámolni.

Ha ebben az időszakban pl. 70%-os mértékű betegszabadságos bérben részesült, úgy azzal a táppénz alap is csökken.

2. Igen, helyesen gondolja a táppénz mértéke 60%, ha van 2 éves folyamatos biztosításban töltött ideje és a keresőképtelenség alatt nem feküdt kórházban.

3. Igen, jól tudja táppénz naptári napra jár. (Azaz táppénz illeti meg szombatra és vasárnapra is.)

Tundi #   2019.07.03. 21:19

Már látom, hogy a táppénz számításom helytelen és annak bére megfelelő. Viszont a +2 el nem számolt munkanapra jár bér ? (Mivel a hónap 20 munkanapos és csak hétköznap dolgozunk.)

Tundi #   2019.07.03. 20:01

Kedves Szakértők !

2019 jun.hónapra az alábbi bért kaptam :
Ledolgozott napok száma : 14 - 146090.-ft brt.
Fizetett ünnep: 1 - 10435.-ft brt.
Táppénz : 5 - 20155.-ft brt.
5 éve határozatlan szerződésem van, havi fix bérrel (208700.-ft). Ez évben korábban a betegszabadság 15 napját kimerítettem.
Táppénzen 06.14-06.18 -ig voltam.

Helyesen gondolom, hogy az 5 nap táppénzre a bérem 60%-a jár beleértve a szombat-vasárnapot is (Ami cirka 10435x5x60%)? Továbbá, hogy ebben a hónapban 16 ledolgozott napra jár munkabér ? + Fiz.ünnep 1 nap.
Vagyis 22 napra jár elszámolás.

Válaszukat előre is köszönöm. Tündi.

alsovonal # e-mail 2019.06.18. 17:08

Kedves monoszkop!

Köszönöm válaszod.

monoszkop #   2019.06.18. 14:05

alsovonal # e-mail Jelentem! 2019.06.18. 11:58

Kedves aprilismajus !

Valószínű ez egy nagyon bamba kérdés lesz, elnézést.

S esetleges felmondás befolyásolja a további táppénz folyósítást? (vagy ha felmondásra kerül a sor bukom a további TP-t?)

alsovonal # e-mail Jelentem! 2019.06.18. 11:56

Edit:

Lemaradt, hogy van a baleset üzemiségét elismerő határozat a birtokomban.

aprilismajus # e-mail Jelentem! 2019.06.18. 11:54

2012. évi I. törvény a Munka törvénykönyvéről, 65. § (3) bekezdés: felmondási tilalom alá eső esetek, itt nem szerepel a balesti táppénz, tehát a munkáltató felmondhat.

alsovonal # e-mail Jelentem! 2019.06.18. 11:42

Sziasztok!

Történetem röviden:

2018. 06. 26-án autóbalesetet szenvedtem, munkavégzés közben. A balesetet csodával határos egész jól megúsztam, viszont a balesetből adódóan még mindig sérült az egyik térdem. Műtétre előjegyeztek.

A baleset óta folyamatos baleseti táppénzt kapok.

A héten kell megjelennem az adott megye járási hivatalának orvossszakértői bizottsága előtt (háziorvosi beutalóval s egyéb papírjaimmal) a táppénz meghosszabbítása, további folyósítása miatt.

A munkáltatómnak nem annyira tetszik ez, nemtetszését fejezte ki, szerinte 1 év alatt munkaképesnek kellene lennem. (Azt gondolom ez nem az ő joga eldönteni stb.)

S a kérdés: baleseti táppénz folyósításának ideje (99%, hogy hosszabbítjak) alatt felmondhat a munkáltató?

Köszönöm, hogy időt szakítotok rám.

T. Kérdező!

 • Felmondhat, de a felmondási idő csak az egy év lejárta után kezdődik.

Jogalap:

39. A felmondási idő

Mt. 68. § (1) A felmondási idő legkorábban a felmondás közlését követő napon kezdődik.

(2) A munkáltató felmondása esetén a felmondási idő legkorábban az alábbiakban meghatározott tartam lejártát követő napon kezdődik:

 1. a betegség miatti keresőképtelenség, legfeljebb azonban a betegszabadság lejártát követő egy év,
 • Nem, nem bukja a táppénzt. Határozattal elismert üzemi baleset esetén a baleseti táppénz ugyanis -szemben a sima táppénzzzel- akkor is tovább folyósítható, ha egyrészt az 1 év lejárt, másrészt a munkaviszony időközben megszűnt.

Ebtv. 55. § (1) Baleseti táppénzre az jogosult, aki a biztosítás fennállása alatt vagy a biztosítás megszűnését követő legkésőbb harmadik napon üzemi baleset következtében keresőképtelenné válik.

Ebtv. 55. § 3) A baleseti táppénz – az előzetes biztosítási időre és táppénzfolyósításra tekintet nélkül – egy éven keresztül jár azzal, hogy a baleseti táppénz folyósítása legfeljebb egy évvel meghosszabbítható.

drbjozsef #   2019.06.18. 14:02

Az az egyetlen kérdésem, hogy esetleg érdemes-e egy tértivevényes levélben az utazás tényét lejelenteni a munkáltató felé?

Én megtenném. Hivatkozva a link alapján, az adott munkakörre a keresőképtelenség fennáll, de a rehabilitációt elősegíti, illetve nem gátolja semmiképpen a nyaralás.

A lényeg, hogy legyen igazolás, hogy keresőképtelen. Ez nem zár ki _önmagában_ semmit, csak a munkakörhöz ÉS az állapothoz viszonyítva lehet vizsgálni, hogy előnyös, hátrányos, vagy semleges valamilyen cselekvés.

Aztán ha vita van, lehet bizonyítgatni.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

monoszkop #   2019.06.18. 13:51

Sweetshark 2019.06.18. 12:32

Tisztelt drbjozsef!

Köszönom a válaszát! Olvastam a cikket, csak hát én mégsem vagyok jogi szakértő.

A munkáltatónak igazából fogalma sincs mit kellene ilyen esetben tenni, ők csak magukat akarják védeni egy orvosi igazolással. Az OEP dettó, fogalmuk sincs, csak orvosi igazolás legyen.

Én még olyan szakorvosi igazolást nem láttam, hogy "munkára még nem alkalmas, de már utazhat", úgyhogy nem lesz igazolás.

Azt gondoljuk, hogy ettől függetlenül az álláspontunk védhető, mert - ahogy a cikkben is szerepel - nem csak a fizikai, hanem a lelki rekreáció is rekreáció, illetve maga az utazas nem jelent fizikai megerőltetést.

A több százezer forintos utat pedig sem a munkáltató, sem az OEP nem fogja megtéríteni, ha elmarad, innentől fogva mindenképpen utazunk.

Az az egyetlen kérdésem, hogy esetleg érdemes-e egy tértivevényes levélben az utazás tényét lejelenteni a munkáltató felé? Ebben az esetben ugyanis egy későbbi esetleges jogvita esetén nem vádolhatnak rosszhiszeműséggel.

Miért bonyolítja az egyszerűt?

Ki és miért vádolná rosszhiszeműséggel?

Mi köze van a munkáltatónak ahhoz, hogy Ön mit csinál a kk. alatt?

Ön keresőképtelen. Ezt az orvos leigazolta. Ha az előírt időben az orvosnál megjelenik, illetve nem hátráltatja a gyógyulását a táppénz ellátása nem vonható meg.

Ezzel kapcsolatban az Ebtv. 47. § ekként rendelkezik.

(3) A táppénz folyósítását meg kell szüntetni, ha a jogosult az elrendelt orvosi vizsgálaton elfogadható ok nélkül nem jelent meg, vagy a keresőképesség elbírálásának ellenőrzése során a szakértő, illetve a felülvéleményező főorvos általi vizsgálatához nem járult hozzá.

A szakértő, illetve a felülvéleményező főorvos – a kezelő orvos jelenlétében – a keresőképességet a jogosult tartózkodási helyén is ellenőrizheti.

A táppénz folyósítását akkor is meg kell szüntetni, ha a táppénzre jogosult a keresőképességét elbíráló orvos utasításait nyilvánvalóan nem tartja be, illetve a gyógyulását tudatosan késlelteti.

A munkáltató kezdeményezheti ugyan annak vizsgálatát, hogy indokolt-e a kk. állományban tartása, azonban ez költséges, időigényes és korántsem biztos, hogy eredményes.

Ennek módjáról itt olvashat:

http://www.neak.gov.hu/…sgalata.html

Sweetshark # e-mail 2019.06.18. 12:32

Tisztelt drbjozsef!

Köszönom a válaszát! Olvastam a cikket, csak hát én mégsem vagyok jogi szakértő.

A munkáltatónak igazából fogalma sincs mit kellene ilyen esetben tenni, ők csak magukat akarják védeni egy orvosi igazolással. Az OEP dettó, fogalmuk sincs, csak orvosi igazolás legyen.

Én még olyan szakorvosi igazolást nem láttam, hogy "munkára még nem alkalmas, de már utazhat", úgyhogy nem lesz igazolás.

Azt gondoljuk, hogy ettől függetlenül az álláspontunk védhető, mert - ahogy a cikkben is szerepel - nem csak a fizikai, hanem a lelki rekreáció is rekreáció, illetve maga az utazas nem jelent fizikai megerőltetést.

A több százezer forintos utat pedig sem a munkáltató, sem az OEP nem fogja megtéríteni, ha elmarad, innentől fogva mindenképpen utazunk.

Az az egyetlen kérdésem, hogy esetleg érdemes-e egy tértivevényes levélben az utazás tényét lejelenteni a munkáltató felé? Ebben az esetben ugyanis egy későbbi esetleges jogvita esetén nem vádolhatnak rosszhiszeműséggel.

alsovonal # e-mail 2019.06.18. 11:58

Kedves aprilismajus !

Valószínű ez egy nagyon bamba kérdés lesz, elnézést.

S esetleges felmondás befolyásolja a további táppénz folyósítást? (vagy ha felmondásra kerül a sor bukom a további TP-t?)

alsovonal # e-mail 2019.06.18. 11:56

Edit:

Lemaradt, hogy van a baleset üzemiségét elismerő határozat a birtokomban.

aprilismajus # e-mail 2019.06.18. 11:54

2012. évi I. törvény a Munka törvénykönyvéről, 65. § (3) bekezdés: felmondási tilalom alá eső esetek, itt nem szerepel a balesti táppénz, tehát a munkáltató felmondhat.