Csalás, sikkasztás


osztap # 2023.02.08. 12:24

Elektronikus előterjesztés esetén gyorsabb az ügyintézés?
Igen, három nap. De előtte kell aláíró kütyüt venned a kütyüárusoknál, és profilt kreálnod a MOKK oldalán. Ha még nincs kütyüd, akkor nem gyorsabb. A kütyü sem olcsó.
https://fmh.mokk.hu/#x

Illetve számít e, ha külőn nem küldök fizetési felszölítást az FMH előtt?
Ha az ismerősöd arra hivatkozva támadja az FMH-t, hogy nem járt le a követelésed, akkor tértivevénnyel legegyszerűbb igazolni, hogy felszólítottad a fizetésre, ő a felszólítást megkapta, az abban szabott fizetési határidő pedig lejárt. Máshogy is lehet bizonyítani, majd a bíró eldönti, hogy elég-e az, amid van. Ha pl. SMS-váltások (nem pedig csak egyirányú, általad küldött SMS-ek) vannak a témában, akkor szerintem nagyobb az esélyed.

ZZ24 # 2023.02.08. 10:03

Osztap, köszönöm a felvilágosítást. Elektronikus előterjesztés esetén gyorsabb az ügyintézés?

Illetve számít e, ha külőn nem küldök fizetési felszölítást az FMH előtt? Az elmúlt évekből le vannak mentve a felszólító sms -ek is.

osztap # 2023.02.08. 09:04

ZZ24,

Ez alapján a szóbeli megállapodásunk is érvénytelen a csaló ismerőssel, miszerint fizeti a költségeket?
Nem mindegy? Ha érvényes, akkor a szóbeli megállapodás szerint kell teljesítenie. Ha nem érvényes, akkor helyre kell állítani az eredeti állapotot, azzal, hogy ha az egyik fél nem teljesített, pl. az ismerősöd, akkor a jogalap nélküli gazdagodás szabályai szerint felel, ha pedig kárt okozott, azt meg kell térítenie. Olvasgasd a Ptk. 6:108-115. §-t.

A közjegyzőt legkésőbb meddig kell megkeresni, hogy időben megszakítsa az elévülést?
A közjegyzőnek 15 napja van kiállítani az FMH-t, ha nem elektronikusan terjeszted elő a kérelmed. A helyedben a héten mennék közjegyzőhöz, mert ő sem fog mindent kiejteni a kezéből, csak azért, hogy a Te FMH-dat kiállítsa.

ZZ24 # 2023.02.08. 06:44

Vadsuhanc, értem a te álláspontodat is, de ha hitelezési csalász követtem el, akkor hol van a tényállásban a jogtalan haszonszerzés a részemről? Két hangfelvételem is van, ahol az ügy szereplőivel folytaott beszélgetésből kiderül, hogy nekem ebből semmi hasznom nem származott, csak szívességből segítettem, nagy veréb voltam, mert elhittem, hogy egy jómódú, jól kereső embernek meg sem fordul a fejében, hogy így szerezzen magának Iphonet és drónt.

ZZ24 # 2023.02.08. 02:18

Ez alapján a szóbeli megállapodásunk is érvénytelen a csaló ismerőssel, miszerint fizeti a költségeket?

Ha így van, akkor csak büntető vonalon mehet tovább az ügy.

ZZ24 # 2023.02.08. 02:11

Megtaláltam a szerződés kiegészítését, az F.) pont alapján valóban nem adhattam volna át a telefont a csalónak,

Elõfizetõ, mint a Szolgáltató közcélú mobil rádiótelefon és/vagy mobil internet szolgáltatásának Elõfizetõje tudomásul veszi és
elfogadja, hogy:

  1. jelen, az egyedi Elõfizetõi szerzõdés elválaszthatatlan részét képezõ szerzõdés-kiegészítés alapján, Szolgáltató egyedi Elõfizetõi

szerzõdésben megjelölt határozott idõtartam (továbbiakban: hûségidõ) idõszakára tekintettel készülékvásárlási , ill. amennyiben a
szerzõdéskötés Domino elõfizetés havidíjas elõfizetéssé való átváltásával történik, ahhoz kapcsolódóan a szerzõdéskötés elsõ három
hónapjában havi 1000,- Ft összegû havidíj kedvezményt nyújt az elõfizetõnek.

  1. a kedvezmények igénybevételének feltételei:
  1. a jelen szerzõdés-kiegészítésben rögzített hívószámú elõfizetésre vonatkozóan a jelen megállapodás hatályba lépésétõl számított

fent megjelölt hûségidõ tartamán belül az Elõfizetõi szerzõdést az Elõfizetõ nem mondja fel, vagy 6 hónapon túlmenõen nem
szünetelteti, illetve az nem kerül a Szolgáltató részérõl felfüggesztésre, szüneteltetésre illetve felmondásra az Elõfizetõ
érdekkörében bekövetkezett okból. Elõfizetõ érdekkörében bekövetkezett oknak számít a Szolgáltató részérõl számlatartozás (vagy
egyéb, szolgáltató általi rendkívüli felmondásra, ill. felfüggesztésre okot adó körülmény) miatt történõ szolgáltatás felfüggesztés,
szüneteltetés is. A hûségidõ tartama alatt az Elõfizetõ kérésére a Szolgáltatás legfeljebb 6 hónapig szünetelhet, ez esetben a
hûségidõ, így az Elõfizetõi Szerzõdés határozott idõtartama a szüneteltetés idõtartamával meghosszabbodik.

  1. az 1) pontban foglaltakon túlmenõen a jelen Szerzõdés-kiegészítés hatályba lépésétõl számított fent megjelölt hûségidõn belül az

Elõfizetõ olyan díjcsomag kombinációba, mellyel a vállalt költési szint nem teljesül nem válthat. Elõfizetõ felelõssége az esetleges
díjcsomagváltás esetén figyelemmel lenni arra, hogy amennyiben valamely szolgáltatás díjcsomagját alacsonyabb havidíjra
módosítja, úgy azzal egyidejûleg más szolgáltatása tekintetében magasabb díjcsomagba váltson, annak érdekében, hogy a vállalt
költési szint megmaradjon. Az elõfizetéshez kapcsolódóan a Szolgáltató által biztosított egyéb kedvezményeket (pl. Telekom
kedvezmény, Partnerkártya kedvezmény, stb.) a hatályos Általános szerzõdési feltételek tartalmazzák, amennyiben a számla összege
ezek miatt lesz a vállalt költési szintnél alacsonyabb, nem minõsül szerzõdésszegésnek az Elõfizetõ részérõl.

  1. A szerzõdés- kiegészítésben foglaltak megszegésének jogkövetkezménye:

amennyiben az Elõfizetõ a fenti kötelezettségeket megszegi, az igénybevett kedvezménynek megfelelõ mértékû kötbért köteles
fizetni a Szolgáltatónak. A jelen szerzõdés-kiegészítés aláírásával az Elõfizetõ a kedvezmény elvesztése és így a kötbérfizetési
kötelezettsége beállta esetére tartozáselismerõ nyilatkozatot tesz, ami az esetleges behajtási eljárás során felhasználható; az
Elõfizetõ elfogadja, hogy a Szolgáltató az Általános Szerzõdési Feltételeiben foglaltak szerint jogosult a követelést - ide értve a
járulékos követeléseket is - harmadik személynek átadni, amely ezen megállapodás feltételeit nem befolyásolja;
2. oldal
Részletfizetési konstrukcióban való vásárlásra vonatkozó rendelkezések:

  1. Részletfizetés esetén Szolgáltató a hátralékos összegre nem számít fel kamatot, sem egyéb járulékos (kezelési) költséget. A

Szolgáltató az esedékes készülék részlet számlákat a havi számlával egy idõben küldi meg a Számlafizetõ részére. A Számlafizetõ
kötelezettséget vállal arra, hogy a havi részleteket a részletfizetési értesítésben megjelölt fizetési határidõkig a fent meghatározott
törlesztési idõszakban megfizeti;

  1. részletfizetési konstrukcióban történõ vásárlás esetén, amennyiben az Elõfizetõ részletfizetési kötelezettségét a fent

meghatározott törlesztési idõszakban a havi számlával érkezõ részletfizetési értesítésben megjelölt fizetési határidõkig nem teljesíti,
úgy a Szolgáltató jogosult a teljes hátralékos összeget (a még ki nem fizetett részletek) késedelmi kamattal együtt, valamint a kötbér
összegét egy összegben kiterhelni, mely 8 napon belül esedékessé válik;

  1. részletfizetési konstrukcióban történõ vásárlás esetén Elõfizetõ módosításra a részletfizetési idõszak teljes idõtartama alatt nincs

lehetõség;
Egyéb rendelkezések:
az Elõfizetõ ezen megállapodásból fakadó jogait és kötelezettségeit a Szolgáltató jóváhagyása nélkül harmadik személyre nem
ruházhatja át; a kedvezményesen vásárolt készülék a jelen megállapodásban megjelölt határozott ideig kizárólag a Szolgáltató
Elõfizetõi Kártyájával használható. A hálózati korlátozás feloldása a fent meghatározott idõ letelte után, kérhetõ a Szolgáltató
Ügyfélszolgálatán;
A fent megjelölt készülék megvásárlásának tényét a Szolgáltató a fent megjelölt számú vásárlási számlával igazolja, amelynek egyik
példányát az Elõfizetõ részére átadja.
Az Elõfizetõ kijelenti, hogy a jelen szerzõdés-kiegészítésben foglaltakat megértette és maradéktalanul elfogadja.
Speciális kedvezményhez kapcsolódó rendelkezések - számhordozás Huawei P8 Lite 44.000 Ft
A Szolgáltató a Számhordozási promóció keretében a vállalt költési szinthez kapcsolódó kedvezményen felül további 44000 Ft
kedvezményt nyújt a készülék árából, a fent megjelölt kedvezmény összeg ezt tartalmazza.

ZZ24 # 2023.02.08. 02:04

Vadsuhanc, én hatóság előtt, illetve a feljelentésben sem állítottam, hogy nem volt szándékomban a részleteket kifizetni. A feljelentésbe az lett beleírva, hogy a segítségemet kérték, hogy hozzak ki egy műszaki cikket és megígérték, hogy fizetni fogják a költségeket.

ZZ24 # 2023.02.08. 01:52

osztap, az első részlet határideje 2018. február 28. volt.

Tehát jó 3 héten belül évülne el. A közjegyzőt legkésőbb meddig kell megkeresni, hogy időben megszakítsa az elévülést? Pl. ha február 27.-én megyek, 1 nappal előtte az már túl késő?

Vadsuhanc # 2023.02.07. 21:11

MD!

Nem egyszerű ügy csak éppen a kérdező úgy gondolja, hogy semmilyen jogsértő cselekményt nem követett el. Pedig Ő nélküle az egész "nem jöhetett volna létre..."

És még neki bizonyítani kell az igazát ( én elhiszem a történetét ) és a "barátja " állítását " is majd cáfolnia kell... Nem lesz egyszerű....

Majordomus # 2023.02.07. 20:56

Ez egyre bonyolultabb lesz

Vadsuhanc # 2023.02.07. 18:04

zz24.....

És még Te pereskedsz a barátoddal éveken keresztül, addig vagy fizeted a kölcsönszerződésből/hitelvásárlás kapcsán keletkezett tartozásod vagy tűröd, hogy a végrehajtást elrendeljék ellened és vigyék amid van.

Még mindig nem fogod fel, hogy Te követtél el hitelezési csalást mivel Te magad írtad le, hogy a kölcsönt Te nem akartad fizetni és nem is tudtad fizetni és egyetlen részletet sem fizettél vissza.

Te mi jogon követeld az egész összeget? Bűncselekmény útján jutott birtokodba egy eszköz amit Te tovább adtál ( nem tehetted volna ) és most követeled az árát.

osztap # 2023.02.07. 17:06

ZZ24,

Ha nem indítod el, kifutsz az elévülésből, nem?

Perré alakulás esetén milyen járulékos költségek lesznek még?
Plusz 3 százalék illeték. Illetéktörvény 42. § (1) és (2). Plusz ügyvédi költségek, ha lesz ügyvéd. Lesz még egy kevés készkiadás is, pl. postaköltség, meg ilyenek.

Van e vesztenivalóm azzal, ha a teljes, 700-as összeget követelem?
Ha az ismerősöd a követelés egészét vitatja, akkor a bíróság a saját mérlegelése alapján vagy megítél Neked mindent, vagy egy részét, vagy semmit. Ha az ismerősöd eleve nem vitatja a követelés egy részét, akkor az a rész végrehajtható, a per csak a többire folyik majd.

hivatkozjat e arra, hogy a bűncselekmény időpontjban, azaz az első részlet lejárta előtt elévült a követelés?
Hivatkozni mindenre lehet. Csak én nem látom, hogy ez miért lenne jogos.

Vadsuhanc # 2023.02.07. 14:41

ZZ24!

És milyen kamatot fogsz kérni tőle? Azt mire fogod alapozni? Megegyeztél vele a kamatokban? Pontosan milyen vételárban egyeztél meg vele és adtad át neki a műszaki cikkeket?

Szomorú örökös # 2023.02.07. 05:40

ZZ24

Eddig teljes rádiócsend van az ügyben, pedig már 2 hete megtettem a feljelentést, még idézés sem jött.
Ez lehet annak a jele, hogy érdemileg nyomoznak az IMEI szám alapján, vagy csak adminisztrációs késedelem?

Sajnos ha egyáltalán nem nyomoznak, akkor is nagy csend van. :-O

ZZ24 # 2023.02.07. 03:38

Annyit kiderítettem még, hogy a KHR lista az egy bankközi téma, annak semmi köze a mobilszolgáltatók által vezetett feketelistához. Én a mobilos feketelistára kerültem 5 évre, ami idén jár le.

ZZ24 # 2023.02.07. 03:34

Eddig teljes rádiócsend van az ügyben, pedig már 2 hete megtettem a feljelentést, még idézés sem jött. Ez lehet annak a jele, hogy érdemileg nyomoznak az IMEI szám alapján, vagy csak adminisztrációs késedelem?

A polgári vonallalal kapocsolatban lenne kérdésem:

Mivel nagyon úgy néz ki, hogy csúszik az ügy elindítsam e az FMH-s témát? Ha leindítom, akkor az ismerős mindenképp ellentmondással fog élni, tehát perré alakul és keresetet kell beadni ellene. Ha jól tudom, akkor a közjegyzőnek a követelés 3%-át, azaz a teljes összeg, a 700.000.-Ft esetén 21.000.-Ft ot kell lefizetni . Perré alakulás esetén milyen járulékos költségek lesznek még?

Osztappal egyetértek, hogy a teljes összeget a már befizetett 200-at + a fennmaradó 500-at kell követelni, + a kamataokat. A kérdésem az, ha a teljes összeget követelem, akkor a bíróság ehhez mérten dönt, tehát vagy 700 vagy semmi, vagy az is lehetséges, hogy a csak már befizetett 200-at ítéli meg, hiába követelem a teljes, még be nem fizetett összeget is, tehát van e vesztenivalóm azzal, ha a teljes, 700-as összeget követelem?

Valami jogi trükkel a csaló ismerős ügyvédje hivatkozjat e arra, hogy a bűncselekmény időpontjban, azaz az első részlet lejárta előtt elévült a követelés?

Annyi biztos, hogy a bűncselekmény elévülése előtt a feljelentésben benyújtottam a polgári jogi igényt is.

ZZ24 # 2023.01.27. 12:01

Köszönöm majd rákérdezek. Annyi biztos, hogy a Telekomnál idén jár le az ,5 éves eltiltásom, ennyi időre lőttek ki az áruhitelből.

osztap # 2023.01.27. 08:44

ilyen bedőlt áruhitel miatt kerülhettem KHR listára
A részletektől függ. De bármelyik bank bármelyik fiókjába bemenve kikérheted a KHR-ben tárolt adataid, ingyen.

ZZ24 # 2023.01.27. 07:51

Még egy kérdés, egy ilyen bedőlt áruhitel miatt kerülhettem KHR listára, mert soha nem vettem még fel hitelt, behajtás sem volt ellenem, ezt az ügyet leszámítva?

ZZ24 # 2023.01.27. 07:48

Amúgy közben kiderült az ismerősről, hogy a közelmúltban már állt bíróság előtt magánokirathamisítás miatt, egy enyhe ítélettel megúszta állítólag.

ZZ24 # 2023.01.27. 07:46

Szomorú örökös, nem tudom megmondani akkor mennyi volt a listaár, de éppen most néztem egy nullás hidetést, amiben a listaár felett volt a készülék, persze ennek nincs jelentősége az ügy szempontjából.

A megtévesztés alatt azt értem, ha tudom, hogy egy Iphonet és egy drónt akarnak kihozatni velem szóba se állok velük. Azzal tévesztettek meg, hogy szerelőműhelybe kell egy tech eszköz.

Szomorú örökös # 2023.01.27. 05:13

ZZ24

Amúgy minden esthetőséget megvizsgálva, felteszem a kérdést, a Telekomot érte e kár ebben a történetben......Miután bedőlt a hitel a telekom engedményezte egy követeléskezelőnek a hitelt.

Hogyne érte volna kár, amikor elvitték tőle az eszközt és nem akarták kifizetni. Gyakorlatilag végrehajtás útján, jóval később juthat csak a pénzéhez.

A cég kiadott kedvezményesen (még így is a piaci listaár) felett két terméket áruhitelre.

Honnan veszed, hogy a piaci listaár felett adták ki a terméket? Épp, hogy nem, mert te, mint előfizető, készülékkedvezményt is kapsz rá - én is telekomos vagyok és tudom, hogy így működik - majd azt fizeted elviekben 22 havi kamatmentes részletre. A cégnek pont az a haszna mindössze belőle, hogy a hűségidő alatt jogszerűen használod a vásárolt terméket és az ő előfizetőjeként fizeted a havi előfizetési díjat. Én a legutóbbi mobilom vásárlásakor huszonpárezer forintért jutottam hozzá a még mindig közel kilencvenezer forintos telefonhoz. Ne mondd, hogy ez piaci listaár felett van!

A hitel felvevőjét, azaz engem is megtévesztéssel vettek rá a hitel felvételére.

Egy frászt volt megtévesztés! Tudtad, hogy nem a tiéd lesz, hanem az ismerősödé,
aki majd fizeti a hitelt. Mindössze ez utóbbi volt hazugság, semmi más.
De ez annyira nem számít megtévesztésnek. Jó nagy balek voltál, az kétségtelen.

ZZ24 # 2023.01.27. 00:11

Amúgy minden esthetőséget megvizsgálva, felteszem a kérdést, a Telekomot érte e kár ebben a történetben. A cég kiadott kedvezményesen (még így is a piaci listaár) felett két terméket áruhitelre. A hitel felvevőjét, azaz engem is megtévesztéssel vettek rá a hitel felvételére. Maga a csaló is elismeri a felvett telefonbeszélgetés során többször, hogy nekem ebből semmi hasznom nem származott (így kiesik a jogtalan haszonszezés célzata).

Miután bedőlt a hitel a telekom engedményezte egy követeléskezelőnek a hitelt. Itt merül fel a kérdés, a telekomoit effektíve érte e kár ennek fényében?

ZZ24 # 2023.01.26. 20:33

Amúgy a telekomos ügyintéző szerepe is érdekes lesz, mert a hangfelvételen az ismerős elismeri, hogy az ő segitségével hozták ki a nevemre ezeket a cuccokat

ZZ24 # 2023.01.26. 20:30

Jav telekomot